Информация за конкурс
Професионално направление
3.3 Политически науки
Научна специалност
Организация и управление извън сферата на материалното производство (външна политика и многостепенно управление в ЕС)
Катедра
Европеистика и международни отношения​
Форма на обучение
Редовна
Форма на финансиранe
Държавна поръчка
Годишна такса за обучение
720.00 лв
Първи научен ръководител
проф. д.ик.н. Владимир Чуков
Втори научен ръководител
доц. д-р Мими Корнажева
Този конкурс няма документация! Моля, допълнете я от тук.