Справка за всички докторанти

Справката съдържа 594 записа.

Адриана Симеонова
Професионално направление
3.7 Администрация и управление
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Мениджмънт и бизнес развитие
Специалност
Организация и управление на производството (индустрия)
Научен ръководител
доц. д-р Антон Недялков
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2018
Айхан Ахмед
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Публично​правни науки
Специалност
Теория на държавата и правото. История на политическите и правни учения
Научен ръководител
доц. Мария Желева ; доц. Зорница Йорданова
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2022
Айхан Топал
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Наказателно​правни науки и сигурност
Специалност
Криминология
Научен ръководител
проф. д-р Петя Шопова
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2017
АКМАРАЛ СИГИНДИКОВА
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Земеделска техника
Специалност
Механизация и електрификация на растениевъдството
Научен ръководител
АКАД. ХРИСТО БЕЛОЕВ ; доц. д-р Марат Алдабергенов
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2016
Албена Иванова-Василева
Професионално направление
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Автоматика и мехатроника
Специалност
Автоматизация на производството
Научен ръководител
проф. д-р Пламен Даскалов ; доц. д-р Цветелина Георгиева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2020
Александра Бояджиева
Професионално направление
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Електроснабдяване и електрообзавеждане
Специалност
Електроснабдяване и електрообзавеждане
Научен ръководител
доц. дн Борис Евстатиев ; проф. д-р Николай Михайлов
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2020
Александра Стефанова
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Частно​правни науки
Специалност
Гражданско и семейно право
Научен ръководител
доц. д-р Красимир Димитров
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2020
Александър Коцев
Професионално направление
4.6 Информатика и компютърни науки
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Информатика и информационни технологии
Специалност
Информатика
Научен ръководител
доц. д-р Румен Русев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2023
АЛЕКСАНДЪР ЦЕКОВ
Професионално направление
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Факултет
Транспортен
Катедра
Транспорт
Специалност
Управление и организация на автомобилния транспорт
Научен ръководител
проф. д-р Велизара Пенчева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2015
АЛЕКСАНДЪР ДИНОВ
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Телекомуникации
Специалност
Теоретични основи на комуникационната техника
Научен ръководител
доц. д-р Теодор Илиев ; гл. ас. д-р Елена Иванова
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2016
АЛЕКСАНДЪР ЕВТИМОВ
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Електроснабдяване и електрообзавеждане
Специалност
Механизация и електрификация на растениевъдството
Научен ръководител
проф. д-р Николай Михайлов ; проф. д-р Цветозар Георгиев
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2013
Александър Георгиев
Професионално направление
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Факултет
Транспортен
Катедра
Транспорт
Специалност
Управление и организация на автомобилния транспорт
Научен ръководител
проф. д-р Велизара Пенчева ; доц. д-р Асен Асенов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2021
АЛЕКСАНДЪР БОЖИНОВ
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Топлотехника, хидравлика и екология
Специалност
Хидравлични машини, системи и хидромеханика
Научен ръководител
проф. д-р Генчо Попов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2016
АЛМАРИН ФРАКУЛИ
Професионално направление
3.8 Икономика
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Икономика
Специалност
Политическа икономия
Научен ръководител
проф. д.ик.н Дянко Минчев
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2012
Ана Тодорова
Професионално направление
3.8 Икономика
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Мениджмънт и социални дейности
Специалност
Икономика и управление (индустрия)
Научен ръководител
проф. дн Диана Антонова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2023
АНА ДИМИТРОВА
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Частно​правни науки
Специалност
Гражданско и семейно право
Научен ръководител
доц. д-р Венцислава Григорова
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2012
АНА АНЧЕВА
Професионално направление
1.2 Педагогика
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Педагогика
Специалност
Теория на възпитанието и дидактика
Научен ръководител
доц. д-р Йорданка Факирска
Форма на обучение
Свободна
Година на зачисляване
2014
АНА КЪНЕВА
Професионално направление
4.6 Информатика и компютърни науки
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Информатика и информационни технологии
Специалност
Информатика
Научен ръководител
доц. д-р Десислава Атанасова
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2016
АНГЕЛ ГЕНОВ
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Машинно-технологичен
Катедра
Материалознание и технология на материалите
Специалност
Материалознание и технология на машиностроителните материали
Научен ръководител
доц. дн Мария Николова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2015
Ангел Попгеоргиев
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Компютърни системи и технологии
Специалност
Автоматизация на области от нематериалната сфера
Научен ръководител
доц. д-р инж. Галина Иванова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2023
Ангел Мусев
Професионално направление
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Електроснабдяване и електрообзавеждане
Специалност
Електроснабдяване и електрообзавеждане
Научен ръководител
доц. д-р Орлин Петров
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2019
Ангел Бренишки
Професионално направление
4.6 Информатика и компютърни науки
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Информатика и информационни технологии
Специалност
Информатика
Научен ръководител
доц. д-р Румен Русев
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2020
Ангел Дъндиков
Професионално направление
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Факултет
Транспортен
Катедра
Двигатели и транспортна техника
Специалност
Автомобили, трактори и кари
Научен ръководител
проф. д-р Росен Иванов ; доц. д-р Иван Евтимов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2020
Ангелина Богданова
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Частно​правни науки
Специалност
Гражданско и семейно право
Научен ръководител
доц. д-р Красимир Димитров
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2020
Андрей Велчев
Професионално направление
9.1 Национална сигурност
Факултет
Юридически
Катедра
Наказателно​правни науки и сигурност
Специалност
Организация и управление на сигурността и опазването на обществения ред
Научен ръководител
доц. дн Милен Иванов
Форма на обучение
Свободна
Година на зачисляване
2022
Андрей Александров
Професионално направление
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Факултет
Транспортен
Катедра
Транспорт
Специалност
Управление и организация на автомобилния транспорт
Научен ръководител
доц. д-р Димитър Грозев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2024
Анета Ирманова
Професионално направление
3.7 Администрация и управление
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Бизнес развитие и иновации
Специалност
Социално управление
Научен ръководител
доц. д-р Емил Коцев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2023
АНЖЕЛА ПЕТРОВА
Професионално направление
3.8 Икономика
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Икономика
Специалност
Икономика и управление (индустрия)
Научен ръководител
доц. д-р Любомир Любенов ; проф. д.ик.н. Лилия Каракашева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2016
АНИ ГЕРАСИМОВА
Професионално направление
3.3 Политически науки
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Мениджмънт и бизнес развитие
Специалност
Организация и управление извън сферата на материалното производство (външна политика и многостепенно управление в ЕС)
Научен ръководител
доц. д-р Александър Петков ; доц. д-р Мими Корнажева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2013
Анна Михова
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Частно​правни науки
Специалност
Гражданско и семейно право
Научен ръководител
доц. Радослав Рачев
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2020
АНТОАНЕТА ЯБАНОЗОВА
Професионално направление
3.7 Администрация и управление
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Мениджмънт и бизнес развитие
Специалност
Социално управление
Научен ръководител
доц. д-р Свилена Рускова
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2016
АНТОАНЕТА СТЕФАНОВА
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Топлотехника, хидравлика и екология
Специалност
Системи и устройства за опазване на околната среда
Научен ръководител
доц. д-р Маргаритка Филипова ; доц. дмн Иванка Желева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2016
Антон Грозев
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Машинно-технологичен
Катедра
Технология на машиностроенето и металорежещи машини
Специалност
Рязане на материалите и режещи инструменти
Научен ръководител
доц. д-р инж. Александър Иванов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2023
Антон Анчев
Професионално направление
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Автоматика и мехатроника
Специалност
Автоматизация на производството
Научен ръководител
доц. д-р Цветелина Георгиева ; доц. д-р инж. Александър Иванов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2020
АНТОНИ ПЕНЧЕВ
Професионално направление
2.2 История и археология
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Педагогика
Специалност
История на България
Научен ръководител
проф. д-р Златоживка Здравкова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2013
Антонина Михайлова
Професионално направление
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Автоматика и мехатроника
Специалност
Автоматизация на производството
Научен ръководител
проф. д-р Пламен Даскалов ; доц. д-р Цветелина Георгиева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2019
АТАНАС АТАНАСОВ
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Машинно-технологичен
Катедра
Технология на машиностроенето и металорежещи машини
Специалност
Технология на машиностроенето
Научен ръководител
доц. дтн Веселин Григоров
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2013
Атанас Кабакчиев
Професионално направление
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Електроника
Специалност
Електронизация
Научен ръководител
доц. дн Борис Евстатиев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2021
Ахмед Яшаров
Професионално направление
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Електроснабдяване и електрообзавеждане
Специалност
Електроснабдяване и електрообзавеждане
Научен ръководител
доц. д-р Орлин Петров
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2018
Бао Ган
Професионално направление
3.7 Администрация и управление
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Бизнес развитие и иновации
Специалност
Организация и управление на производството (индустрия)
Научен ръководител
доц. д-р инж. Павел Витлиемов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2024
Баръш Юмеров
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Компютърни системи и технологии
Специалност
Автоматизация на области от нематериалната сфера
Научен ръководител
доц. д-р инж. Галина Иванова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2020
Баюржан Боранбаев
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Земеделска техника
Специалност
Механизация и електрификация на растениевъдството
Научен ръководител
АКАД. ХРИСТО БЕЛОЕВ ; доц. ктн Аскар Рзалиев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2020
БЕЛМА ГААЗИ
Професионално направление
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Автоматика и мехатроника
Специалност
Автоматизация на производството
Научен ръководител
проф. д-р Пламен Даскалов ; доц. д-р Цветелина Георгиева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2013
Биляна Иванова
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Частно​правни науки
Специалност
Гражданско и семейно право
Научен ръководител
доц. д-р инж. Александър Иванов
Форма на обучение
Свободна
Година на зачисляване
2021
БЛАГОВЕСТ НИКОЛОВ
Професионално направление
3.3 Политически науки
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Европеистика и международни отношения​
Специалност
Организация и управление извън сферата на материалното производство (външна политика и многостепенно управление в ЕС)
Научен ръководител
проф. д.ик.н. Владимир Чуков
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2014
Благовеста Ценова
Професионално направление
3.3 Политически науки
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Икономика
Специалност
Организация и управление извън сферата на материалното производство (външна политика и многостепенно управление в ЕС)
Научен ръководител
доц. д-р Мими Корнажева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2021
Благой Блажев
Професионално направление
4.6 Информатика и компютърни науки
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Информатика и информационни технологии
Специалност
Информатика
Научен ръководител
доц. д-р Румен Русев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2019
Богдан Йорданов
Професионално направление
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Електроснабдяване и електрообзавеждане
Специалност
Електроснабдяване и електрообзавеждане
Научен ръководител
доц. д-р Орлин Петров ; доц. д-р Вяра Русева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2020
БОЖИДАР ЯНКОВ
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Топлотехника, хидравлика и екология
Специалност
Системи и устройства за опазване на околната среда
Научен ръководител
доц. д.н. Любомир Владимиров
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2015
БОРИЛ ИВАНОВ
Професионално направление
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Факултет
Транспортен
Катедра
Транспорт
Специалност
Управление и организация на автомобилния транспорт
Научен ръководител
проф. д-р Велизара Пенчева ; доц. д-р Асен Асенов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2015
Борислав Тонковски
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Машинно-технологичен
Катедра
Технология на машиностроенето и металорежещи машини
Специалност
Рязане на материалите и режещи инструменти
Научен ръководител
доц. д-р инж. Александър Иванов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2018
БОРИСЛАВ БАНЧЕВ
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Компютърни системи и технологии
Специалност
Автоматизация на области от нематериалната сфера
Научен ръководител
доц. д-р Лидия Георгиева ; проф. д-р Цветозар Георгиев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2012
Борислав Вълчев
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Ремонт, надеждност, механизми, машини, логистични и химични технологии
Специалност
Механизация и електрификация на растениевъдството
Научен ръководител
доц. д-р Даниел Бекана ; проф. д-р Пламен Кангалов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2019
Борислав Чакъров
Професионално направление
4.5 Математика
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Приложна математика​ и статистика
Специалност
Математическо моделиране и приложение на математиката
Научен ръководител
доц. Илияна Раева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2021
Боряна Робева-Стоянова
Професионално направление
3.7 Администрация и управление
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Бизнес развитие и иновации
Специалност
Социално управление
Научен ръководител
доц. д-р Емил Коцев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2022
БОРЯНА ДЖУМАЛИЙСКА
Професионално направление
3.8 Икономика
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Икономика
Специалност
Политическа икономия
Научен ръководител
доц. д-р Емил Трифонов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2012
БОРЯНА СТАНЧЕВА
Професионално направление
3.3 Политически науки
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Европеистика и международни отношения​
Специалност
Организация и управление извън сферата на материалното производство (външна политика и многостепенно управление в ЕС)
Научен ръководител
доц. д-р Мими Корнажева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2013
БОЯН БОГОМИЛОВ
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Земеделска техника
Специалност
Селскостопански и хидромелиоративни машини
Научен ръководител
проф. д-р Борис Борисов ; доц. д-р Божидар Колев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2015
БОЯН ДЕНИЗОВ
Професионално направление
2.1 Филология
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Европеистика и международни отношения​
Специалност
Общо и сравнително езикознание
Научен ръководител
доц. д-р Румяна Петрова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2014
Бояна Иванова
Професионално направление
4.6 Информатика и компютърни науки
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Информатика и информационни технологии
Специалност
Информатика
Научен ръководител
доц. д-р Румен Русев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2019
Бюлент Идиризов
Професионално направление
4.5 Математика
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Математика
Специалност
Математическо моделиране и приложение на математиката
Научен ръководител
доц. Юрий Кандиларов ; доц. д-р Илия Браянов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2019
ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Компютърни системи и технологии
Специалност
Автоматизация на области от нематериалната сфера
Научен ръководител
доц. д-р Анелия Иванова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2012
ВАЛЕНТИН ПОПОВ
Професионално направление
3.3 Политически науки
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Европеистика и международни отношения​
Специалност
Организация и управление извън сферата на материалното производство (външна политика и многостепенно управление в ЕС)
Научен ръководител
проф. д.ик.н. Владимир Чуков
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2014
Валентин Михов
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Машинно-технологичен
Катедра
Технология на машиностроенето и металорежещи машини
Специалност
Технология на машиностроенето
Научен ръководител
доц. д-р Димитър Димитров ; доц. д-р Георги Ненов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2017
Валентина Цочева
Професионално направление
1.2 Педагогика
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Педагогика
Специалност
Теория на възпитанието и дидактика
Научен ръководител
доц. д-р Галина Георгиева
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2024
ВАЛЕРИ СПИРИДОНОВ
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Земеделска техника
Специалност
Механизация и електрификация на растениевъдството
Научен ръководител
доц. д-р Чавдар Везиров ; доц. д-р Атанас Атанасов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2015
Валери Раданов
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Публично​правни науки
Специалност
Административно право и административен процес
Научен ръководител
доц. д-р Емануил Коларов
Форма на обучение
Свободна
Година на зачисляване
2023
Валери Гамозов
Професионално направление
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Факултет
Транспортен
Катедра
Транспорт
Специалност
Управление и организация на автомобилния транспорт
Научен ръководител
доц. д-р Асен Асенов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2019
Валери Георгиев
Професионално направление
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Факултет
Транспортен
Катедра
Транспорт
Специалност
Управление и организация на автомобилния транспорт
Научен ръководител
доц. д-р Асен Асенов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2021
Валерия Горнячка-Георгиева
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Публично​правни науки
Специалност
Теория на държавата и правото. История на политическите и правни учения
