Обща информация

Редът и условията за приемане в докторантура, обучението на докторантите, както и провеждането на публичната защита е съобразено със:

Докторантурата се провежда в редовна и задочна форма на обучение и докторантура на самостоятелна подготовка.

Срокът за подготовка в редовна докторантура е три години, четири години за задочна форма на обучение и три години за докторантура на самостоятелна подготовка.

За докторантура могат да кандидатстват лица, завършили образователно-квалификационна степен “Магистър”.

В съответствие със Закона за висше образование обучението в докторантура може да се извършва само по специалности, получили при акредитация оценка „много добра”.

Акредитирани докторски програми в Русенски университет