Информация за конкурс
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Научна специалност
Механизация и електрификация на растениевъдството
Катедра
Ремонт, надеждност, механизми, машини, логистични и химични технологии
Форма на обучение
Редовна
Форма на финансиранe
Държавна поръчка
Годишна такса за обучение
830.00 лв
Първи научен ръководител
доц. дн Митко Николов
Втори научен ръководител
доц. д-р Даниел Бекана
Документи
Вид документ Име на файл Размер
Конспект Konspekt-MER.pdf 0.09MB Изтегли
Идеен проект Ideen_proekt_ Bekana_2021.pdf 0.12MB Изтегли