Научен ръководител
доц. д-р Кремена Раянова ; доц. дн Милен Иванов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2022
Валерия Цанкова
Професионално направление
1.2 Педагогика
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Педагогика
Специалност
Теория на възпитанието и дидактика
Научен ръководител
доц. д-р   Валентина Василева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2022
Ваня Георгиева
Професионално направление
3.3 Политически науки
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Европеистика и международни отношения​
Специалност
Организация и управление извън сферата на материалното производство (външна политика и многостепенно управление в ЕС)
Научен ръководител
доц. д-р Мими Корнажева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2020
Васил Танев
Професионално направление
3.7 Администрация и управление
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Мениджмънт и бизнес развитие
Специалност
Организация и управление на производството (индустрия)
Научен ръководител
доц. д-р Антон Недялков
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2019
ВАСИЛ ИВАНОВ
Професионално направление
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Електроснабдяване и електрообзавеждане
Специалност
Електроснабдяване и електрообзавеждане
Научен ръководител
проф. д-р Ивайло Стоянов
Форма на обучение
Свободна
Година на зачисляване
2016
Васил Козов
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Компютърни системи и технологии
Специалност
Автоматизация на области от нематериалната сфера
Научен ръководител
доц. д-р инж. Галина Иванова ; доц. д-р инж. Александър Иванов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2017
Велислава Ачева
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Публично​правни науки
Специалност
Теория на държавата и правото. История на политическите и правни учения
Научен ръководител
доц. д-р Елица Куманова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2018
Венцеслав Колев
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Телекомуникации
Специалност
Комуникационни мрежи и системи
Научен ръководител
проф. д-р Георги Христов ; проф. д-р Пламен Захариев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2022
Венцеслав Йонков
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Топлотехника, хидравлика и екология
Специалност
Хидравлични машини, системи и хидромеханика
Научен ръководител
проф. д-р Генчо Попов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2020
Венцислав Василев
Професионално направление
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Електроника
Специалност
Електронизация
Научен ръководител
проф. дн Анелия Манукова ; доц. д-р Орлин Петров
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2024
Венцислав Игнатов
Професионално направление
2.2 История и археология
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Педагогика
Специалност
История на България
Научен ръководител
проф. Николай Ненов
Форма на обучение
Свободна
Година на зачисляване
2020
ВЕНЦИСЛАВА НИКОЛОВА-ХРИСТОВА
Професионално направление
3.7 Администрация и управление
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Мениджмънт и бизнес развитие
Специалност
Социално управление
Научен ръководител
доц. д-р Емил Коцев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2015
Весела Христова
Професионално направление
5.13 Общо инженерство
Факултет
Машинно-технологичен
Катедра
Технология на машиностроенето и металорежещи машини
Специалност
Метрология и метрологично осигуряване
Научен ръководител
проф. д-р Бранко Сотиров
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2018
ВЕСЕЛА МИХОВА
Професионално направление
4.5 Математика
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Приложна математика​ и статистика
Специалност
Математическо моделиране и приложение на математиката
Научен ръководител
проф. д-р Велизар Павлов
Форма на обучение
Свободна
Година на зачисляване
2016
Веселин Русинов
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Ремонт, надеждност, механизми, машини, логистични и химични технологии
Специалност
Механизация и електрификация на растениевъдството
Научен ръководител
доц. д-р Тодор Деликостов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2018
Веселин Христов
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Машинно-технологичен
Катедра
Материалознание и технология на материалите
Специалност
Материалознание и технология на машиностроителните материали
Научен ръководител
доц. д-р инж. Руси Минев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2021
Веселин Василев
Професионално направление
3.3 Политически науки
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Европеистика и международни отношения​
Специалност
Организация и управление извън сферата на материалното производство (външна политика и многостепенно управление в ЕС)
Научен ръководител
проф. д.ик.н. Владимир Чуков
Форма на обучение
Свободна
Година на зачисляване
2020
Веселина Анчева
Професионално направление
1.3 Педагогика на обучението по ...
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Информатика и информационни технологии
Специалност
Методика на обучението по (математика, физика и информатика и информационни технологии)
Научен ръководител
доц.д-р Валентина Войноховска
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2019
Веселина Дукова
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Машинно-технологичен
Катедра
Материалознание и технология на материалите
Специалност
Материалознание и технология на машиностроителните материали
Научен ръководител
доц. д-р инж. Руси Минев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2021
Веселка Кючукова-Асенова
Професионално направление
1.2 Педагогика
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Педагогика
Специалност
Теория на възпитанието и дидактика
Научен ръководител
доц. д-р   Валентина Василева
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2020
Виктор Мерджанов
Професионално направление
3.8 Икономика
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Икономика и международни отношения
Специалност
Политическа икономия
Научен ръководител
доц. д-р Александър Косулиев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2024
Виктор Даракев
Професионално направление
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Факултет
Транспортен
Катедра
Двигатели и транспортна техника
Специалност
Системи и технологии в транспорта за опазване на околната среда
Научен ръководител
проф. д-р Росен Иванов ; доц. д-р Иван Евтимов
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2020
Виктор Кирилов
Професионално направление
3.3 Политически науки
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Икономика
Специалност
Организация и управление извън сферата на материалното производство (външна политика и многостепенно управление в ЕС)
Научен ръководител
доц. д-р Мими Корнажева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2021
ВИКТОРИЯ КАРАЧОРОВА
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Машинно-технологичен
Катедра
Технология на машиностроенето и металорежещи машини
Специалност
Технология на машиностроенето
Научен ръководител
доц. д-р Георги Ненов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2012
Виктория Гладкова
Професионално направление
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Факултет
Транспортен
Катедра
Транспорт
Специалност
Управление и организация на автомобилния транспорт
Научен ръководител
доц. д-р Димитър Грозев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2023
Виктория Бакърджиева
Професионално направление
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Факултет
Транспортен
Катедра
Двигатели и транспортна техника
Специалност
Автомобили, трактори и кари
Научен ръководител
доц. д-р Георги Кадикянов
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2021
Вилиана Молнар
Професионално направление
1.3 Педагогика на обучението по ...
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Информатика и информационни технологии
Специалност
Методика на обучението по (математика, физика и информатика и информационни технологии)
Научен ръководител
доц. д-р Десислава Атанасова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2023
ВИОЛЕТА АНДРЕЕВА
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Земеделска техника
Специалност
Механизация и електрификация на растениевъдството
Научен ръководител
АКАД. ХРИСТО БЕЛОЕВ ; проф. д.т.н Петър Димитров
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2013
Вирхиния Сентено
Професионално направление
4.5 Математика
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Приложна математика​ и статистика
Специалност
Математическо моделиране и приложение на математиката
Научен ръководител
проф. д-р Велизар Павлов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2021
Владимир Перчемлиев
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Частно​правни науки
Специалност
Гражданско и семейно право
Научен ръководител
доц. д-р Красимир Димитров
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2022
Владимир Данев
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Частно​правни науки
Специалност
Трудово право и обществено осигуряване
Научен ръководител
доц. Андрияна Андреева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2020
ВЛАДИМИР БОНЕВ
Професионално направление
5.13 Общо инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Промишлен дизайн
Специалност
Ергономия и промишлен дизайн
Научен ръководител
проф. д-р Никола Орлоев ; АКАД. ХРИСТО БЕЛОЕВ
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2016
Владимир Цанков
Професионално направление
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Електроника
Специалност
Електронизация
Научен ръководител
доц. дн Борис Евстатиев ; доц. д-р Ирена Вълова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2022
Владислав Иванов
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Ремонт, надеждност, механизми, машини, логистични и химични технологии
Специалност
Механизация и електрификация на растениевъдството
Научен ръководител
проф. дн Митко Николов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2018
ВЛАДИСЛАВ ВЛАДОВ
Професионално направление
3.8 Икономика
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Икономика
Специалност
Политическа икономия
Научен ръководител
доц. д-р Дафина Донева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2012
Владислав Хинков
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Компютърни системи и технологии
Специалност
Автоматизация на области от нематериалната сфера
Научен ръководител
проф. дн Георги Кръстев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2020
Владислав Иванов
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Частно​правни науки
Специалност
Гражданско и семейно право
Научен ръководител
проф. д.н. Георги Стефанов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2017
Владо Донев
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Земеделска техника
Специалност
Механизация и електрификация на растениевъдството
Научен ръководител
доц. д-р Атанас Атанасов ; проф. д.т.н Петър Димитров
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2021
ВЪЛЮ ДЖАДЖЕВ
Професионално направление
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Факултет
Транспортен
Катедра
Машинознание, машинни елементи и инженерна графика
Специалност
Машинознание и машинни елементи
Научен ръководител
доц. д-р Емилия Ангелова
Форма на обучение
Свободна
Година на зачисляване
2015
Габриел Кънев
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Компютърни системи и технологии
Специалност
Автоматизирани системи за обработка на информация и управление
Научен ръководител
доц. д-р Ирена Вълова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2023
Галена Стефанова
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Публично​правни науки
Специалност
Теория на държавата и правото. История на политическите и правни учения
Научен ръководител
доц. д-р Светла Кънева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2021
ГАЛИН ТИХАНОВ
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Земеделска техника
Специалност
Механизация и електрификация на растениевъдството
Научен ръководител
доц. д-р Божидар Колев
Форма на обучение
Свободна
Година на зачисляване
2017
ГАЛИНА РУСЕВА
Професионално направление
3.8 Икономика
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Икономика
Специалност
Политическа икономия
Научен ръководител
доц. д-р Вера Пиримова ; доц. д-р Емил Трифонов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2015
Галя Александрова
Професионално направление
1.2 Педагогика
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Педагогика
Специалност
Теория на възпитанието и дидактика
Научен ръководител
доц. д-р   Валентина Василева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2024
Геновева Милушева
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Телекомуникации
Специалност
Комуникационни мрежи и системи
Научен ръководител
проф. д-р Георги Христов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2018
Георги Петров
Професионално направление
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Факултет
Транспортен
Катедра
Двигатели и транспортна техника
Специалност
Системи и технологии в транспорта за опазване на околната среда
Научен ръководител
проф. д-р Росен Иванов
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2018
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
Професионално направление
5.13 Общо инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Промишлен дизайн
Специалност
Ергономия и промишлен дизайн
Научен ръководител
проф. д-р Никола Орлоев ; АКАД. ХРИСТО БЕЛОЕВ
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2012
ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Машинно-технологичен
Катедра
Технология на машиностроенето и металорежещи машини
Специалност
Рязане на материалите и режещи инструменти
Научен ръководител
доц. д-р инж. Александър Иванов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2014
Георги Манчев
Професионално направление
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Автоматика и мехатроника
Специалност
Автоматизация на производството
Научен ръководител
проф. д-р Пламен Даскалов ; доц. д-р Станислав Пенчев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2023
Георги Георгиев
Професионално направление
3.8 Икономика
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Икономика
Специалност
Политическа икономия
Научен ръководител
доц. д-р Емил Трифонов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2018
Георги Георгиев
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Телекомуникации
Специалност
Комуникационни мрежи и системи
Научен ръководител
проф. д-р Георги Христов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2018
Георги Георгиев
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Телекомуникации
Специалност
Теоретични основи на комуникационната техника
Научен ръководител
проф. дн Михаил Илиев
Форма на обучение
Свободна
Година на зачисляване
2018
Георги Георгиев
Професионално направление
3.7 Администрация и управление
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Мениджмънт и бизнес развитие
Специалност
Организация и управление на производството (индустрия)
Научен ръководител
доц. д-р инж. Павел Витлиемов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2020
Георги Цанов
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Публично​правни науки
Специалност
Теория на държавата и правото. История на политическите и правни учения
Научен ръководител
доц. Мария Желева
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2020
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
Професионално направление
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Автоматика и мехатроника
Специалност
Автоматизация на производството
Научен ръководител
доц. д-р Георги Лехов ; проф. д-р Ивелин Иванов
Форма на обучение
Свободна
Година на зачисляване
2015
Георги Колев
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Земеделска техника
Специалност
Механизация и електрификация на животновъдството
Научен ръководител
проф. д-р Владимир Хвърчилков
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2021
Георги Георгиев
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Компютърни системи и технологии
Специалност
Автоматизирани системи за обработка на информация и управление
Научен ръководител
доц. д-р инж. Милко Маринов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2017
Георги Георгиев
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Частно​правни науки
Специалност
Гражданско и семейно право
Научен ръководител
проф. Симеон Тасев
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2021
Георги Грозев
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Частно​правни науки
Специалност
Гражданско и семейно право
Научен ръководител
проф. Симеон Тасев ; доц. д-р Красимир Димитров
Форма на обучение
Свободна
Година на зачисляване
2021
Гергана Моллова
Професионално направление
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Факултет
Транспортен
Катедра
Машинознание, машинни елементи и инженерна графика
Специалност
Машинознание и машинни елементи
Научен ръководител
доц. д-р Васко Добрев ; проф. д-р Антоанета Добрева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2018
Гергана Стаевска
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Телекомуникации
Специалност
Комуникационни мрежи и системи
Научен ръководител
проф. д-р Пламен Захариев ; проф. д-р Георги Христов
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2019
Гергана Атанасова
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Ремонт, надеждност, механизми, машини, логистични и химични технологии
Специалност
Механизация и електрификация на растениевъдството
Научен ръководител
доц. д-р Даниел Бекана
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2020
Гергана Симеонова
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Земеделска техника
Специалност
Механизация и електрификация на растениевъдството
Научен ръководител
доц. д-р Божидар Колев ; доц Мирослав Михайлов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2017
Гергана Илиева
Професионално направление
2.1 Филология
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Европеистика и международни отношения​
Специалност
Общо и сравнително езикознание
Научен ръководител
проф. д-р Юлиана Попова ; гл. ас. д-р Наталия Венелинова
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2018
Гьонюл Хайредин
Професионално направление
1.2 Педагогика
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Педагогика
Специалност
Теория на възпитанието и дидактика
Научен ръководител
доц. д-р Десислава Стоянова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2022
Гюлдан Еркянова
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Частно​правни науки
Специалност
Гражданско и семейно право
Научен ръководител
доц. д-р Красимир Димитров
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2019
ДАМЯН ПЕЙКОВ
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Телекомуникации
Специалност
Комуникационни мрежи и системи
Научен ръководител
доц. д-р Красимир Манев
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2012
ДАНАИЛ НИКОЛОВ
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Машинно-технологичен
Катедра
Материалознание и технология на материалите
Специалност
Материалознание и технология на машиностроителните материали
Научен ръководител
проф. д-р Пламен Данев ; доц. д-р Иван Дерменджиев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2013
Данаил Куманов
Професионално направление
9.1 Национална сигурност
Факултет
Юридически
Катедра
Наказателно​правни науки и сигурност
Специалност
Организация и управление на сигурността и опазването на обществения ред
Научен ръководител
доц. дн Милен Иванов
Форма на обучение
Свободна
Година на зачисляване
2023
Даниел Петров
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Земеделска техника
Специалност
Механизация и електрификация на растениевъдството
Научен ръководител
АКАД. ХРИСТО БЕЛОЕВ ; проф. д.т.н Петър Димитров
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2023
ДАНИЕЛ ТОДОРОВ
Професионално направление
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Електроснабдяване и електрообзавеждане
Специалност
Електроснабдяване и електрообзавеждане
Научен ръководител
проф. д-р Николай Михайлов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2013
ДАНИЕЛА СТАНЕВА
Професионално направление
1.3 Педагогика на обучението по ...
