Актуални конкурси
ПРИЕМ НА РЕДОВНИ И ЗАДОЧНИ ДОКТОРАНТИ ЗА 2017/2018 г.
Русенският университет „Ангел Кънчев” обявява конкурси за прием за докторанти по акредитирани професионални направления и специалности за учебната 2017/2018 г. Срок за подаване на документи - до 11.12.2017 г. (2 месеца от обнародването в Държавен вестник бр. 81/10.10.2017 г.). Документи се подават в отдел „Развитие на академичния състав”, тел. 082/888-455, инж. Галина Даскалова, кабинет 1.334. Справки: http://kr.uni-ruse.bg/ – Конкурси. РЕГИСТРАЦИЯ ОНЛАЙН МОГАТ ДА НАПРАВЯТ КАНДИДАТИТЕ, КОИТО СА ПОДАЛИ ДОКУМЕНТИТЕ СИ В КАБИНЕТ 1.334.
Факултет Катедра Професионално направление Научна специалност Форма Евентуални научни ръководители
Аграрно-индустриален Топлотехника, хидравлика и екология 5.1 Машинно инженерство Промишлена топлотехника Редовна проф. Илия Илиев Подробности Кандидатствай
Аграрно-индустриален Ремонт, надеждност, механизми, машини, логистични и химични технологии 5.1 Машинно инженерство Подемно-транспортни машини Редовна доц. д-р Тони Узунов Подробности Кандидатствай
Аграрно-индустриален Топлотехника, хидравлика и екология 5.1 Машинно инженерство Хидравлични машини, системи и хидромеханика Редовна проф. д-р Генчо Попов, гл. ас. д-р Борис Костов Подробности Кандидатствай
Аграрно-индустриален Топлотехника, хидравлика и екология 5.1 Машинно инженерство Хидравлични машини, системи и хидромеханика Редовна проф. д-р Генчо Попов, доц. д-р Красимир Орманджиев Подробности Кандидатствай
Аграрно-индустриален Топлотехника, хидравлика и екология 5.1 Машинно инженерство Хидравлични машини, системи и хидромеханика Редовна проф. д-р Генчо Попов, доц. д-р Красимир Орманджиев Подробности Кандидатствай
Аграрно-индустриален Топлотехника, хидравлика и екология 5.1 Машинно инженерство Хидравлични машини, системи и хидромеханика Редовна доц. д-р Красимир Тужаров Подробности Кандидатствай
Аграрно-индустриален Земеделска техника 5.1 Машинно инженерство Селскостопански и хидромелиоративни машини Редовна проф. д.т.н. Христо Белоев, проф. д.т.н Петър Димитров Подробности Кандидатствай
Аграрно-индустриален Ремонт, надеждност, механизми, машини, логистични и химични технологии 5.1 Машинно инженерство Механизация и електрификация на растениевъдството Редовна доц. д-р Тодор Деликостов Подробности Кандидатствай
Аграрно-индустриален Ремонт, надеждност, механизми, машини, логистични и химични технологии 5.1 Машинно инженерство Механизация и електрификация на растениевъдството Редовна проф. д-р Пламен Кангалов, доц. д-р Митко Николов Подробности Кандидатствай
Аграрно-индустриален Ремонт, надеждност, механизми, машини, логистични и химични технологии 5.1 Машинно инженерство Механизация и електрификация на растениевъдството Редовна доц. д-р Митко Николов Подробности Кандидатствай
Аграрно-индустриален Ремонт, надеждност, механизми, машини, логистични и химични технологии 5.1 Машинно инженерство Механизация и електрификация на растениевъдството Редовна доц. д-р Даниел Бекана Подробности Кандидатствай
Машинно-технологичен Технология на машиностроенето и металорежещи машини 5.1 Машинно инженерство Технология на машиностроенето Редовна доц. д-р Милко Енчев, гл. ас. д-р Светлана Колева Подробности Кандидатствай
Машинно-технологичен Техническа механика 5.1 Машинно инженерство Приложна механика Редовна доц. д-р Велина Боздуганова Подробности Кандидатствай
Машинно-технологичен Технология на машиностроенето и металорежещи машини 5.1 Машинно инженерство Рязане на материалите и режещи инструменти Редовна доц. д-р Красимир Иванов, доц. д-р Петър Ангелов Подробности Кандидатствай
