Справка за всички докторанти

Справката съдържа 443 записа.

Адриана Симеонова
Професионално направление
3.7 Администрация и управление
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Мениджмънт и бизнес развитие
Специалност
Организация и управление на производството (индустрия)
Научен ръководител
доц. д-р Антон Недялков
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2018
Айхан Топал
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Наказателно​правни науки и сигурност
Специалност
Криминология
Научен ръководител
проф. д-р Петя Шопова
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2017
АКМАРАЛ СИГИНДИКОВА
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Земеделска техника
Специалност
Механизация и електрификация на растениевъдството
Научен ръководител
проф. д.т.н. Христо Белоев ; доц. д-р Марат Алдабергенов
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2016
Албена Иванова-Василева
Професионално направление
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Автоматика и мехатроника
Специалност
Автоматизация на производството
Научен ръководител
проф. д-р Пламен Даскалов ; доц. д-р Цветелина Георгиева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2020
Александра Бояджиева
Професионално направление
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Електроснабдяване и електрообзавеждане
Специалност
Електроснабдяване и електрообзавеждане
Научен ръководител
доц. д-р Борис Евстатиев ; проф. д-р Николай Михайлов
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2020
Александра Стефанова
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Частно​правни науки
Специалност
Гражданско и семейно право
Научен ръководител
доц. д-р Красимир Димитров
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2020
АЛЕКСАНДЪР ЦЕКОВ
Професионално направление
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Факултет
Транспортен
Катедра
Транспорт
Специалност
Управление и организация на автомобилния транспорт
Научен ръководител
проф. д-р Велизара Пенчева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2015
АЛЕКСАНДЪР ДИНОВ
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Телекомуникации
Специалност
Теоретични основи на комуникационната техника
Научен ръководител
доц. д-р Теодор Илиев ; гл. ас. д-р Елена Иванова
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2016
АЛЕКСАНДЪР ЕВТИМОВ
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Електроснабдяване и електрообзавеждане
Специалност
Механизация и електрификация на растениевъдството
Научен ръководител
проф. д-р Николай Михайлов ; доц. д-р Цветозар Георгиев
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2013
Александър Георгиев
Професионално направление
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Факултет
Транспортен
Катедра
Транспорт
Специалност
Управление и организация на автомобилния транспорт
Научен ръководител
проф. д-р Велизара Пенчева ; доц. д-р Асен Асенов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2021
АЛЕКСАНДЪР БОЖИНОВ
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Топлотехника, хидравлика и екология
Специалност
Хидравлични машини, системи и хидромеханика
Научен ръководител
проф. д-р Генчо Попов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2016
АЛМАРИН ФРАКУЛИ
Професионално направление
3.8 Икономика
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Икономика
Специалност
Политическа икономия
Научен ръководител
проф. д.ик.н Дянко Минчев
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2012
АНА ДИМИТРОВА
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Частно​правни науки
Специалност
Гражданско и семейно право
Научен ръководител
доц. д-р Венцислава Григорова
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2012
АНА АНЧЕВА
Професионално направление
1.2 Педагогика
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Педагогика, психология и история
Специалност
Теория на възпитанието и дидактика
Научен ръководител
доц. д-р Йорданка Факирска
Форма на обучение
Свободна
Година на зачисляване
2014
АНА КЪНЕВА
Професионално направление
4.6 Информатика и компютърни науки
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Информатика и информационни технологии
Специалност
Информатика
Научен ръководител
доц. д-р Десислава Атанасова
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2016
АНГЕЛ ГЕНОВ
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Машинно-технологичен
Катедра
Материалознание и технология на материалите
Специалност
Материалознание и технология на машиностроителните материали
Научен ръководител
доц. д-р Мария Николова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2015
Ангел Мусев
Професионално направление
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Електроснабдяване и електрообзавеждане
Специалност
Електроснабдяване и електрообзавеждане
Научен ръководител
доц. д-р Орлин Петров
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2019
Ангел Бренишки
Професионално направление
4.6 Информатика и компютърни науки
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Информатика и информационни технологии
Специалност
Информатика
Научен ръководител
доц. д-р Румен Русев
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2020
Ангел Дъндиков
Професионално направление
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Факултет
Транспортен
Катедра
Двигатели и транспортна техника
Специалност
Автомобили, трактори и кари
Научен ръководител
проф. д-р Росен Иванов ; доц. д-р Иван Евтимов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2020
Ангелина Богданова
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Частно​правни науки
Специалност
Гражданско и семейно право
Научен ръководител
доц. д-р Красимир Димитров
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2020