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Педагогика
Специалност
Методика на обучението по (математика, физика и информатика и информационни технологии)
Научен ръководител
доц. д-р Виолета Ванева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2012
Даниела Стоянова
Професионално направление
1.3 Педагогика на обучението по ...
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Информатика и информационни технологии
Специалност
Методика на обучението по (математика, физика и информатика и информационни технологии)
Научен ръководител
доц. д-р Десислава Атанасова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2020
ДАНИЕЛА ЙОРДАНОВА
Професионално направление
3.7 Администрация и управление
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Мениджмънт и бизнес развитие
Специалност
Организация и управление на производството (индустрия)
Научен ръководител
проф. дтн Николай Найденов
Форма на обучение
Свободна
Година на зачисляване
2013
Даниела Голеа
Професионално направление
3.3 Политически науки
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Икономика
Специалност
Организация и управление извън сферата на материалното производство (външна политика и многостепенно управление в ЕС)
Научен ръководител
доц. д-р Мими Корнажева
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2021
Дарина Рачева
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Частно​правни науки
Специалност
Гражданско и семейно право
Научен ръководител
доц. д-р Красимир Димитров
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2022
ДАРИНКА ИЛИЕВА-СТЕФАНОВА
Професионално направление
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Автоматика и мехатроника
Специалност
Автоматизация на производството
Научен ръководител
доц. д-р Донка Иванова ; проф. дн Миролюб Младенов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2016
ДАЯН ТАЧЕВ
Професионално направление
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Автоматика и мехатроника
Специалност
Автоматизация на производството
Научен ръководител
доц. д-р Венелин Яков ; доц. д-р Емил Кузманов
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2014
Деан Денев
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Телекомуникации
Специалност
Комуникационни мрежи и системи
Научен ръководител
проф. дн Михаил Илиев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2019
ДЕАН ТОДОРОВ
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Земеделска техника
Специалност
Селскостопански и хидромелиоративни машини
Научен ръководител
проф. д-р Борис Борисов ; доц. д-р Божидар Колев
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2015
ДЕЛЯН ЕНЧЕВ
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Компютърни системи и технологии
Специалност
Автоматизация на области от нематериалната сфера
Научен ръководител
проф. д-р Цветозар Георгиев ; проф. д-р Борис Борисов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2014
Делян Пасев
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Ремонт, надеждност, механизми, машини, логистични и химични технологии
Специалност
Механизация и електрификация на растениевъдството
Научен ръководител
доц. д-р Даниел Бекана
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2020
Дениз Чакър
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Машинно-технологичен
Катедра
Технология на машиностроенето и металорежещи машини
Специалност
Технология на машиностроенето
Научен ръководител
доц. д-р Тихомир Тодоров
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2018
Денис Яшаров
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Ремонт, надеждност, механизми, машини, логистични и химични технологии
Специалност
Механизация и електрификация на растениевъдството
Научен ръководител
проф. дн Митко Николов ; проф. д-р Пламен Кангалов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2023
Денис Сами
Професионално направление
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Електроника
Специалност
Електронизация
Научен ръководител
проф. дн Анелия Манукова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2022
Деница Димитрова
Професионално направление
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Електроника
Специалност
Електронизация
Научен ръководител
проф. дн Анелия Манукова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2022
Деница Хвърчилкова
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Топлотехника, хидравлика и екология
Специалност
Системи и устройства за опазване на околната среда
Научен ръководител
доц. д-р Маргаритка Филипова ; доц. дмн Иванка Желева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2018
ДЕНИЦА МИТЕВА
Професионално направление
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Факултет
Транспортен
Катедра
Транспорт
Специалност
Управление и организация на автомобилния транспорт
Научен ръководител
проф. д-р Велизара Пенчева ; доц. д-р Асен Асенов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2013
Деница Войчева
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Топлотехника, хидравлика и екология
Специалност
Системи и устройства за опазване на околната среда
Научен ръководител
доц. Пламен Мънев ; доц. Димитрия Илиева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2023
ДЕНИЦА ПЕЛОВСКА
Професионално направление
3.8 Икономика
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Икономика
Специалност
Икономика и управление (индустрия)
Научен ръководител
доц. д-р Любомир Любенов ; проф. д.ик.н. Лилия Каракашева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2014
ДЕНИЦА ЙОРДАНОВА
Професионално направление
2.1 Филология
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Европеистика и международни отношения​
Специалност
Общо и сравнително езикознание
Научен ръководител
проф. д-р Юлиана Попова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2013
Деница Транчева-Цекова
Професионално направление
3.7 Администрация и управление
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Мениджмънт и бизнес развитие
Специалност
Организация и управление на производството (индустрия)
Научен ръководител
проф. дн Милена Кирова ; проф. дн. Никола Събев
Форма на обучение
Свободна
Година на зачисляване
2019
Деница Филева
Професионално направление
3.7 Администрация и управление
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Мениджмънт и бизнес развитие
Специалност
Организация и управление на производството (индустрия)
Научен ръководител
доц. д-р Даниел Павлов ; доц. д-р Антон Недялков
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2020
Деница Петрова
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Частно​правни науки
Специалност
Гражданско и семейно право
Научен ръководител
доц. д-р Красимир Димитров
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2020
ДЕНИЦА ЗАГОРЧЕВА-КОЙЧЕВА
Професионално направление
3.8 Икономика
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Мениджмънт и бизнес развитие
Специалност
Икономика и управление (индустрия)
Научен ръководител
доц. д-р Даниел Павлов ; доц. д-р Йорданка Велчева
Форма на обучение
Свободна
Година на зачисляване
2016
Деница Петкова
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Частно​правни науки
Специалност
Гражданско и семейно право
Научен ръководител
проф. Симеон Тасев
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2021
ДЕСИСЛАВ СТЕФАНОВ
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Ремонт, надеждност, механизми, машини, логистични и химични технологии
Специалност
Механизация и електрификация на растениевъдството
Научен ръководител
проф. дтн Николай Найденов ; проф. дн Митко Николов
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2014
ДЕСИСЛАВ ИВАНОВ
Професионално направление
5.13 Общо инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Промишлен дизайн
Специалност
Ергономия и промишлен дизайн
Научен ръководител
доц. д-р Милен Минчев
Форма на обучение
Свободна
Година на зачисляване
2015
ДЕСИСЛАВА БЕЛЕВА
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Ремонт, надеждност, механизми, машини, логистични и химични технологии
Специалност
Механизация и електрификация на растениевъдството
Научен ръководител
проф. д-р Пламен Кангалов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2012
ДЕСИСЛАВА МИЛАНОВА
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Машинно-технологичен
Катедра
Материалознание и технология на материалите
Специалност
Материалознание и технология на машиностроителните материали
Научен ръководител
доц. д-р Иван Дерменджиев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2013
ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА
Професионално направление
3.8 Икономика
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Икономика
Специалност
Политическа икономия
Научен ръководител
проф. д.ик.н Дянко Минчев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2015
ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА
Професионално направление
1.3 Педагогика на обучението по ...
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Математика
Специалност
Методика на обучението по (математика, физика и информатика и информационни технологии)
Научен ръководител
доц. д-р Емилия Великова ; проф. д.п.н. Сава Гроздев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2013
Десислава Николова
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Топлотехника, хидравлика и екология
Специалност
Хидравлични машини, системи и хидромеханика
Научен ръководител
проф. д-р Генчо Попов ; доц. Климент Климентов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2020
Деян Димитров
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Компютърни системи и технологии
Специалност
Автоматизирани системи за обработка на информация и управление
Научен ръководител
доц. д-р Ирена Вълова ; доц. дн Борис Евстатиев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2024
Деян Атанасов
Професионално направление
4.6 Информатика и компютърни науки
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Информатика и информационни технологии
Специалност
Информатика
Научен ръководител
проф. д-р Цветомир Василев
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2017
Деян Стайков
Професионално направление
1.2 Педагогика
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Педагогика
Специалност
Теория на възпитанието и дидактика
Научен ръководител
доц. д-р   Валентина Василева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2017
ДЖЕМАЛ ТОПЧУ
Професионално направление
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Факултет
Транспортен
Катедра
Транспорт
Специалност
Управление и организация на автомобилния транспорт
Научен ръководител
проф. д-р Велизара Пенчева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2013
ДЖИХАН МЕНСЕИДОВ
Професионално направление
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Топлотехника, хидравлика и екология
Специалност
Системи и технологии в транспорта за опазване на околната среда
Научен ръководител
доц. д-р Маргаритка Филипова ; доц. дмн Иванка Желева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2014
Диан Николов
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Ремонт, надеждност, механизми, машини, логистични и химични технологии
Специалност
Механизация и електрификация на растениевъдството
Научен ръководител
доц. д-р Даниел Бекана ; доц. д-р Тодор Деликостов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2023
Диана Николаева
Професионално направление
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Факултет
Транспортен
Катедра
Машинознание, машинни елементи и инженерна графика
Специалност
Машинознание и машинни елементи
Научен ръководител
доц. д-р Вярка Ронкова ; доц. д-р Каменов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2022
ДИАНА ЯНКОВА
Професионално направление
3.8 Икономика
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Икономика
Специалност
Икономика и управление (индустрия)
Научен ръководител
проф. д-р Георги Баташки ; доц. д-р Йорданка Велчева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2014
ДИАНА БЕБЕНОВА-НИКОЛОВА
Професионално направление
2.1 Филология
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Европеистика и международни отношения​
Специалност
Общо и сравнително езикознание
Научен ръководител
проф. д-р Юлиана Попова ; доц. д-р Людмила Михайлова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2014
ДИАНА АВРАМОВА
Професионално направление
3.8 Икономика
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Мениджмънт и бизнес развитие
Специалност
Икономика и управление (индустрия)
Научен ръководител
доц. д-р Даниел Павлов
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2016
Диана Шаханова
Професионално направление
1.2 Педагогика
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Педагогика
Специалност
Теория на възпитанието и дидактика
Научен ръководител
доц. д-р   Валентина Василева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2020
ДИАНА СТЕФАНОВА
Професионално направление
2.1 Филология
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Европеистика и международни отношения​
Специалност
Общо и сравнително езикознание
Научен ръководител
доц. д-р Румяна Петрова
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2014
Диана Георгиева
Професионално направление
3.8 Икономика
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Икономика
Специалност
Икономика и управление (индустрия)
Научен ръководител
доц. д-р Наталия Неделчева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2021
Дима Спасова
Професионално направление
3.7 Администрация и управление
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Мениджмънт и бизнес развитие
Специалност
Социално управление
Научен ръководител
доц. д-р Свилена Рускова
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2020
ДИМИТРИНКА КОСТАДИНОВА-МЛАДЕНОВА
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Частно​правни науки
Специалност
Гражданско и семейно право
Научен ръководител
проф. д.н. Георги Стефанов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2016
Димитър Бонев
Професионално направление
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Факултет
Транспортен
Катедра
Машинознание, машинни елементи и инженерна графика
Специалност
Машинознание и машинни елементи
Научен ръководител
проф. д-р Антоанета Добрева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2022
Димитър Камаринчев
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Машинно-технологичен
Катедра
Материалознание и технология на материалите
Специалност
Материалознание и технология на машиностроителните материали
Научен ръководител
доц. д-р инж. Руси Минев ; гл. ас. д-р инж. Емил Янков
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2018
Димитър Константинов
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Телекомуникации
Специалност
Комуникационни мрежи и системи
Научен ръководител
проф. д-р Георги Христов ; проф. д-р Пламен Захариев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2023
Димитър Генков
Професионално направление
3.7 Администрация и управление
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Бизнес развитие и иновации
Специалност
Организация и управление на производството (индустрия)
Научен ръководител
доц. д-р Даниела Йорданова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2024
Димитър Димитров
Професионално направление
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Факултет
Транспортен
Катедра
Транспорт
Специалност
Управление и организация на автомобилния транспорт
Научен ръководител
проф. д-р Велизара Пенчева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2019
Димитър Стоянов
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Телекомуникации
Специалност
Теоретични основи на комуникационната техника
Научен ръководител
доц. д-р Адриана Бороджиева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2024
Димитър Димитров
Професионално направление
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Автоматика и мехатроника
Специалност
Автоматизация на производството
Научен ръководител
проф. д-р Пламен Даскалов ; доц. д-р Цветелина Георгиева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2020
Димитър Обретенов
Професионално направление
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Факултет
Транспортен
Катедра
Двигатели и транспортна техника
Специалност
Двигатели с вътрешно горене
Научен ръководител
доц. д-р инж. Симеон Илиев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2020
ДИМИТЪР ТРИФОНОВ
Професионално направление
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Теоретична и измервателна електротехника
Специалност
Електронизация
Научен ръководител
проф. д-р Георги Рашков ; доц. д-р Надежда Евстатиева
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2013
Димитър Маринов
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Телекомуникации
Специалност
Комуникационни мрежи и системи
Научен ръководител
проф. дн Михаил Илиев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2020
ДИМИТЪР ЦАНЕВ
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Машинно-технологичен
Катедра
Технология на машиностроенето и металорежещи машини
Специалност
Рязане на материалите и режещи инструменти
Научен ръководител
проф. д-р Иван Колев
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2012
Димитър Ескидаров
Професионално направление
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Факултет
Транспортен
Катедра
Транспорт
Специалност
Управление и организация на автомобилния транспорт
Научен ръководител
доц. д-р Асен Асенов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2021
ДИЯН ПЕТКОВ
Професионално направление
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Автоматика и мехатроника
Специалност
Автоматизация на производството
Научен ръководител
доц. д-р Валентин Стоянов ; проф. дн Миролюб Младенов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2013
Диян Стефанов
Професионално направление
3.7 Администрация и управление
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Мениджмънт и бизнес развитие
Специалност
Организация и управление на производството (индустрия)
Научен ръководител
проф. дн Диана Антонова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2019
ДИЯНА КЮЧУКОВА
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Телекомуникации
Специалност
Комуникационни мрежи и системи