Машинно-технологичен Материалознание и технология на материалите 5.1 Машинно инженерство Материалознание и технология на машиностроителните материали Редовна доц. д-р Данаил Господинов, гл. ас. д-р Николай Фердинандов Подробности Кандидатствай
Машинно-технологичен Материалознание и технология на материалите 5.1 Машинно инженерство Материалознание и технология на машиностроителните материали Редовна доц. д-р инж. Руси Минев, гл. ас. д-р инж. Емил Янков Подробности Кандидатствай
Машинно-технологичен Материалознание и технология на материалите 5.1 Машинно инженерство Материалознание и технология на машиностроителните материали Редовна доц. д-р Росен Радев, гл. ас. д-р инж. Мариана Илиева Подробности Кандидатствай
Машинно-технологичен Технология на машиностроенето и металорежещи машини 5.13 Общо инженерство Метрология и метрологично осигуряване Редовна доц. д-р Борис Сакакушв, гл. ас. д-р Светлин Първанов Подробности Кандидатствай
Електротехника, електроника и автоматика Електроснабдяване и електрообзавеждане 5.2 Електротехника, електроника и автоматика Електроснабдяване и електрообзавеждане Задочна доц. д-р Ивайло Стоянов Подробности Кандидатствай
Електротехника, електроника и автоматика Електроснабдяване и електрообзавеждане 5.2 Електротехника, електроника и автоматика Електроснабдяване и електрообзавеждане Редовна доц. д-р Орлин Петров Подробности Кандидатствай
Електротехника, електроника и автоматика Автоматика и мехатроника 5.2 Електротехника, електроника и автоматика Автоматизация на производството Редовна проф. д-р Пламен Даскалов, доц. д-р Цветелина Георгиева Подробности Кандидатствай
Електротехника, електроника и автоматика Автоматика и мехатроника 5.2 Електротехника, електроника и автоматика Автоматизация на производството Редовна проф. д-р Пламен Даскалов, доц. д-р Цветелина Георгиева Подробности Кандидатствай
Електротехника, електроника и автоматика Компютърни системи и технологии 5.3 Комуникационна и компютърна техника Автоматизирани системи за обработка на информация и управление Редовна доц. д-р Ирена Вълова, гл. ас. д-р Йордан Калмуков Подробности Кандидатствай
Електротехника, електроника и автоматика Компютърни системи и технологии 5.3 Комуникационна и компютърна техника Автоматизация на области от нематериалната сфера Редовна доц. д-р инж. Галина Иванова Подробности Кандидатствай
Електротехника, електроника и автоматика Телекомуникации 5.3 Комуникационна и компютърна техника Теоретични основи на комуникационната техника Задочна доц. д-р Теодор Илиев, гл. ас. д-р Елена Иванова Подробности Кандидатствай
Електротехника, електроника и автоматика Телекомуникации 5.3 Комуникационна и компютърна техника Комуникационни мрежи и системи Задочна доц. д-р Георги Христов Подробности Кандидатствай
Транспортен Транспорт 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация Управление и организация на автомобилния транспорт Редовна проф. д-р Велизара Пенчева Подробности Кандидатствай
Транспортен Транспорт 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация Управление и организация на автомобилния транспорт Редовна доц. д-р Асен Асенов Подробности Кандидатствай
Транспортен Транспорт 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация Управление и организация на автомобилния транспорт Задочна доц. д-р Асен Асенов, доц. д-р Кремена Раянова Подробности Кандидатствай
Транспортен Транспорт 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация Управление и организация на автомобилния транспорт Редовна доц. д-р Даниел Любенов Подробности Кандидатствай