АНЖЕЛА ПЕТРОВА
Професионално направление
3.8 Икономика
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Икономика
Специалност
Икономика и управление (индустрия)
Научен ръководител
доц. д-р Любомир Любенов ; проф. д.ик.н. Лилия Каракашева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2016
АНИ ГЕРАСИМОВА
Професионално направление
3.3 Политически науки
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Мениджмънт и бизнес развитие
Специалност
Организация и управление извън сферата на материалното производство (външна политика и многостепенно управление в ЕС)
Научен ръководител
доц. д-р Александър Петков ; доц. д-р Мими Корнажева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2013
Анна Михова
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Частно​правни науки
Специалност
Гражданско и семейно право
Научен ръководител
доц. Радослав Рачев
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2020
АНТОАНЕТА ЯБАНОЗОВА
Професионално направление
3.7 Администрация и управление
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Мениджмънт и бизнес развитие
Специалност
Социално управление
Научен ръководител
доц. д-р Свилена Рускова
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2016
АНТОАНЕТА СТЕФАНОВА
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Топлотехника, хидравлика и екология
Специалност
Системи и устройства за опазване на околната среда
Научен ръководител
доц. д-р Маргаритка Филипова ; доц. дмн Иванка Желева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2016
Антон Анчев
Професионално направление
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Автоматика и мехатроника
Специалност
Автоматизация на производството
Научен ръководител
доц. д-р Цветелина Георгиева ; доц. д-р инж. Александър Иванов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2020
АНТОНИ ПЕНЧЕВ
Професионално направление
2.2 История и археология
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Педагогика, психология и история
Специалност
История на България
Научен ръководител
проф. д-р Златоживка Здравкова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2013
Антонина Михайлова
Професионално направление
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Автоматика и мехатроника
Специалност
Автоматизация на производството
Научен ръководител
проф. д-р Пламен Даскалов ; доц. д-р Цветелина Георгиева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2019
АТАНАС АТАНАСОВ
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Машинно-технологичен
Катедра
Технология на машиностроенето и металорежещи машини
Специалност
Технология на машиностроенето
Научен ръководител
доц. дтн Веселин Григоров
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2013
Ахмед Яшаров
Професионално направление
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Електроснабдяване и електрообзавеждане
Специалност
Електроснабдяване и електрообзавеждане
Научен ръководител
доц. д-р Орлин Петров
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2018
Баръш Юмеров
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Компютърни системи и технологии
Специалност
Автоматизация на области от нематериалната сфера
Научен ръководител
доц. д-р инж. Галина Иванова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2020
Баюржан Боранбаев
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Земеделска техника
Специалност
Механизация и електрификация на растениевъдството
Научен ръководител
проф. д.т.н. Христо Белоев ; доц. ктн Аскар Рзалиев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2020
БЕЛМА ГААЗИ
Професионално направление
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Автоматика и мехатроника
Специалност
Автоматизация на производството
Научен ръководител
проф. д-р Пламен Даскалов ; доц. д-р Цветелина Георгиева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2013
БЛАГОВЕСТ НИКОЛОВ
Професионално направление
3.3 Политически науки
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Европеистика и международни отношения​
Специалност
Организация и управление извън сферата на материалното производство (външна политика и многостепенно управление в ЕС)
Научен ръководител
проф. д.ик.н. Владимир Чуков
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2014
Благой Блажев
Професионално направление
4.6 Информатика и компютърни науки
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Информатика и информационни технологии
Специалност
Информатика
Научен ръководител
доц. д-р Румен Русев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2019
Богдан Йорданов
Професионално направление
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Електроснабдяване и електрообзавеждане
Специалност
Електроснабдяване и електрообзавеждане
Научен ръководител
доц. д-р Орлин Петров ; доц. д-р Вяра Русева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2020
БОЖИДАР ЯНКОВ
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Топлотехника, хидравлика и екология
Специалност
Системи и устройства за опазване на околната среда
Научен ръководител
доц. д.н. Любомир Владимиров
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2015
БОРИЛ ИВАНОВ
Професионално направление
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Факултет
Транспортен
Катедра
Транспорт
Специалност
Управление и организация на автомобилния транспорт
Научен ръководител
проф. д-р Велизара Пенчева ; доц. д-р Асен Асенов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2015
Борислав Тонковски
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Машинно-технологичен
Катедра
Технология на машиностроенето и металорежещи машини
Специалност
Рязане на материалите и режещи инструменти
Научен ръководител
доц. д-р Красимир Иванов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2018