Научен ръководител
проф. д-р Георги Христов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2014
Доан Дйеп
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Земеделска техника
Специалност
Селскостопански и хидромелиоративни машини
Научен ръководител
АКАД. ХРИСТО БЕЛОЕВ
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2017
Донка Илиева
Професионално направление
2.1 Филология
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Български език, литература и изкуство
Специалност
Български език
Научен ръководител
доц. дфн Тодорка Георгиева
Форма на обучение
Свободна
Година на зачисляване
2020
ДОРОТЕЯ ДИМОВА-СЕВЕРИНОВА
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Частно​правни науки
Специалност
Теория на държавата и правото. История на политическите и правни учения
Научен ръководител
проф. д-р Лъчезар Дачев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2016
Ева Първанова
Професионално направление
3.3 Политически науки
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Европеистика и международни отношения​
Специалност
Организация и управление извън сферата на материалното производство (външна политика и многостепенно управление в ЕС)
Научен ръководител
доц. д-р Мими Корнажева
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2018
Евлоги Младенов
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Машинно-технологичен
Катедра
Материалознание и технология на материалите
Специалност
Материалознание и технология на машиностроителните материали
Научен ръководител
доц. д-р Росен Радев ; доц. д-р Данаил Господинов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2021
Екатерина Иванова
Професионално направление
1.2 Педагогика
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Педагогика
Специалност
Теория на възпитанието и дидактика
Научен ръководител
проф. дн Юлия Дончева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2017
Елена Тодорова
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Частно​правни науки
Специалност
Гражданско и семейно право
Научен ръководител
доц. д-р Красимир Димитров
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2018
ЕЛЕНА АНГЕЛОВА
Професионално направление
3.8 Икономика
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Икономика
Специалност
Икономика и управление (индустрия)
Научен ръководител
доц. д-р Любомир Любенов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2012
Елена Балджиева
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Публично​правни науки
Специалност
Теория на държавата и правото. История на политическите и правни учения
Научен ръководител
доц. д-р Елица Куманова
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2020
Елица Илиева
Професионално направление
3.3 Политически науки
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Европеистика и международни отношения​
Специалност
Организация и управление извън сферата на материалното производство (външна политика и многостепенно управление в ЕС)
Научен ръководител
проф. д.ик.н. Владимир Чуков ; гл. ас. д-р Наталия Венелинова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2018
Елица Накова
Професионално направление
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Факултет
Транспортен
Катедра
Двигатели и транспортна техника
Специалност
Двигатели с вътрешно горене
Научен ръководител
доц. д-р инж. Симеон Илиев ; доц. д-р Кирил Хаджиев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2023
ЕЛИЦА РАЕВА
Професионално направление
4.5 Математика
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Приложна математика​ и статистика
Специалност
Математическо моделиране и приложение на математиката
Научен ръководител
проф. д-р Велизар Павлов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2014
Елица Георгиева
Професионално направление
2.1 Филология
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Европеистика и международни отношения​
Специалност
Общо и сравнително езикознание
Научен ръководител
доц. д-р Румяна Петрова
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2017
ЕМИЛ БАРГАЗОВ
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Ремонт, надеждност, механизми, машини, логистични и химични технологии
Специалност
Подемно-транспортни машини
Научен ръководител
доц. д-р Тони Узунов ; проф. д-р Огнян Алипиев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2015
Емил Стефанов
Професионално направление
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Автоматика и мехатроника
Специалност
Автоматизация на производството
Научен ръководител
проф. д-р Пламен Даскалов ; доц. д-р Цветелина Георгиева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2019
Емил Митев
Професионално направление
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Факултет
Транспортен
Катедра
Двигатели и транспортна техника
Специалност
Двигатели с вътрешно горене
Научен ръководител
доц. д-р инж. Симеон Илиев ; проф. Христо Станчев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2019
ЕМИЛ КЬОСТЕБЕКОВ
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Телекомуникации
Специалност
Комуникационни мрежи и системи
Научен ръководител
проф. д-р Георги Христов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2016
Емил Бельов
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Машинно-технологичен
Катедра
Технология на машиностроенето и металорежещи машини
Специалност
Технология на машиностроенето
Научен ръководител
доц. д-р Милко Енчев ; гл. ас. д-р Светлана Колева
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2017
Емил Ковачев
Професионално направление
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Електроника
Специалност
Електронизация
Научен ръководител
доц. д-р Надежда Евстатиева
Форма на обучение
Свободна
Година на зачисляване
2017
Емилиан Велков
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Топлотехника, хидравлика и екология
Специалност
Промишлена топлотехника
Научен ръководител
проф. Илия Илиев ; доц. д-р Ангел Терзиев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2018
Есин Вейсалова
Професионално направление
3.3 Политически науки
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Европеистика и международни отношения​
Специалност
Организация и управление извън сферата на материалното производство (външна политика и многостепенно управление в ЕС)
Научен ръководител
доц. д-р Мими Корнажева ; проф. дфн Пенка Ангелова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2018
Живка Андреева
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Публично​правни науки
Специалност
Административно право и административен процес
Научен ръководител
доц. д-р Емануил Коларов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2023
Живка Илиева
Професионално направление
1.2 Педагогика
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Педагогика
Специалност
Теория на възпитанието и дидактика
Научен ръководител
доц. д-р Ася Велева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2019
Живко Желязков
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Телекомуникации
Специалност
Комуникационни мрежи и системи
Научен ръководител
проф. д-р Георги Христов ; проф. д-р Пламен Захариев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2020
Живко Димов
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Публично​правни науки
Специалност
Административно право и административен процес
Научен ръководител
доц. д-р Емануил Коларов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2017
ЖУЛИЕТА ИЛИЕВА
Професионално направление
5.13 Общо инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Промишлен дизайн
Специалност
Ергономия и промишлен дизайн
Научен ръководител
доц. д-р Златина Казлачева ; доц. д-р Милен Минчев
Форма на обучение
Свободна
Година на зачисляване
2015
Заря Сълова
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Частно​правни науки
Специалност
Гражданско и семейно право
Научен ръководител
доц. д-р Красимир Димитров
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2021
Здравко Саралиев
Професионално направление
3.7 Администрация и управление
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Мениджмънт и социални дейности
Специалност
Организация и управление на производството (индустрия)
Научен ръководител
проф. дн Диана Антонова
Форма на обучение
Свободна
Година на зачисляване
2022
ЗДРАВКО ХРИСТОВ
Професионално направление
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Електроснабдяване и електрообзавеждане
Специалност
Електроснабдяване и електрообзавеждане
Научен ръководител
доц. д-р Стефан Стефанов ; доц. д-р Вяра Русева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2014
Златка Рашкова
Професионално направление
1.3 Педагогика на обучението по ...
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Информатика и информационни технологии
Специалност
Методика на обучението по (математика, физика и информатика и информационни технологии)
Научен ръководител
доц. Десислава Баева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2024
Зорница Дочева
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Публично​правни науки
Специалност
Теория на държавата и правото. История на политическите и правни учения
Научен ръководител
доц. д-р Кремена Раянова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2023
Зорница Петрова
Професионално направление
5.13 Общо инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Промишлен дизайн
Специалност
Ергономия и промишлен дизайн
Научен ръководител
доц. д-р Йордан Дойчинов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2022
Ива Стефанова
Професионално направление
4.5 Математика
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Приложна математика​ и статистика
Специалност
Математическо моделиране и приложение на математиката
Научен ръководител
доц. Илияна Раева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2024
Ива Симеонова
Професионално направление
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Автоматика и мехатроника
Специалност
Автоматизация на производството
Научен ръководител
проф. дн Миролюб Младенов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2017
Ивайла Сариева
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Частно​правни науки
Специалност
Гражданско и семейно право
Научен ръководител
доц. д-р Красимир Димитров
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2021
ИВАЙЛО ЦОНЕВ
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Земеделска техника
Специалност
Механизация и електрификация на растениевъдството
Научен ръководител
АКАД. ХРИСТО БЕЛОЕВ ; доц. д-р Калоян Стоянов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2013
ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Машинно-технологичен
Катедра
Технология на машиностроенето и металорежещи машини
Специалност
Технология на машиностроенето
Научен ръководител
доц. д-р Милко Енчев ; доц. д-р Димитър Димитров
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2014
Ивайло Иванов
Професионално направление
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Факултет
Транспортен
Катедра
Двигатели и транспортна техника
Специалност
Двигатели с вътрешно горене
Научен ръководител
доц. д-р инж. Симеон Илиев ; доц. д-р Кирил Хаджиев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2023
Ивайло Иванов
Професионално направление
3.7 Администрация и управление
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Мениджмънт и бизнес развитие
Специалност
Социално управление
Научен ръководител
доц. д-р Емил Коцев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2020
Ивайло Борисов
Професионално направление
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Факултет
Транспортен
Катедра
Двигатели и транспортна техника
Специалност
Двигатели с вътрешно горене
Научен ръководител
доц. д-р инж. Симеон Илиев ; проф. Христо Станчев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2020
Ивайло Икономов
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Частно​правни науки
Специалност
Гражданско и семейно право
Научен ръководител
проф. д-р Маргарита Йорданова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2020
ИВАЙЛО ЦОЧЕВ
Професионално направление
3.3 Политически науки
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Европеистика и международни отношения​
Специалност
Организация и управление извън сферата на материалното производство (външна политика и многостепенно управление в ЕС)
Научен ръководител
доц. д-р Мими Корнажева ; доц. Тодор Тодоров
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2013
ИВАЙЛО ИВАНОВ
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Частно​правни науки
Специалност
Гражданско и семейно право
Научен ръководител
проф. д-р Иван Русчев
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2012
Ивайло Илиев
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Частно​правни науки
Специалност
Гражданско и семейно право
Научен ръководител
проф. Симеон Тасев
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2021
Ивайло Иванов
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Наказателно​правни науки и сигурност
Специалност
Криминология
Научен ръководител
проф. д-р Петя Шопова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2017
Ивалина Русева
Професионално направление
3.7 Администрация и управление
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Мениджмънт и бизнес развитие
Специалност
Социално управление
Научен ръководител
доц. д-р Свилена Рускова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2019
Иван Омайски
Професионално направление
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Факултет
Транспортен
Катедра
Двигатели и транспортна техника
Специалност
Системи и технологии в транспорта за опазване на околната среда
Научен ръководител
проф. д-р Росен Иванов
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2022
Иван Стефанов
Професионално направление
4.6 Информатика и компютърни науки
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Информатика и информационни технологии
Специалност
Информатика
Научен ръководител
доц. д-р Галина Атанасова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2023
Иван Иванов
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Топлотехника, хидравлика и екология
Специалност
Хидравлични машини, системи и хидромеханика
Научен ръководител
проф. д-р Генчо Попов ; доц. Климент Климентов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2023
Иван Иванов
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Наказателно​правни науки и сигурност
Специалност
Криминология
Научен ръководител
проф. д-р Петя Шопова
Форма на обучение
Свободна
Година на зачисляване
2018
Иван Дянков
Професионално направление
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Факултет
Транспортен
Катедра
Двигатели и транспортна техника
Специалност
Автомобили, трактори и кари
Научен ръководител
доц. д-р Георги Кадикянов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2024
Иван Колев
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Телекомуникации
Специалност
Комуникационни мрежи и системи
Научен ръководител
проф. д-р Георги Христов ; проф. д-р Пламен Захариев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2020
ИВАН ГРИГОРОВ
Професионално направление
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Електроснабдяване и електрообзавеждане
Специалност
Електроснабдяване и електрообзавеждане
Научен ръководител
проф. дтн Кондю Андонов ; доц. д-р Людмил Михайлов
Форма на обучение
Свободна
Година на зачисляване
2016
ИВАН ПЕТРОВ
Професионално направление
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Факултет
Транспортен
Катедра
Транспорт
Специалност
Управление и организация на автомобилния транспорт
Научен ръководител
доц. д-р Асен Асенов
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2016
Иван Ралев
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Компютърни системи и технологии
Специалност
Автоматизация на области от нематериалната сфера
Научен ръководител
проф. дн Георги Кръстев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2020
Иван Иванов
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Ремонт, надеждност, механизми, машини, логистични и химични технологии
Специалност
Механизация и електрификация на растениевъдството
Научен ръководител
доц. д-р Даниел Бекана ; проф. дн Митко Николов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2021
Иван Михов
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Телекомуникации
Специалност
Комуникационни мрежи и системи
Научен ръководител
проф. дн Михаил Илиев ; проф. д.т.н Борислав Беджев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2017
Иван Петров
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Топлотехника, хидравлика и екология
Специалност
Промишлена топлотехника
Научен ръководител
доц. д-р Пламен Мушаков ; доц. д-р инж. Валентин Бобилов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2022
Ивелин Пенков
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Телекомуникации
Специалност
Теоретични основи на комуникационната техника
Научен ръководител
доц. д-р Теодор Илиев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2023
ИВЕЛИН ВЕЛЧЕВ
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Частно​правни науки
Специалност
Теория на държавата и правото. История на политическите и правни учения
Научен ръководител
доц. д-р Елица Куманова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2016
ИВЕЛИН ЗАНЕВ
Професионално направление
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Факултет
Транспортен
Катедра
Транспорт
Специалност
Управление и организация на автомобилния транспорт
Научен ръководител
проф. д-р Велизара Пенчева
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2014
Ивелин Илиев
Професионално направление
1.2 Педагогика
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Педагогика
Специалност
Теория на възпитанието и дидактика
Научен ръководител
доц. д-р   Валентина Василева
Форма на обучение
Свободна
Година на зачисляване
2021
Ивелина Симеонова
Професионално направление
3.7 Администрация и управление
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Мениджмънт и социални дейности
Специалност
Организация и управление на производството (индустрия)
Научен ръководител
проф. дн Диана Антонова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2024
Ивелина Минкова
Професионално направление
1.3 Педагогика на обучението по ...