Транспортен Двигатели и транспортна техника 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация Двигатели с вътрешно горене Редовна доц. д-р инж. Симеон Илиев, доц. д-р Христо Станчев Подробности Кандидатствай
Транспортен Двигатели и транспортна техника 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация Системи и технологии в транспорта за опазване на околната среда Задочна проф. д-р Росен Иванов Подробности Кандидатствай
Транспортен Машинознание, машинни елементи и инженерна графика 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация Машинознание и машинни елементи Редовна доц. д-р Васко Добрев Подробности Кандидатствай
Транспортен Машинознание, машинни елементи и инженерна графика 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация Машинознание и машинни елементи Редовна доц. д-р Васко Добрев, проф. д-р Антоанета Добрева Подробности Кандидатствай
Бизнес и мениджмънт Мениджмънт и бизнес развитие 3.7 Администрация и управление Организация и управление на производството (индустрия) Редовна доц. д-р Александър Петков, доц. д-р Антон Недялков Подробности Кандидатствай
Бизнес и мениджмънт Мениджмънт и бизнес развитие 3.7 Администрация и управление Организация и управление на производството (индустрия) Редовна доц. д-р Александър Петков, доц. д-р Антон Недялков Подробности Кандидатствай
Бизнес и мениджмънт Мениджмънт и бизнес развитие 3.7 Администрация и управление Организация и управление на производството (индустрия) Редовна доц. д-р Антон Недялков Подробности Кандидатствай
Бизнес и мениджмънт Мениджмънт и бизнес развитие 3.7 Администрация и управление Организация и управление на производството (индустрия) Редовна доц. д-р Антон Недялков Подробности Кандидатствай
Бизнес и мениджмънт Мениджмънт и бизнес развитие 3.7 Администрация и управление Организация и управление на производството (индустрия) Редовна доц. д-р инж. Павел Витлиемов Подробности Кандидатствай
Бизнес и мениджмънт Мениджмънт и бизнес развитие 3.7 Администрация и управление Организация и управление на производството (индустрия) Редовна доц. д-р инж. Павел Витлиемов Подробности Кандидатствай
Бизнес и мениджмънт Мениджмънт и бизнес развитие 3.7 Администрация и управление Социално управление Редовна доц. д-р Свилена Рускова Подробности Кандидатствай
Бизнес и мениджмънт Икономика 3.8 Икономика Политическа икономия Редовна доц. д-р Емил Трифонов Подробности Кандидатствай
Бизнес и мениджмънт Икономика 3.8 Икономика Политическа икономия Редовна доц. д-р Дафина Донева Подробности Кандидатствай
Бизнес и мениджмънт Икономика 3.8 Икономика Политическа икономия Редовна доц. д-р Камелия Асенова Подробности Кандидатствай
Бизнес и мениджмънт Мениджмънт и бизнес развитие 3.8 Икономика Икономика и управление (индустрия) Задочна доц. д-р Даниел Павлов Подробности Кандидатствай
Бизнес и мениджмънт Икономика 3.8 Икономика Икономика и управление (индустрия) Редовна доц. д-р Любомир Любенов, проф. д.ик.н. Лилия Каракашева Подробности Кандидатствай
Бизнес и мениджмънт Икономика 3.8 Икономика Икономика и управление (индустрия) Редовна доц. д-р Любомир Любенов, проф. д.ик.н. Лилия Каракашева Подробности Кандидатствай
Бизнес и мениджмънт Икономика 3.8 Икономика Икономика и управление (индустрия) Редовна доц. д-р Наталия Неделчева Подробности Кандидатствай
Бизнес и мениджмънт Икономика 3.8 Икономика Икономика и управление (индустрия) Редовна доц. д-р Наталия Неделчева Подробности Кандидатствай
Бизнес и мениджмънт Европеистика и международни отношения​ 2.1 Филология Общо и сравнително езикознание Редовна проф. д-р Юлиана Попова, д-р Лиляна Славянова Подробности Кандидатствай
Бизнес и мениджмънт Европеистика и международни отношения​ 2.1 Филология Общо и сравнително езикознание Задочна проф. д-р Юлиана Попова, гл. ас. д-р Наталия Венелинова Подробности Кандидатствай