БОРИСЛАВ БАНЧЕВ
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Компютърни системи и технологии
Специалност
Автоматизация на области от нематериалната сфера
Научен ръководител
доц. д-р Лидия Георгиева ; доц. д-р Цветозар Георгиев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2012
Борислав Вълчев
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Ремонт, надеждност, механизми, машини, логистични и химични технологии
Специалност
Механизация и електрификация на растениевъдството
Научен ръководител
доц. д-р Даниел Бекана ; проф. д-р Пламен Кангалов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2019
Борислав Чакъров
Професионално направление
4.5 Математика
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Приложна математика​ и статистика
Специалност
Математическо моделиране и приложение на математиката
Научен ръководител
доц. Илияна Раева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2021
БОРЯНА ДЖУМАЛИЙСКА
Професионално направление
3.8 Икономика
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Икономика
Специалност
Политическа икономия
Научен ръководител
доц. д-р Емил Трифонов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2012
БОРЯНА СТАНЧЕВА
Професионално направление
3.3 Политически науки
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Европеистика и международни отношения​
Специалност
Организация и управление извън сферата на материалното производство (външна политика и многостепенно управление в ЕС)
Научен ръководител
доц. д-р Мими Корнажева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2013
БОЯН БОГОМИЛОВ
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Земеделска техника
Специалност
Селскостопански и хидромелиоративни машини
Научен ръководител
проф. д-р Борис Борисов ; доц. д-р Божидар Колев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2015
БОЯН ДЕНИЗОВ
Професионално направление
2.1 Филология
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Европеистика и международни отношения​
Специалност
Общо и сравнително езикознание
Научен ръководител
доц. д-р Румяна Петрова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2014
Бояна Иванова
Професионално направление
4.6 Информатика и компютърни науки
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Информатика и информационни технологии
Специалност
Информатика
Научен ръководител
доц. д-р Румен Русев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2019
Бюлент Идиризов
Професионално направление
4.5 Математика
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Математика
Специалност
Математическо моделиране и приложение на математиката
Научен ръководител
доц. Юрий Кандиларов ; доц. д-р Илия Браянов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2019
ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Компютърни системи и технологии
Специалност
Автоматизация на области от нематериалната сфера
Научен ръководител
доц. д-р Анелия Иванова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2012
ВАЛЕНТИН ПОПОВ
Професионално направление
3.3 Политически науки
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Европеистика и международни отношения​
Специалност
Организация и управление извън сферата на материалното производство (външна политика и многостепенно управление в ЕС)
Научен ръководител
проф. д.ик.н. Владимир Чуков
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2014
Валентин Михов
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Машинно-технологичен
Катедра
Технология на машиностроенето и металорежещи машини
Специалност
Технология на машиностроенето
Научен ръководител
доц. д-р Димитър Димитров ; доц. д-р Георги Ненов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2017
ВАЛЕРИ СПИРИДОНОВ
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Земеделска техника
Специалност
Механизация и електрификация на растениевъдството
Научен ръководител
доц. д-р Чавдар Везиров ; доц. д-р Атанас Атанасов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2015
Валери Гамозов
Професионално направление
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Факултет
Транспортен
Катедра
Транспорт
Специалност
Управление и организация на автомобилния транспорт
Научен ръководител
доц. д-р Асен Асенов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2019
Валери Георгиев
Професионално направление
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Факултет
Транспортен
Катедра
Транспорт
Специалност
Управление и организация на автомобилния транспорт
Научен ръководител
доц. д-р Асен Асенов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2021
Ваня Георгиева
Професионално направление
3.3 Политически науки
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Европеистика и международни отношения​
Специалност
Организация и управление извън сферата на материалното производство (външна политика и многостепенно управление в ЕС)
Научен ръководител
доц. д-р Мими Корнажева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2020
Васил Танев
Професионално направление
3.7 Администрация и управление
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Мениджмънт и бизнес развитие
Специалност
Организация и управление на производството (индустрия)
Научен ръководител
доц. д-р Антон Недялков
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2019
ВАСИЛ ИВАНОВ
Професионално направление
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Електроснабдяване и електрообзавеждане
Специалност
Електроснабдяване и електрообзавеждане
Научен ръководител
доц. д-р Ивайло Стоянов
Форма на обучение
Свободна
Година на зачисляване
2016
Васил Козов
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Компютърни системи и технологии
Специалност
Автоматизация на области от нематериалната сфера