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Информатика и информационни технологии
Специалност
Методика на обучението по (математика, физика и информатика и информационни технологии)
Научен ръководител
доц. д-р Десислава Атанасова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2020
Ивелина Василева
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Частно​правни науки
Специалност
Гражданско и семейно право
Научен ръководител
доц. д-р Красимир Димитров
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2020
ИВЕЛИНА ЖЕЧКОВА
Професионално направление
2.1 Филология
Факултет
Филиал Силистра
Катедра
Филологически науки
Специалност
Общо и сравнително езикознание
Научен ръководител
доц. д-р Цветелина Харакчийска ; проф. д-р Юлиана Попова
Форма на обучение
Свободна
Година на зачисляване
2016
Ивелина Любенова
Професионално направление
3.7 Администрация и управление
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Мениджмънт и бизнес развитие
Специалност
Организация и управление на производството (индустрия)
Научен ръководител
проф. дн Милена Кирова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2017
Иво Балевски
Професионално направление
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Факултет
Транспортен
Катедра
Транспорт
Специалност
Управление и организация на автомобилния транспорт
Научен ръководител
доц. д-р Даниел Любенов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2018
Иво Русев
Професионално направление
4.6 Информатика и компютърни науки
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Информатика и информационни технологии
Специалност
Информатика
Научен ръководител
доц. д-р Румен Русев ; проф. д-р Милена Лазарова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2018
ИЛИАНА КОШАРОВА
Професионално направление
2.1 Филология
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Европеистика и международни отношения​
Специалност
Общо и сравнително езикознание
Научен ръководител
проф. д-р Юлиана Попова ; доц. д-р Рада Кършакова
Форма на обучение
Свободна
Година на зачисляване
2013
ИЛИЯ ГЕНЧЕВ
Професионално направление
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Електроника
Специалност
Електронизация
Научен ръководител
доц. д-р Красимира Щерева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2014
Илия Драганов
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Компютърни системи и технологии
Специалност
Автоматизация на области от нематериалната сфера
Научен ръководител
доц. д-р инж. Светлана Стефанова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2017
Илиян Данев
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Машинно-технологичен
Катедра
Материалознание и технология на материалите
Специалност
Материалознание и технология на машиностроителните материали
Научен ръководител
доц. д-р Данаил Господинов ; доц. д-р Росен Радев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2019
Илияна Иванова
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Земеделска техника
Специалност
Механизация и електрификация на животновъдството
Научен ръководител
доц. д-р Тодор Деликостов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2018
ИЛИЯНА МИНКОВСКА
Професионално направление
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Факултет
Транспортен
Катедра
Двигатели и транспортна техника
Специалност
Автомобили, трактори и кари
Научен ръководител
проф. д-р Росен Иванов ; доц. д-р Георги Кадикянов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2015
Имантс Адиянс
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Машинно-технологичен
Катедра
Материалознание и технология на материалите
Специалност
Материалознание и технология на машиностроителните материали
Научен ръководител
доц. дн Мария Николова
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2022
Имрен Исмаил
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Топлотехника, хидравлика и екология
Специалност
Хидравлични машини, системи и хидромеханика
Научен ръководител
проф. д-р Генчо Попов ; доц. Климент Климентов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2021
ИНА КИРИЛОВА
Професионално направление
3.3 Политически науки
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Европеистика и международни отношения​
Специалност
Организация и управление извън сферата на материалното производство (външна политика и многостепенно управление в ЕС)
Научен ръководител
доц. д-р Мими Корнажева
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2016
ИРЕНА КЕНАРОВА-ПЕНЧЕВА
Професионално направление
3.8 Икономика
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Мениджмънт и бизнес развитие
Специалност
Икономика и управление (индустрия)
Научен ръководител
проф. дн Диана Антонова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2016
ИРЕНА ПЕТРОВА
Професионално направление
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Факултет
Транспортен
Катедра
Машинознание, машинни елементи и инженерна графика
Специалност
Машинознание и машинни елементи
Научен ръководител
доц. д-р Петър Пантилеев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2016
ИРЕНА ИВАНОВА
Професионално направление
3.7 Администрация и управление
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Икономика
Специалност
Организация и управление на производството (индустрия)
Научен ръководител
проф. дн Красимир Ениманев
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2012
ИРИНА ЦВЕТАНОВА
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Топлотехника, хидравлика и екология
Специалност
Системи и устройства за опазване на околната среда
Научен ръководител
доц. д-р Маргаритка Филипова ; доц. дмн Иванка Желева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2016
Ирина Петрова
Професионално направление
3.7 Администрация и управление
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Мениджмънт и бизнес развитие
Специалност
Организация и управление на производството (индустрия)
Научен ръководител
проф. дн Милена Кирова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2017
Ирина Минкова
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Топлотехника, хидравлика и екология
Специалност
Системи и устройства за опазване на околната среда
Научен ръководител
доц. д-р Маргаритка Филипова ; доц. дмн Иванка Желева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2022
Искрен Петров
Професионално направление
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Факултет
Транспортен
Катедра
Транспорт
Специалност
Управление и организация на автомобилния транспорт
Научен ръководител
доц. д-р Асен Асенов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2018
Искрен Русанов
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Телекомуникации
Специалност
Комуникационни мрежи и системи
Научен ръководител
проф. д-р Георги Христов ; проф. д-р Пламен Захариев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2024
Искрен Илиев
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Частно​правни науки
Специалност
Гражданско и семейно право
Научен ръководител
доц. д-р Анастас Георгиев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2024
Искрена Димитрова
Професионално направление
1.2 Педагогика
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Педагогика
Специалност
Теория на възпитанието и дидактика
Научен ръководител
доц. д-р Лора Радославова ; проф. д-р Юлиана Попова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2021
ИСМАИЛ БИЛГИ
Професионално направление
3.8 Икономика
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Мениджмънт и бизнес развитие
Специалност
Икономика и управление (индустрия)
Научен ръководител
доц. д-р Емил Папазов ; доц. д-р Людмила Михайлова
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2014
Йоана Кънева
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Частно​правни науки
Специалност
Гражданско и семейно право
Научен ръководител
доц. д-р Красимир Димитров
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2017
Йоанна Ангелова
Професионално направление
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Автоматика и мехатроника
Специалност
Автоматизация на производството
Научен ръководител
проф. дн Миролюб Младенов
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2017
Йордан Петров
Професионално направление
3.3 Политически науки
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Европеистика и международни отношения​
Специалност
Организация и управление извън сферата на материалното производство (външна политика и многостепенно управление в ЕС)
Научен ръководител
доц. д-р Мими Корнажева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2018
Йордан Йорданов
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Публично​правни науки
Специалност
Теория на държавата и правото. История на политическите и правни учения
Научен ръководител
доц. д-р Елица Куманова
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2018
Йордан Вълчев
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Ремонт, надеждност, механизми, машини, логистични и химични технологии
Специалност
Механизация и електрификация на растениевъдството
Научен ръководител
проф. д-р Пламен Кангалов ; проф. дн Митко Николов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2018
ЙОРДАН СТОЕВ
Професионално направление
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Електроника
Специалност
Електронизация
Научен ръководител
доц. д-р Валентин Мутков ; доц. д-р Валентин Димов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2016
ЙОРДАН РАЙЧЕВ
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Телекомуникации
Специалност
Комуникационни мрежи и системи
Научен ръководител
проф. д-р Георги Христов ; проф. д-р Пламен Захариев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2016
Йордан Симеонов
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Частно​правни науки
Специалност
Гражданско и семейно право
Научен ръководител
доц. Антон Грозданов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2020
Йордан Пенев
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Топлотехника, хидравлика и екология
Специалност
Промишлена топлотехника
Научен ръководител
доц. д-р инж. Валентин Бобилов ; гл. ас. д-р инж. Пенчо Златев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2017
Йорданка Димитрова
Професионално направление
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Факултет
Транспортен
Катедра
Машинознание, машинни елементи и инженерна графика
Специалност
Машинознание и машинни елементи
Научен ръководител
доц. д-р Васко Добрев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2018
Калина Никифорова
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Компютърни системи и технологии
Специалност
Автоматизация на области от нематериалната сфера
Научен ръководител
проф. д-р Цветозар Георгиев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2024
Калоян Николаев
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Ремонт, надеждност, механизми, машини, логистични и химични технологии
Специалност
Механизация и електрификация на растениевъдството
Научен ръководител
доц. д-р Даниел Бекана ; проф. дн Митко Николов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2019
КАЛОЯН МИРОНОВ
Професионално направление
4.6 Информатика и компютърни науки
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Информатика и информационни технологии
Специалност
Информатика
Научен ръководител
проф. д-р Каталина Григорова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2014
Калчо Петков
Професионално направление
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Факултет
Транспортен
Катедра
Транспорт
Специалност
Управление и организация на автомобилния транспорт
Научен ръководител
проф. д-р Велизара Пенчева ; доц. д-р Иван Белоев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2021
Камелия Димитрова
Професионално направление
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Факултет
Транспортен
Катедра
Двигатели и транспортна техника
Специалност
Системи и технологии в транспорта за опазване на околната среда
Научен ръководител
проф. д-р Росен Иванов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2018
КАМЕЛИЯ ДОБРЕВА
Професионално направление
4.6 Информатика и компютърни науки
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Информатика и информационни технологии
Специалност
Информатика
Научен ръководител
доц. д-р Пламенка Христова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2015
КАМЕН КРЪСТЕВ
Професионално направление
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Електроника
Специалност
Електронизация
Научен ръководител
проф. дн Анелия Манукова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2013
Камен Симеонов
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Земеделска техника
Специалност
Механизация и електрификация на растениевъдството
Научен ръководител
доц. д-р Атанас Атанасов ; доц. дн Борис Евстатиев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2024
КАМЕН ИВАНОВ
Професионално направление
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Факултет
Транспортен
Катедра
Транспорт
Специалност
Управление и организация на автомобилния транспорт
Научен ръководител
доц. д-р Асен Асенов
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2015
КАПКА ИВАНОВА
Професионално направление
2.2 История и археология
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Педагогика
Специалност
История на България
Научен ръководител
доц. д.и.н. Любомир Златев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2013
Кирил Веселинов
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Частно​правни науки
Специалност
Гражданско и семейно право
Научен ръководител
доц. д-р Анастас Георгиев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2021
Кирилка Димитрова
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Публично​правни науки
Специалност
Административно право и административен процес
Научен ръководител
доц. д-р Емануил Коларов
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2023
Красимир Корнажев
Професионално направление
3.3 Политически науки
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Европеистика и международни отношения​
Специалност
Организация и управление извън сферата на материалното производство (външна политика и многостепенно управление в ЕС)
Научен ръководител
проф. д.ик.н. Владимир Чуков ; доц. д-р Емануил Коларов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2018
Красимир Радев
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Ремонт, надеждност, механизми, машини, логистични и химични технологии
Специалност
Механизация и електрификация на растениевъдството
Научен ръководител
доц. д-р Даниел Бекана
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2018
Красимир Кирилов
Професионално направление
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Факултет
Транспортен
Катедра
Двигатели и транспортна техника
Специалност
Системи и технологии в транспорта за опазване на околната среда
Научен ръководител
проф. д-р Росен Иванов ; доц. д-р Иван Евтимов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2020
Красимир Пантелеев
Професионално направление
3.7 Администрация и управление
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Мениджмънт и бизнес развитие
Специалност
Социално управление
Научен ръководител
доц. д-р Емил Коцев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2021
Кремена Дюлгерова
Професионално направление
1.3 Педагогика на обучението по ...
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Информатика и информационни технологии
Специалност
Методика на обучението по (математика, физика и информатика и информационни технологии)
Научен ръководител
доц. д-р Десислава Атанасова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2019
КРЕМЕНА ТОДОРОВА
Професионално направление
2.2 История и археология
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Педагогика
Специалност
История на България
Научен ръководител
доц. д.и.н. Любомир Златев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2016
Кремена Минева
Професионално направление
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Факултет
Транспортен
Катедра
Транспорт
Специалност
Управление и организация на автомобилния транспорт
Научен ръководител
проф. д-р Велизара Пенчева ; доц. д-р Асен Асенов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2021
Кристиан Велковски
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Телекомуникации
Специалност
Комуникационни мрежи и системи
Научен ръководител
проф. д-р Георги Христов ; проф. д-р Пламен Захариев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2021
КРИСТИНА ДЯКОВА-ДИМИТРОВА
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Ремонт, надеждност, механизми, машини, логистични и химични технологии
Специалност
Механизация и електрификация на растениевъдството
Научен ръководител
проф. д-р Пламен Кангалов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2015
Кристина Стефанова
Професионално направление
1.3 Педагогика на обучението по ...
