Актуални конкурси
ПРИЕМ НА РЕДОВНИ И ЗАДОЧНИ ДОКТОРАНТИ ЗА 2017/2018 г.
Русенският университет „Ангел Кънчев” обявява конкурси за прием за докторанти по акредитирани професионални направления и специалности за учебната 2017/2018 г. Срок за подаване на документи - до 11.12.2017 г. (2 месеца от обнародването в Държавен вестник бр. 81/10.10.2017 г.). Документи се подават в отдел „Развитие на академичния състав”, тел. 082/888-455, инж. Галина Даскалова, кабинет 1.334. Справки: http://kr.uni-ruse.bg/ – Конкурси
Факултет Катедра Професионално направление Научна специалност Форма Евентуални научни ръководители