Научен ръководител
доц. д-р инж. Галина Иванова ; доц. д-р инж. Александър Иванов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2017
Велислава Ачева
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Публично​правни науки
Специалност
Теория на държавата и правото. История на политическите и правни учения
Научен ръководител
доц. д-р Елица Куманова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2018
Венцеслав Йонков
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Топлотехника, хидравлика и екология
Специалност
Хидравлични машини, системи и хидромеханика
Научен ръководител
проф. д-р Генчо Попов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2020
Венцислав Игнатов
Професионално направление
2.2 История и археология
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Педагогика, психология и история
Специалност
История на България
Научен ръководител
проф. Николай Ненов
Форма на обучение
Свободна
Година на зачисляване
2020
ВЕНЦИСЛАВА НИКОЛОВА-ХРИСТОВА
Професионално направление
3.7 Администрация и управление
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Мениджмънт и бизнес развитие
Специалност
Социално управление
Научен ръководител
доц. д-р Емил Коцев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2015
Весела Христова
Професионално направление
5.13 Общо инженерство
Факултет
Машинно-технологичен
Катедра
Технология на машиностроенето и металорежещи машини
Специалност
Метрология и метрологично осигуряване
Научен ръководител
проф. д-р Бранко Сотиров
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2018
ВЕСЕЛА МИХОВА
Професионално направление
4.5 Математика
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Приложна математика​ и статистика
Специалност
Математическо моделиране и приложение на математиката
Научен ръководител
проф. д-р Велизар Павлов
Форма на обучение
Свободна
Година на зачисляване
2016
Веселин Русинов
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Ремонт, надеждност, механизми, машини, логистични и химични технологии
Специалност
Механизация и електрификация на растениевъдството
Научен ръководител
доц. д-р Тодор Деликостов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2018
Веселин Христов
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Машинно-технологичен
Катедра
Материалознание и технология на материалите
Специалност
Материалознание и технология на машиностроителните материали
Научен ръководител
доц. д-р инж. Руси Минев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2021
Веселин Василев
Професионално направление
3.3 Политически науки
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Европеистика и международни отношения​
Специалност
Организация и управление извън сферата на материалното производство (външна политика и многостепенно управление в ЕС)
Научен ръководител
проф. д.ик.н. Владимир Чуков
Форма на обучение
Свободна
Година на зачисляване
2020
Веселина Анчева
Професионално направление
1.3 Педагогика на обучението по ...
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Информатика и информационни технологии
Специалност
Методика на обучението по (математика, физика и информатика и информационни технологии)
Научен ръководител
доц.д-р Валентина Войноховска
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2019
Веселина Дукова
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Машинно-технологичен
Катедра
Материалознание и технология на материалите
Специалност
Материалознание и технология на машиностроителните материали
Научен ръководител
доц. д-р инж. Руси Минев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2021
Веселка Кючукова-Асенова
Професионално направление
1.2 Педагогика
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Педагогика, психология и история
Специалност
Теория на възпитанието и дидактика
Научен ръководител
доц. д-р   Валентина Василева
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2020
Виктор Даракев
Професионално направление
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Факултет
Транспортен
Катедра
Двигатели и транспортна техника
Специалност
Системи и технологии в транспорта за опазване на околната среда
Научен ръководител
проф. д-р Росен Иванов ; доц. д-р Иван Евтимов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2020
Виктор Кирилов
Професионално направление
3.3 Политически науки
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Икономика
Специалност
Организация и управление извън сферата на материалното производство (външна политика и многостепенно управление в ЕС)
Научен ръководител
доц. д-р Мими Корнажева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2021
ВИКТОРИЯ КАРАЧОРОВА
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Машинно-технологичен
Катедра
Технология на машиностроенето и металорежещи машини
Специалност
Технология на машиностроенето
Научен ръководител
доц. д-р Георги Ненов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2012
Виктория Бакърджиева
Професионално направление
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Факултет
Транспортен
Катедра
Двигатели и транспортна техника
Специалност
Автомобили, трактори и кари
Научен ръководител
доц. д-р Георги Кадикянов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2021
ВИОЛЕТА АНДРЕЕВА
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Земеделска техника
Специалност
Механизация и електрификация на растениевъдството
Научен ръководител
проф. д.т.н. Христо Белоев ; проф. д.т.н Петър Димитров
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2013
Вирхиния Сентено
Професионално направление
4.5 Математика
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Приложна математика​ и статистика
Специалност
Математическо моделиране и приложение на математиката
Научен ръководител