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Информатика и информационни технологии
Специалност
Методика на обучението по (математика, физика и информатика и информационни технологии)
Научен ръководител
доц. д-р Галина Атанасова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2023
Кристина Стоянова
Професионално направление
1.2 Педагогика
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Икономика
Специалност
Теория на възпитанието и дидактика
Научен ръководител
проф. д-р Юлиана Попова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2021
КРИСТИЯН РАДЕВ
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Компютърни системи и технологии
Специалност
Автоматизация на области от нематериалната сфера
Научен ръководител
проф. д-р Цветозар Георгиев ; проф. дн Георги Кръстев
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2015
КРИСТИЯН ВЪЛЧЕВ
Професионално направление
3.8 Икономика
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Икономика
Специалност
Политическа икономия
Научен ръководител
проф. д.ик.н Дянко Минчев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2012
Кристиян Велев
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Машинно-технологичен
Катедра
Технология на машиностроенето и металорежещи машини
Специалност
Технология на машиностроенето
Научен ръководител
доц. д-р Милко Енчев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2021
Лонг Нгуен
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Земеделска техника
Специалност
Механизация и електрификация на растениевъдството
Научен ръководител
АКАД. ХРИСТО БЕЛОЕВ
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2021
ЛОРА ХРИСТОВА
Професионално направление
3.8 Икономика
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Икономика
Специалност
Политическа икономия
Научен ръководител
доц. д-р Дафина Донева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2014
Лора Стефанова
Професионално направление
5.13 Общо инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Промишлен дизайн
Специалност
Ергономия и промишлен дизайн
Научен ръководител
доц. д-р Йордан Дойчинов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2024
Лъчезар Апостолов
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Топлотехника, хидравлика и екология
Специалност
Хидравлични машини, системи и хидромеханика
Научен ръководител
проф. д-р Генчо Попов ; доц. д-р Красимир Орманджиев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2019
ЛЪЧЕЗАР АТАНАСОВ
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Ремонт, надеждност, механизми, машини, логистични и химични технологии
Специалност
Механизация и електрификация на растениевъдството
Научен ръководител
доц. д-р Даниел Бекана
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2016
Лъчезар Каменов
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Топлотехника, хидравлика и екология
Специалност
Хидравлични машини, системи и хидромеханика
Научен ръководител
проф. д-р Генчо Попов ; доц. Климент Климентов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2021
ЛЮБА ВАСИЛЕВА
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Земеделска техника
Специалност
Селскостопански и хидромелиоративни машини
Научен ръководител
проф. д-р Борис Борисов ; доц. д-р Божидар Колев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2015
ЛЮБЕН ИЛИЕВ
Професионално направление
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Електроснабдяване и електрообзавеждане
Специалност
Електроснабдяване и електрообзавеждане
Научен ръководител
проф. д-р Николай Михайлов ; доц. д-р Николай Панталеев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2012
Любен Делчев
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Частно​правни науки
Специалност
Гражданско и семейно право
Научен ръководител
доц. Радослав Рачев
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2020
Любослав Йорданов
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Земеделска техника
Специалност
Механизация и електрификация на растениевъдството
Научен ръководител
АКАД. ХРИСТО БЕЛОЕВ ; проф. д.т.н Петър Димитров
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2023
Любослав Любенов
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Наказателно​правни науки и сигурност
Специалност
Наказателен процес
Научен ръководител
проф. Иван Сълов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2017
ЛЮДМИЛ СТОЯНОВ
Професионално направление
3.7 Администрация и управление
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Мениджмънт и бизнес развитие
Специалност
Социално управление
Научен ръководител
доц. д-р Емил Коцев
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2016
Людмил Андреев
Професионално направление
3.8 Икономика
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Мениджмънт и бизнес развитие
Специалност
Икономика и управление (индустрия)
Научен ръководител
доц. д-р Людмила Михайлова
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2021
Людмила Велчева
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Машинно-технологичен
Катедра
Материалознание и технология на материалите
Специалност
Материалознание и технология на машиностроителните материали
Научен ръководител
доц. д-р Данаил Господинов ; доц. д-р Росен Радев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2024
Людмила Димитрова
Професионално направление
1.2 Педагогика
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Педагогика
Специалност
Теория на възпитанието и дидактика
Научен ръководител
доц.д-р Багряна Илиева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2021
МАГДАЛИНА БЕНИНА
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Телекомуникации
Специалност
Комуникационни мрежи и системи
Научен ръководител
проф. д-р Георги Христов ; проф. д-р Пламен Захариев
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2014
МАРИАН ЗЛАТЕВ
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Компютърни системи и технологии
Специалност
Автоматизация на области от нематериалната сфера
Научен ръководител
проф. дн Георги Кръстев ; проф. д-р Цветозар Георгиев
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2016
Мариана Николова
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Топлотехника, хидравлика и екология
Специалност
Системи и устройства за опазване на околната среда
Научен ръководител
доц. д-р Маргаритка Филипова ; доц. дмн Иванка Желева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2022
Мариела Великова
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Публично​правни науки
Специалност
Административно право и административен процес
Научен ръководител
доц. д-р Емануил Коларов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2020
МАРИЕТА СТАНОЕВА
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Машинно-технологичен
Катедра
Материалознание и технология на материалите
Специалност
Материалознание и технология на машиностроителните материали
Научен ръководител
доц. д-р Росен Радев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2013
Марин Николов
Професионално направление
3.3 Политически науки
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Икономика
Специалност
Организация и управление извън сферата на материалното производство (външна политика и многостепенно управление в ЕС)
Научен ръководител
доц. д-р Мими Корнажева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2021
Мария Петрова
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Наказателно​правни науки и сигурност
Специалност
Наказателно право
Научен ръководител
проф. д-р Пламен Панайотов
Форма на обучение
Свободна
Година на зачисляване
2018
МАРИЯ КАБЛЕШКОВА
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Публично​правни науки
Специалност
Теория на държавата и правото. История на политическите и правни учения
Научен ръководител
доц. д-р Елица Куманова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2014
МАРИЯ ПЕТРОВА
Професионално направление
4.6 Информатика и компютърни науки
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Информатика и информационни технологии
Специалност
Информатика
Научен ръководител
доц. д-р Десислава Атанасова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2015
МАРИЯ КОЛЕВА
Професионално направление
4.6 Информатика и компютърни науки
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Информатика и информационни технологии
Специалност
Информатика
Научен ръководител
проф. д-р Каталина Григорова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2015
МАРИЯ МИХАЙЛОВА
Професионално направление
1.3 Педагогика на обучението по ...
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Математика
Специалност
Методика на обучението по (математика, физика и информатика и информационни технологии)
Научен ръководител
доц. д-р Емилия Великова ; проф. д.п.н. Сава Гроздев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2013
МАРИЯ ТОМОВА-МИХНЕВА
Професионално направление
2.1 Филология
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Педагогика
Специалност
Български език
Научен ръководител
доц. дфн Тодорка Георгиева
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2013
Марияна Ширванян
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Частно​правни науки
Специалност
Трудово право и обществено осигуряване
Научен ръководител
доц. Галина Йолова
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2020
Марияна Караилиева
Професионално направление
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Факултет
Транспортен
Катедра
Машинознание, машинни елементи и инженерна графика
Специалност
Машинознание и машинни елементи
Научен ръководител
доц. д-р Васко Добрев ; проф. д-р Антоанета Добрева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2021
Мартин Калоев
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Компютърни системи и технологии
Специалност
Автоматизация на области от нематериалната сфера
Научен ръководител
проф. дн Георги Кръстев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2019
Мартина Пенчева
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Топлотехника, хидравлика и екология
Специалност
Системи и устройства за опазване на околната среда
Научен ръководител
проф. дн Станка Дамянова ; проф. дтн Албена Стоянова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2022
Мартина Георгиева
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Наказателно​правни науки и сигурност
Специалност
Наказателно право
Научен ръководител
проф. д-р Пламен Панайотов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2020
МАРЧЕЛА ПОМАКОВА
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Частно​правни науки
Специалност
Гражданско и семейно право
Научен ръководител
доц. д-р Красимир Димитров
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2015
Махмуд Захра
Професионално направление
3.3 Политически науки
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Европеистика и международни отношения​
Специалност
Организация и управление извън сферата на материалното производство (външна политика и многостепенно управление в ЕС)
Научен ръководител
проф. д.ик.н. Владимир Чуков
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2018
МАЯ ГРОЗЕВА
Професионално направление
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Електроника
Специалност
Електронизация
Научен ръководител
проф. дн Анелия Манукова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2015
МАЯ MИЦОВА
Професионално направление
2.1 Филология
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Европеистика и международни отношения​
Специалност
Общо и сравнително езикознание
Научен ръководител
проф. д-р Юлиана Попова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2014
Мая Златанова
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Земеделска техника
Специалност
Механизация и електрификация на растениевъдството
Научен ръководител
проф. д.т.н Петър Димитров ; доц. д-р Калоян Стоянов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2024
Мая Петкова
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Наказателно​правни науки и сигурност
Специалност
Наказателен процес
Научен ръководител
доц. д-р Екатерина Салкова
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2017
Мелине Апрахамян
Професионално направление
4.5 Математика
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Математика
Специалност
Диференциални уравнения
Научен ръководител
проф. дмн Степан Терзиян
Форма на обучение
Свободна
Година на зачисляване
2020
МЕРЯЛ САБРИЕВА
Професионално направление
2.1 Филология
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Европеистика и международни отношения​
Специалност
Общо и сравнително езикознание
Научен ръководител
доц. д-р Румяна Петрова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2013
Метин Ибрямов
Професионално направление
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Електроснабдяване и електрообзавеждане
Специалност
Електроснабдяване и електрообзавеждане
Научен ръководител
доц. д-р Орлин Петров
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2020
Методий Стелиянов
Професионално направление
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Факултет
Транспортен
Катедра
Транспорт
Специалност
Управление и организация на автомобилния транспорт
Научен ръководител
доц. д-р Даниел Любенов
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2022
Миглена Кисьова
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Публично​правни науки
Специалност
Административно право и административен процес
Научен ръководител
проф. д-р Димитър Костов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2018
МИГЛЕНА АНГЕЛОВА
Професионално направление
5.13 Общо инженерство
Факултет
Машинно-технологичен
Катедра
Технология на машиностроенето и металорежещи машини
Специалност
Метрология и метрологично осигуряване
Научен ръководител
доц. дтн Веселин Григоров
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2016
МИГЛЕНА ПЕНЧЕВА
Професионално направление
3.7 Администрация и управление
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Мениджмънт и бизнес развитие
Специалност
Социално управление
Научен ръководител
доц. д-р Емил Коцев
Форма на обучение
Свободна
Година на зачисляване
2015
Микаел Чакълджиян
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Публично​правни науки
Специалност
Административно право и административен процес
Научен ръководител
доц. д-р Емануил Коларов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2018
МИЛЕН ПЕТРОВ
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Земеделска техника
Специалност
Механизация и електрификация на животновъдството
Научен ръководител
доц. д-р Атанас Атанасов ; гл. ас. д-р Ивайло Христаков
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2015
МИЛЕН ОВЧАРОВ
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Земеделска техника
Специалност
Селскостопански и хидромелиоративни машини
Научен ръководител
проф. д-р Борис Борисов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2013
Милен Ралчев
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Ремонт, надеждност, механизми, машини, логистични и химични технологии
Специалност
Механизация и електрификация на растениевъдството
Научен ръководител
проф. дн Митко Николов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2023
МИЛЕН САПУНДЖИЕВ
Професионално направление
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Факултет
Транспортен
Катедра
Двигатели и транспортна техника
Специалност
Автомобили, трактори и кари
Научен ръководител
проф. д-р Росен Иванов ; доц. д-р Иван Евтимов
Форма на обучение
Свободна
Година на зачисляване
2016
Милена Дамесова-Христова
Професионално направление
1.3 Педагогика на обучението по ...
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Информатика и информационни технологии
Специалност
Методика на обучението по (математика, физика и информатика и информационни технологии)
Научен ръководител
доц. Десислава Баева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2023
Милена Димова
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Частно​правни науки
Специалност
Гражданско и семейно право
Научен ръководител
доц. д-р Красимир Димитров
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2020
Милена Димитрова
Професионално направление
3.3 Политически науки
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Европеистика и международни отношения​
Специалност
Организация и управление извън сферата на материалното производство (външна политика и многостепенно управление в ЕС)
Научен ръководител
проф. д.ик.н. Владимир Чуков
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2017
Милена Христова
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Машинно-технологичен
Катедра
Материалознание и технология на материалите
Специалност
Материалознание и технология на машиностроителните материали
Научен ръководител
доц. дн Мария Николова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2022
Миркан Зюхтю
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Компютърни системи и технологии
Специалност
Автоматизация на области от нематериалната сфера
Научен ръководител
проф. дн Георги Кръстев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2024
Мирослав Фурнаджиев
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Ремонт, надеждност, механизми, машини, логистични и химични технологии
Специалност
Механизация и електрификация на растениевъдството
Научен ръководител
проф. дн Митко Николов ; доц. д-р Даниел Бекана
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2022
Мирослав Маринов
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Компютърни системи и технологии
Специалност
Автоматизирани системи за обработка на информация и управление
Научен ръководител
доц. д-р Ирена Вълова ; доц. д-р Йордан Калмуков
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2018
Мирослав Кокаларов
Професионално направление
5.13 Общо инженерство
Факултет
Машинно-технологичен
Катедра
Технология на машиностроенето и металорежещи машини
Специалност
Метрология и метрологично осигуряване
Научен ръководител
доц. д-р Данко Тонев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2018
МИРОСЛАВ ПЕТРОВ
Професионално направление
3.8 Икономика
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Икономика
Специалност
Икономика и управление (индустрия)
Научен ръководител
доц. д-р Наталия Неделчева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2014
Мирослав Мартинов
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Телекомуникации
Специалност
Комуникационни мрежи и системи
Научен ръководител
проф. д-р Георги Христов ; проф. д-р Пламен Захариев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2020
Мирослав Христов
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Публично​правни науки
Специалност
Теория на държавата и правото. История на политическите и правни учения
Научен ръководител
доц. д-р Елица Куманова
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2020
Мирослав Александров
Професионално направление
1.2 Педагогика
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Икономика
Специалност
Теория на възпитанието и дидактика
Научен ръководител
проф. д-р Юлиана Попова ; доц. д-р Цветелина Харакчийска
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2021
МИРОСЛАВА ЧАТАЛБАШЕВА
Професионално направление
5.13 Общо инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Промишлен дизайн
Специалност
Ергономия и промишлен дизайн
Научен ръководител
доц. д-р Цветомир Конов ; доц. д-р Милен Минчев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2013
Миряна Машева
Професионално направление
5.13 Общо инженерство
Факултет
Машинно-технологичен
Катедра
Технология на машиностроенето и металорежещи машини
Специалност
Метрология и метрологично осигуряване
Научен ръководител
проф. д-р Бранко Сотиров
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2021
Михаела Иванова
Професионално направление
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Автоматика и мехатроника
Специалност
Автоматизация на производството
Научен ръководител
доц. д-р Цветелина Георгиева ; доц. д-р инж. Александър Иванов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2020
Михаил Милчев
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Земеделска техника
Специалност
Селскостопански и хидромелиоративни машини
Научен ръководител
АКАД. ХРИСТО БЕЛОЕВ ; проф. д.т.н Петър Димитров
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2018
Михаил Миланов
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Частно​правни науки
Специалност
Гражданско и семейно право
Научен ръководител
проф. д.н. Георги Стефанов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2019
Младен Кулев
Професионално направление
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Факултет
Транспортен
Катедра
Транспорт
Специалност
Управление и организация на автомобилния транспорт
Научен ръководител
доц. д-р Асен Асенов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2024
Момчил Костадинов
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Наказателно​правни науки и сигурност
Специалност
Криминология
Научен ръководител
проф. д-р Петя Шопова
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2017
Моника Върбанова
Професионално направление
3.7 Администрация и управление
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Мениджмънт и бизнес развитие
Специалност
Организация и управление на производството (индустрия)
Научен ръководител
проф. дн Милена Кирова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2020
Мустафа Яръмкашев
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Частно​правни науки
Специалност
Гражданско и семейно право
Научен ръководител
проф. Симеон Тасев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2022
НАДЕЖДА ПАСКОВА
Професионално направление
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Автоматика и мехатроника
Специалност
Автоматизация на производството
Научен ръководител
проф. д-р Пламен Даскалов ; доц. д-р Цветелина Георгиева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2016
НАДИЕ КАРАГЬОЗОВА
Професионално направление
1.2 Педагогика
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Педагогика
Специалност
Теория на възпитанието и дидактика
Научен ръководител
доц. д-р Йорданка Факирска
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2013
Нгуен Куен
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Земеделска техника
Специалност
Механизация и електрификация на растениевъдството
Научен ръководител
АКАД. ХРИСТО БЕЛОЕВ ; АКАД. ХРИСТО БЕЛОЕВ
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2024
Невена Иванова
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Топлотехника, хидравлика и екология
Специалност
Системи и устройства за опазване на околната среда
Научен ръководител
доц. д-р Маргаритка Филипова ; доц. дмн Иванка Желева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2018
Невена Шопова
Професионално направление
1.2 Педагогика
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Педагогика
Специалност
Теория на възпитанието и дидактика
Научен ръководител
доц.д-р Багряна Илиева
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2019
Неделчо Ковачев
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Топлотехника, хидравлика и екология
Специалност
Хидравлични машини, системи и хидромеханика
Научен ръководител
проф. д-р Генчо Попов ; доц. Климент Климентов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2022
НЕДКО ИВАНОВ
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Ремонт, надеждност, механизми, машини, логистични и химични технологии
Специалност
Механизация и електрификация на растениевъдството
Научен ръководител
доц. д-р Даниел Бекана ; проф. д-р инж. Ангел Смрикаров
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2015
НЕДЯЛКО НОВАКОВ
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Топлотехника, хидравлика и екология
Специалност
Хидравлични машини, системи и хидромеханика
Научен ръководител
проф. д-р Генчо Попов ; доц. д-р Венелин Яков
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2015
Нейко Николов
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Земеделска техника
Специалност
Механизация и електрификация на растениевъдството
Научен ръководител
доц. д-р Атанас Атанасов ; доц. дн Борис Евстатиев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2023
Нейко Нейков
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Компютърни системи и технологии
Специалност
Автоматизация на области от нематериалната сфера
Научен ръководител
доц. д-р инж. Светлана Стефанова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2021
Нели Пенчева
Професионално направление
1.2 Педагогика
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Педагогика
Специалност
Теория на възпитанието и дидактика
Научен ръководител
доц. д-р Ася Велева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2023
Нели Кръстева
Професионално направление
1.2 Педагогика
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Педагогика
Специалност
Теория на възпитанието и дидактика
Научен ръководител
проф. дн Юлия Дончева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2019
Нели Тихомирова
Професионално направление
1.3 Педагогика на обучението по ...