Бизнес и мениджмънт Европеистика и международни отношения​ 3.3 Политически науки Организация и управление извън сферата на материалното производство (външна политика и многостепенно управление в ЕС) Задочна доц. д-р Мими Корнажева Подробности Кандидатствай
Бизнес и мениджмънт Европеистика и международни отношения​ 3.3 Политически науки Организация и управление извън сферата на материалното производство (външна политика и многостепенно управление в ЕС) Редовна доц. д-р Мими Корнажева Подробности Кандидатствай
Бизнес и мениджмънт Европеистика и международни отношения​ 3.3 Политически науки Организация и управление извън сферата на материалното производство (външна политика и многостепенно управление в ЕС) Редовна доц. д-р Мими Корнажева Подробности Кандидатствай
Бизнес и мениджмънт Европеистика и международни отношения​ 3.3 Политически науки Организация и управление извън сферата на материалното производство (външна политика и многостепенно управление в ЕС) Редовна доц. д-р Мими Корнажева, проф. дфн Пенка Ангелова Подробности Кандидатствай
Бизнес и мениджмънт Европеистика и международни отношения​ 3.3 Политически науки Организация и управление извън сферата на материалното производство (външна политика и многостепенно управление в ЕС) Редовна проф. д.ик.н. Владимир Чуков, гл. ас. д-р Наталия Венелинова Подробности Кандидатствай
Природни науки и образование Педагогика, психология и история 1.2 Педагогика Теория на възпитанието и дидактика Редовна доц. д-р Соня Георгиева Подробности Кандидатствай
Природни науки и образование Педагогика, психология и история 1.2 Педагогика Теория на възпитанието и дидактика Задочна доц. д-р Соня Георгиева Подробности Кандидатствай
Природни науки и образование Педагогика, психология и история 1.2 Педагогика Теория на възпитанието и дидактика Задочна доц. д-р Соня Георгиева Подробности Кандидатствай
Природни науки и образование Педагогика, психология и история 1.2 Педагогика Теория на възпитанието и дидактика Редовна доц. д-р Ася Велева Подробности Кандидатствай
Природни науки и образование Информатика и информационни технологии 4.6 Информатика и компютърни науки Информатика Редовна доц. д-р Румен Русев Подробности Кандидатствай
Природни науки и образование Български език, литература и изкуство 2.1 Филология Общо и сравнително езикознание Редовна доц. д-р Цветелина Харакчийска Подробности Кандидатствай
Природни науки и образование Български език, литература и изкуство 2.1 Филология Общо и сравнително езикознание Редовна доц. д-р Цветелина Харакчийска Подробности Кандидатствай
Юридически Публично​правни науки 3.6 Право Административно право и административен процес Редовна проф. д-р Димитър Костов, доц. д-р Емануил Коларов Подробности Кандидатствай
Юридически Публично​правни науки 3.6 Право Административно право и административен процес Редовна проф. д-р Димитър Костов, доц. д-р Емануил Коларов Подробности Кандидатствай
Юридически Частно​правни науки 3.6 Право Гражданско и семейно право Редовна доц. д-р Красимир Димитров Подробности Кандидатствай
Юридически Частно​правни науки 3.6 Право Гражданско и семейно право Задочна доц. д-р Красимир Димитров Подробности Кандидатствай
Юридически Публично​правни науки 3.6 Право Теория на държавата и правото. Политически и правни учения Редовна проф. д-р Лъчезар Дачев, доц. д-р Елица Куманова Подробности Кандидатствай
Юридически Публично​правни науки 3.6 Право Теория на държавата и правото. Политически и правни учения Задочна проф. д-р Лъчезар Дачев, доц. д-р Елица Куманова Подробности Кандидатствай