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Информатика и информационни технологии
Специалност
Методика на обучението по (математика, физика и информатика и информационни технологии)
Научен ръководител
доц. д-р Десислава Атанасова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2019
Нели Бабекова
Професионално направление
3.7 Администрация и управление
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Мениджмънт и бизнес развитие
Специалност
Организация и управление на производството (индустрия)
Научен ръководител
доц. д-р инж. Павел Витлиемов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2020
НЕЛИ БЕШИРОВА
Професионално направление
3.3 Политически науки
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Европеистика и международни отношения​
Специалност
Организация и управление извън сферата на материалното производство (външна политика и многостепенно управление в ЕС)
Научен ръководител
проф. д.ик.н. Владимир Чуков
Форма на обучение
Свободна
Година на зачисляване
2016
Нели Рашева
Професионално направление
3.8 Икономика
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Мениджмънт и бизнес развитие
Специалност
Икономика и управление (индустрия)
Научен ръководител
доц. д-р Даниел Павлов
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2017
Никита Никитов
Професионално направление
4.5 Математика
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Приложна математика​ и статистика
Специалност
Математическо моделиране и приложение на математиката
Научен ръководител
доц. д-р Иван Георгиев
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2022
Никола Георгиев
Професионално направление
5.13 Общо инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Промишлен дизайн
Специалност
Ергономия и промишлен дизайн
Научен ръководител
доц. д-р Йордан Дойчинов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2024
НИКОЛАЙ МАЛЧЕВ
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Машинно-технологичен
Катедра
Технология на машиностроенето и металорежещи машини
Специалност
Технология на машиностроенето
Научен ръководител
проф. д-р Иван Замфиров ; доц. д-р Димитър Димитров
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2014
Николай Цолев
Професионално направление
3.3 Политически науки
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Европеистика и международни отношения​
Специалност
Организация и управление извън сферата на материалното производство (външна политика и многостепенно управление в ЕС)
Научен ръководител
доц. д-р Мими Корнажева ; доц. д-р Катерина Гачевска
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2018
Николай Николаев
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Телекомуникации
Специалност
Теоретични основи на комуникационната техника
Научен ръководител
доц. д-р Теодор Илиев
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2018
Николай Паунов
Професионално направление
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Факултет
Транспортен
Катедра
Транспорт
Специалност
Управление и организация на автомобилния транспорт
Научен ръководител
проф. д-р Велизара Пенчева ; доц. д-р Асен Асенов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2019
Николай Кутинчев
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Телекомуникации
Специалност
Комуникационни мрежи и системи
Научен ръководител
проф. д-р Георги Христов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2024
Николай Димитров
Професионално направление
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Факултет
Транспортен
Катедра
Двигатели и транспортна техника
Специалност
Автомобили, трактори и кари
Научен ръководител
проф. д-р Росен Иванов ; доц. д-р Иван Евтимов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2020
Николай Петров
Професионално направление
3.8 Икономика
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Икономика
Специалност
Политическа икономия
Научен ръководител
доц. д-р Камелия Асенова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2021
НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ
Професионално направление
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Факултет
Транспортен
Катедра
Двигатели и транспортна техника
Специалност
Двигатели с вътрешно горене
Научен ръководител
доц. д-р Кирил Хаджиев ; доц. д-р Емилиян Станков
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2013
НИКОЛАЙ ДАСКАЛОВ
Професионално направление
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Факултет
Транспортен
Катедра
Двигатели и транспортна техника
Специалност
Двигатели с вътрешно горене
Научен ръководител
доц. д-р Емилиян Станков ; доц. д-р Кирил Хаджиев
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2015
Николай Господинов
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Компютърни системи и технологии
Специалност
Автоматизация на области от нематериалната сфера
Научен ръководител
проф. дн Георги Кръстев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2021
Николай Русев
Професионално направление
3.8 Икономика
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Икономика
Специалност
Политическа икономия
Научен ръководител
доц. д-р Камелия Асенова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2021
Николай Николов
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Машинно-технологичен
Катедра
Технология на машиностроенето и металорежещи машини
Специалност
Технология на машиностроенето
Научен ръководител
проф. д-р Иван Замфиров ; доц. д-р Димитър Димитров
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2017
НИНА ТОПАЛСКА
Професионално направление
2.1 Филология
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Български език, литература и изкуство
Специалност
Български език
Научен ръководител
проф. д-р Димитрина Игнатова-Цонева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2013
Нина Николова
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Частно​правни науки
Специалност
Гражданско и семейно право
Научен ръководител
доц. д-р Красимир Димитров
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2021
Нина Димитрова
Професионално направление
5.13 Общо инженерство
Факултет
Машинно-технологичен
Катедра
Технология на машиностроенето и металорежещи машини
Специалност
Метрология и метрологично осигуряване
Научен ръководител
доц. д-р Данко Тонев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2017
НИЯ ПЕНЕВА
Професионално направление
2.1 Филология
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Български език, литература и изкуство
Специалност
Български език
Научен ръководител
доц. д-р Руси Русев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2013
Нора Стоянова
Професионално направление
3.8 Икономика
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Икономика
Специалност
Политическа икономия
Научен ръководител
доц. д-р Камелия Асенова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2022
Нургюл Феимова
Професионално направление
1.2 Педагогика
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Педагогика
Специалност
Теория на възпитанието и дидактика
Научен ръководител
доц. д-р   Валентина Василева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2024
Огнян Маладжиков
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Частно​правни науки
Специалност
Гражданско и семейно право
Научен ръководител
доц. д-р Красимир Димитров
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2018
ОКТАЙ КЪР
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Компютърни системи и технологии
Специалност
Автоматизация на области от нематериалната сфера
Научен ръководител
проф. д-р Цветозар Георгиев
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2011
Орлин Кисьов
Професионално направление
3.3 Политически науки
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Икономика и международни отношения
Специалност
Организация и управление извън сферата на материалното производство (външна политика и многостепенно управление в ЕС)
Научен ръководител
проф. д.ик.н. Владимир Чуков
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2023
Орлин Антонов
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Топлотехника, хидравлика и екология
Специалност
Системи и устройства за опазване на околната среда
Научен ръководител
доц. д-р Маргаритка Филипова ; доц. дмн Иванка Желева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2020
Павел Златаров
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Компютърни системи и технологии
Специалност
Автоматизация на области от нематериалната сфера
Научен ръководител
доц. д-р инж. Галина Иванова
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2018
ПАВЛИН ПЕТРОВ
Професионално направление
1.2 Педагогика
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Педагогика
Специалност
Теория на възпитанието и дидактика
Научен ръководител
доц. д-р Петър Петров ; проф. д-р Тодор Минев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2015
ПАВЛИН КОДЖАХРИСТОВ
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Наказателно​правни науки и сигурност
Специалност
Криминология
Научен ръководител
проф. д-р Петя Шопова
Форма на обучение
Свободна
Година на зачисляване
2016
Павлина Христова
Професионално направление
4.6 Информатика и компютърни науки
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Информатика и информационни технологии
Специалност
Информатика
Научен ръководител
доц. д-р Румен Русев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2018
ПЕНЬО ПЕНЕВ
Професионално направление
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Електроснабдяване и електрообзавеждане
Специалност
Електроснабдяване и електрообзавеждане
Научен ръководител
доц. д-р Людмил Михайлов ; проф. дтн Кондю Андонов
Форма на обучение
Свободна
Година на зачисляване
2016
Петко Кючуков
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Телекомуникации
Специалност
Комуникационни мрежи и системи
Научен ръководител
проф. д-р Георги Христов ; проф. д-р Пламен Захариев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2019
Петър Павлов
Професионално направление
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Факултет
Транспортен
Катедра
Машинознание, машинни елементи и инженерна графика
Специалност
Машинознание и машинни елементи
Научен ръководител
доц. д-р Петко Машков ; проф. д-р Антоанета Добрева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2022
Петър Николаев
Професионално направление
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Факултет
Транспортен
Катедра
Двигатели и транспортна техника
Специалност
Автомобили, трактори и кари
Научен ръководител
проф. д-р Росен Иванов ; доц. д-р Георги Кадикянов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2023
Петър Стоилов
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Телекомуникации
Специалност
Комуникационни мрежи и системи
Научен ръководител
проф. д-р Георги Христов ; проф. д-р Пламен Захариев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2020
ПЕТЪР СЪБЕВ
Професионално направление
4.6 Информатика и компютърни науки
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Информатика и информационни технологии
Специалност
Информатика
Научен ръководител
проф. д-р Каталина Григорова
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2014
Петър Петров
Професионално направление
5.13 Общо инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Промишлен дизайн
Специалност
Ергономия и промишлен дизайн
Научен ръководител
доц. Данчо Гунев
Форма на обучение
Свободна
Година на зачисляване
2021
ПЕТЯ БОНЕВА
Професионално направление
5.13 Общо инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Промишлен дизайн
Специалност
Ергономия и промишлен дизайн
Научен ръководител
АКАД. ХРИСТО БЕЛОЕВ ; проф. д-р Никола Орлоев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2013
ПЕТЯ ПЕТРОВА
Професионално направление
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Електроснабдяване и електрообзавеждане
Специалност
Електроснабдяване и електрообзавеждане
Научен ръководител
доц. д-р Орлин Петров ; доц. д-р Вяра Русева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2014
Петя Райс
Професионално направление
1.2 Педагогика
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Педагогика
Специалност
Теория на възпитанието и дидактика
Научен ръководител
проф. дн Юлия Дончева
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2019
ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА
Професионално направление
3.3 Политически науки
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Европеистика и международни отношения​
Специалност
Организация и управление извън сферата на материалното производство (външна политика и многостепенно управление в ЕС)
Научен ръководител
доц. д-р Мими Корнажева ; доц. д.н. Любомир Владимиров
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2014
Пламен Шахънов
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Земеделска техника
Специалност
Механизация и електрификация на растениевъдството
Научен ръководител
доц. д-р Тодор Деликостов ; доц. д-р Даниел Бекана
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2023
Пламен Петков
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Частно​правни науки
Специалност
Гражданско и семейно право
Научен ръководител
проф. д.н. Георги Стефанов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2019
Пламен Пенчев
Професионално направление
3.7 Администрация и управление
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Мениджмънт и бизнес развитие
Специалност
Организация и управление на производството (индустрия)
Научен ръководител
доц. д-р инж. Павел Витлиемов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2019
Пламен Пенчев
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Публично​правни науки
Специалност
Административно право и административен процес
Научен ръководител
проф. д-р Димитър Костов
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2020
Пламена Николова
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Земеделска техника
Специалност
Механизация и електрификация на растениевъдството
Научен ръководител
доц. д-р Атанас Атанасов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2023
Пламена Динолова
Професионално направление
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Електроснабдяване и електрообзавеждане
Специалност
Електроснабдяване и електрообзавеждане
Научен ръководител
доц. д-р Вяра Русева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2021
Полина Денчева-Лукова
Професионално направление
1.2 Педагогика
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Педагогика
Специалност
Теория на възпитанието и дидактика
Научен ръководител
доц. д-р Галина Георгиева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2024
ПОЛИНА АТАНАСОВА
Професионално направление
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Факултет
Транспортен
Катедра
Транспорт
Специалност
Управление и организация на автомобилния транспорт
Научен ръководител
доц. д-р Даниел Любенов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2016
Полина Неделчева
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Телекомуникации
Специалност
Комуникационни мрежи и системи
Научен ръководител
проф. д-р Георги Христов ; проф. д-р Пламен Захариев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2020
ПОЛЯ ЧЕРНЕВА
Професионално направление
2.2 История и археология
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Педагогика
Специалност
История на България
Научен ръководител
доц. д.и.н. Любомир Златев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2016
Преслава Фискучева-Жекова
Професионално направление
3.7 Администрация и управление
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Бизнес развитие и иновации
Специалност
Организация и управление на производството (индустрия)
Научен ръководител
проф. дн Милена Кирова ; проф. дн. Никола Събев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2022
Радослав Колев
Професионално направление
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Факултет
Транспортен
Катедра
Транспорт
Специалност
Управление и организация на автомобилния транспорт
Научен ръководител
проф. д-р Велизара Пенчева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2021
Радостин Колев
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Телекомуникации
Специалност
Комуникационни мрежи и системи
Научен ръководител
проф. д-р Георги Христов ; проф. д-р Пламен Захариев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2021
РАЛИЦА ЦВЕТКОВА
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Наказателно​правни науки и сигурност
Специалност
Наказателно право
Научен ръководител
проф. д-р Борис Велчев
Форма на обучение
Свободна
Година на зачисляване
2017
РАФИЕ ДЕМИРОВА
Професионално направление
2.1 Филология
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Европеистика и международни отношения​
Специалност
Общо и сравнително езикознание
Научен ръководител
проф. д-р Юлиана Попова ; доц. д-р Цветелина Харакчийска
Форма на обучение
Свободна
Година на зачисляване
2015
Рашид Рашид Алкайтуб Алнуайми
Професионално направление
3.8 Икономика
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Мениджмънт и бизнес развитие
Специалност
Икономика и управление (индустрия)
Научен ръководител
доц. д-р Людмила Михайлова ; доц. д-р Емил Папазов
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2021
Ренета Димитрова
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Топлотехника, хидравлика и екология
Специалност
Хидравлични машини, системи и хидромеханика
Научен ръководител
проф. д-р Генчо Попов ; доц. Климент Климентов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2019
Рени Кабакчиева
Професионално направление
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Електроника
Специалност
Електронизация
Научен ръководител
доц. дн Борис Евстатиев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2021
Розалина Божилова-Кунчева
Професионално направление
2.1 Филология
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Европеистика и международни отношения​
Специалност
Общо и сравнително езикознание
Научен ръководител
проф. д-р Юлиана Попова ; д-р Лиляна Славянова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2018
Росен Даскалов
Професионално направление
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Факултет
Транспортен
Катедра
Транспорт
Специалност
Управление и организация на автомобилния транспорт
Научен ръководител
доц. д-р Иван Белоев
Форма на обучение
Свободна
Година на зачисляване
2021
РОСИЦА ЦОНЕВА
Професионално направление
1.2 Педагогика
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Педагогика
Специалност
Теория на възпитанието и дидактика
Научен ръководител
доц. д-р Петър Петров
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2013
РОСИЦА АНГЕЛОВА
Професионално направление
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Факултет
Транспортен
Катедра
Транспорт
Специалност
Управление и организация на автомобилния транспорт
Научен ръководител
проф. д-р Велизара Пенчева ; доц. д-р Асен Асенов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2016
РОСТИСЛАВ КАНДИЛАРОВ
Професионално направление
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Факултет
Транспортен
Катедра
Физика
Специалност
Електронизация
Научен ръководител
доц. д-р Петко Машков ; проф. д-р Тамара Пенчева
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2014
Ростислав Здравков
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Телекомуникации
Специалност
Комуникационни мрежи и системи
Научен ръководител
проф. д-р Георги Христов ; проф. д-р Пламен Захариев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2019
Ружа Андреева
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Частно​правни науки
Специалност
Гражданско и семейно право
Научен ръководител
доц. д-р Анастас Георгиев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2021
Румен Йочев
Професионално направление
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Факултет
Транспортен
Катедра
Машинознание, машинни елементи и инженерна графика
Специалност
Машинознание и машинни елементи
Научен ръководител
проф. д-р Антоанета Добрева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2019
Румяна Костова
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Частно​правни науки
Специалност
Гражданско и семейно право
Научен ръководител
доц. д-р Красимир Димитров
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2022
РУМЯНА ЯНКОВА
Професионално направление
1.3 Педагогика на обучението по ...
Факултет
Транспортен
Катедра
Физика
Специалност
Методика на обучението по (математика, физика и информатика и информационни технологии)
Научен ръководител
проф. д.п.н. Веска Шивачева ; проф. д-р Тодорка Стефанова
Форма на обучение
Свободна
Година на зачисляване
2015
Саад Салем Алансари
Професионално направление
3.8 Икономика
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Мениджмънт и бизнес развитие
Специалност
Икономика и управление (индустрия)
Научен ръководител
доц. д-р Людмила Михайлова ; доц. д-р Емил Папазов
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2020
Салъф Ибрахим
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Топлотехника, хидравлика и екология
Специалност
Хидравлични машини, системи и хидромеханика
Научен ръководител
проф. д-р Генчо Попов ; доц. Климент Климентов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2020
Сашо Илиев
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Машинно-технологичен
Катедра
Материалознание и технология на материалите
Специалност
Материалознание и технология на машиностроителните материали
Научен ръководител
доц. д-р инж. Руси Минев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2019
СВЕТЛА БАЕВА-СТОЯНОВА
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Топлотехника, хидравлика и екология
Специалност
Промишлена топлотехника
Научен ръководител
доц. д-р Веселка Камбурова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2015
СВЕТЛА ДЯКОВСКА-РАЙНОВА
Професионално направление
1.3 Педагогика на обучението по ...
Факултет
Транспортен
Катедра
Физика
Специалност
Методика на обучението по (математика, физика и информатика и информационни технологии)
Научен ръководител
проф. д-р Тодорка Стефанова
Форма на обучение
Свободна
Година на зачисляване
2014
Светла Андонова
Професионално направление
3.3 Политически науки
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Икономика
Специалност
Организация и управление извън сферата на материалното производство (външна политика и многостепенно управление в ЕС)
Научен ръководител
доц. д-р Мими Корнажева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2021
СВЕТЛАНА КИРОВА
Професионално направление
3.3 Политически науки
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Европеистика и международни отношения​
Специалност
Организация и управление извън сферата на материалното производство (външна политика и многостепенно управление в ЕС)
Научен ръководител
проф. д.ик.н. Владимир Чуков ; доц. д-р Мими Корнажева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2013
СВЕТЛАНА СТАНЧЕВА
Професионално направление
1.2 Педагогика
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Педагогика
Специалност
Теория на възпитанието и дидактика
Научен ръководител
доц. д-р Йорданка Факирска
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2013
Светлана Миланова-Петкова
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Публично​правни науки
Специалност
Теория на държавата и правото. История на политическите и правни учения
Научен ръководител
доц. д-р Елица Куманова ; доц. д-р Кремена Раянова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2019
Светлана Башева
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Частно​правни науки
Специалност
Трудово право и обществено осигуряване
Научен ръководител
проф. д-р Емил Мингов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2017
СВЕТЛИН ВАСИЛЕВ
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Телекомуникации
Специалност
Комуникационни мрежи и системи
Научен ръководител
проф. дн Михаил Илиев ; проф. д.т.н Борислав Беджев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2015
СВЕТЛИН МАРИНОВ
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Ремонт, надеждност, механизми, машини, логистични и химични технологии
Специалност
Теория на механизмите, машините и автоматичните линии
Научен ръководител
проф. д-р Огнян Алипиев ; доц. д-р Тони Узунов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2016
Светлозар Григоров
Професионално направление
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Електроснабдяване и електрообзавеждане
Специалност
Електроснабдяване и електрообзавеждане
Научен ръководител
доц. д-р Константин Коев
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2021
Светозар Йолов
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Телекомуникации
Специалност
Комуникационни мрежи и системи
Научен ръководител
проф. д-р Георги Христов ; проф. д-р Пламен Захариев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2022
СВЕТОСЛАВ МАТЕЕВ
Професионално направление
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Факултет
Транспортен
Катедра
Двигатели и транспортна техника
Специалност
Машинознание и машинни елементи
Научен ръководител
доц. д-р Борислав Ангелов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2013
Светослав Петров
Професионално направление
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Автоматика и мехатроника
Специалност
Автоматизация на производството
Научен ръководител
проф. д-р Пламен Даскалов ; доц. д-р Цветелина Георгиева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2024
СВЕТОСЛАВ БОНАПАРТОВ
Професионално направление
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Електроснабдяване и електрообзавеждане
Специалност
Електроснабдяване и електрообзавеждане
Научен ръководител
доц. д-р Орлин Петров ; доц. д-р Вяра Русева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2016
Светослав Атанасов
Професионално направление
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Автоматика и мехатроника
Специалност
Автоматизация на производството
Научен ръководител
проф. д-р Пламен Даскалов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2017
СВЕТОСЛАВА ЕНИМАНЕВА
Професионално направление
3.8 Икономика
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Икономика
Специалност
Икономика и управление (индустрия)
Научен ръководител
проф. дн Диана Антонова
Форма на обучение
Свободна
Година на зачисляване
2015
СВИЛЕН БОРИСОВ
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Телекомуникации
Специалност
Комуникационни мрежи и системи
Научен ръководител
проф. д-р Георги Христов ; проф. д-р Пламен Захариев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2015
Свилен Гърдев
Професионално направление
5.13 Общо инженерство
Факултет
Машинно-технологичен
Катедра
Технология на машиностроенето и металорежещи машини
Специалност
Метрология и метрологично осигуряване
Научен ръководител
доц. д-р Данко Тонев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2023
СЕРГЕЙ КАЛИНКОВ
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Частно​правни науки
Специалност
Гражданско и семейно право
Научен ръководител
проф. д.н. Георги Стефанов
Форма на обучение
Свободна
Година на зачисляване
2017
СЕРДАР ДАЛГЪЧ
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Компютърни системи и технологии
Специалност
Автоматизация на области от нематериалната сфера
Научен ръководител
проф. д-р Цветозар Георгиев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2014
Сечкин Ремзи
Професионално направление
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Автоматика и мехатроника
Специалност
Автоматизация на производството
Научен ръководител
проф. д-р Пламен Даскалов ; доц. д-р Цветелина Георгиева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2019
СИЛВА ГАНЕВА
Професионално направление
3.3 Политически науки
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Европеистика и международни отношения​
Специалност
Организация и управление извън сферата на материалното производство (външна политика и многостепенно управление в ЕС)
Научен ръководител
проф. д.ик.н. Владимир Чуков ; доц. д-р Мими Корнажева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2013
Силвия Белоева
Професионално направление
3.7 Администрация и управление
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Мениджмънт и бизнес развитие
Специалност
Организация и управление на производството (индустрия)
Научен ръководител
проф. дн Диана Антонова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2019
СИЛВИЯ АНГЕЛОВА
Професионално направление
2.1 Филология
Факултет
Филиал Силистра
Катедра
Филологически науки
Специалност
Български език
Научен ръководител
доц. д-р Петранка Трендафилова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2013
Силвия Чепарова
Професионално направление
5.13 Общо инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Промишлен дизайн
Специалност
Ергономия и промишлен дизайн
Научен ръководител
доц. д-р Йордан Дойчинов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2022
Симеон Андреев
Професионално направление
5.13 Общо инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Промишлен дизайн
Специалност
Ергономия и промишлен дизайн
Научен ръководител
доц. д-р Цветомир Конов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2023
Симеон Василев
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Топлотехника, хидравлика и екология
Специалност
Системи и устройства за опазване на околната среда
Научен ръководител
доц. Пламен Мънев ; доц. Димитрия Илиева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2023
Симеон Маринов
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Земеделска техника
Специалност
Механизация и електрификация на растениевъдството
Научен ръководител
проф. д.т.н Петър Димитров ; доц. д-р Калоян Стоянов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2019
Симилиян Стефанов
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Частно​правни науки
Специалност
Гражданско и семейно право
Научен ръководител
доц. д-р Михаил Малчев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2022
Симона Маринова
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Публично​правни науки
Специалност
Теория на държавата и правото. История на политическите и правни учения
Научен ръководител
проф. д-р Лъчезар Дачев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2018
Слав Анастасов
Професионално направление
9.1 Национална сигурност
Факултет
Юридически
Катедра
Сигурност
Специалност
Организация и управление на сигурността и опазването на обществения ред
Научен ръководител
доц. дн Милен Иванов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2024
Славена Атанасова
Професионално направление
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Факултет
Транспортен
Катедра
Двигатели и транспортна техника
Специалност
Двигатели с вътрешно горене
Научен ръководител
доц. д-р инж. Симеон Илиев ; доц. д-р Кирил Хаджиев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2023
Слави Георгиев
Професионално направление
4.5 Математика
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Математика
Специалност
Математическо моделиране и приложение на математиката
Научен ръководител
проф. д-р Любен Вълков
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2019
СЛАВИНА ИВАНОВА
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Компютърни системи и технологии
Специалност
Автоматизирани системи за обработка на информация и управление
Научен ръководител
доц. д-р Георги Георгиев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2015
Спас Геров
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Телекомуникации
Специалност
Комуникационни мрежи и системи
Научен ръководител
проф. д-р Георги Христов
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2018
Станаила Нейкова-Карагаева
Професионално направление
1.3 Педагогика на обучението по ...
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Информатика и информационни технологии
Специалност
Методика на обучението по (математика, физика и информатика и информационни технологии)
Научен ръководител
доц. д-р Светлозар Цанков
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2023
Станимир Пенев
Професионално направление
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Факултет
Транспортен
Катедра
Транспорт
Специалност
Управление и организация на автомобилния транспорт
Научен ръководител
проф. д-р Велизара Пенчева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2018
Станимир Бояджиев
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Публично​правни науки
Специалност
Теория на държавата и правото. История на политическите и правни учения
Научен ръководител
доц. д-р Кремена Раянова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2021
Стела Куртева
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Публично​правни науки
Специалност
Теория на държавата и правото. История на политическите и правни учения
Научен ръководител
доц. д-р Елица Куманова ; доц. д-р Кремена Раянова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2019
Стела Даскалова
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Публично​правни науки
Специалност
Теория на държавата и правото. История на политическите и правни учения
Научен ръководител
доц. д-р Елица Куманова ; доц. д-р Кремена Раянова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2021
Стелиана Маринова
Професионално направление
1.3 Педагогика на обучението по ...
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Информатика и информационни технологии
Специалност
Методика на обучението по (математика, физика и информатика и информационни технологии)
Научен ръководител
доц. д-р Светлозар Цанков
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2022
Стефан Стефанов
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Машинно-технологичен
Катедра
Материалознание и технология на материалите
Специалност
Материалознание и технология на машиностроителните материали
Научен ръководител
доц. д-р Росен Радев ; доц. д-р Данаил Господинов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2024
СТЕФАН СТЕФАНОВ
Професионално направление
1.2 Педагогика
Факултет
Обществено здраве и здравни грижи
Катедра
Обществено здраве и социални дейности
Специалност
Теория на възпитанието и дидактика
Научен ръководител
доц. д-р Сашо Нунев
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2014
Стефка Станчева
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Компютърни системи и технологии
Специалност
Автоматизация на области от нематериалната сфера
Научен ръководител
проф. дн Георги Кръстев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2023