проф. д-р Велизар Павлов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2021
Владимир Данев
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Частно​правни науки
Специалност
Трудово право и обществено осигуряване
Научен ръководител
доц. Андрияна Андреева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2020
ВЛАДИМИР БОНЕВ
Професионално направление
5.13 Общо инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Промишлен дизайн
Специалност
Ергономия и промишлен дизайн
Научен ръководител
проф. д-р Никола Орлоев ; проф. д.т.н. Христо Белоев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2016
Владислав Иванов
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Ремонт, надеждност, механизми, машини, логистични и химични технологии
Специалност
Механизация и електрификация на растениевъдството
Научен ръководител
доц. дн Митко Николов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2018
ВЛАДИСЛАВ ВЛАДОВ
Професионално направление
3.8 Икономика
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Икономика
Специалност
Политическа икономия
Научен ръководител
доц. д-р Дафина Донева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2012
Владислав Хинков
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Компютърни системи и технологии
Специалност
Автоматизация на области от нематериалната сфера
Научен ръководител
проф. дн Георги Кръстев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2020
Владислав Иванов
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Частно​правни науки
Специалност
Гражданско и семейно право
Научен ръководител
проф. д.н. Георги Стефанов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2017
Владо Донев
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Земеделска техника
Специалност
Механизация и електрификация на растениевъдството
Научен ръководител
доц. д-р Атанас Атанасов ; проф. д.т.н Петър Димитров
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2021
ВЪЛЮ ДЖАДЖЕВ
Професионално направление
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Факултет
Транспортен
Катедра
Машинознание, машинни елементи и инженерна графика
Специалност
Машинознание и машинни елементи
Научен ръководител
доц. д-р Емилия Ангелова
Форма на обучение
Свободна
Година на зачисляване
2015
ГАЛИН ТИХАНОВ
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Земеделска техника
Специалност
Механизация и електрификация на растениевъдството
Научен ръководител
доц. д-р Божидар Колев
Форма на обучение
Свободна
Година на зачисляване
2017
ГАЛИНА РУСЕВА
Професионално направление
3.8 Икономика
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Икономика
Специалност
Политическа икономия
Научен ръководител
доц. д-р Вера Пиримова ; доц. д-р Емил Трифонов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2015
Геновева Милушева
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Телекомуникации
Специалност
Комуникационни мрежи и системи
Научен ръководител
доц. д-р Георги Христов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2018
Георги Петров
Професионално направление
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Факултет
Транспортен
Катедра
Двигатели и транспортна техника
Специалност
Системи и технологии в транспорта за опазване на околната среда
Научен ръководител
проф. д-р Росен Иванов
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2018
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
Професионално направление
5.13 Общо инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Промишлен дизайн
Специалност
Ергономия и промишлен дизайн
Научен ръководител
проф. д-р Никола Орлоев ; проф. д.т.н. Христо Белоев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2012
ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Машинно-технологичен
Катедра
Технология на машиностроенето и металорежещи машини
Специалност
Рязане на материалите и режещи инструменти
Научен ръководител
доц. д-р инж. Александър Иванов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2014
Георги Георгиев
Професионално направление
3.8 Икономика
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Икономика
Специалност
Политическа икономия
Научен ръководител
доц. д-р Емил Трифонов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2018
Георги Георгиев
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Телекомуникации
Специалност
Комуникационни мрежи и системи
Научен ръководител
доц. д-р Георги Христов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2018
Георги Георгиев
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Телекомуникации
Специалност
Теоретични основи на комуникационната техника
Научен ръководител
проф. дн Михаил Илиев
Форма на обучение
Свободна
Година на зачисляване
2018
Георги Георгиев
Професионално направление
3.7 Администрация и управление
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Мениджмънт и бизнес развитие
Специалност
Организация и управление на производството (индустрия)
Научен ръководител
доц. д-р инж. Павел Витлиемов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2020
Георги Цанов
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Публично​правни науки
Специалност
Теория на държавата и правото. История на политическите и правни учения
Научен ръководител
доц. Мария Желева
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2020
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
Професионално направление
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Автоматика и мехатроника
Специалност
Автоматизация на производството
Научен ръководител
доц. д-р Георги Лехов ; проф. д-р Ивелин Иванов
Форма на обучение
Свободна
Година на зачисляване
2015
Георги Георгиев
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Компютърни системи и технологии
Специалност
Автоматизирани системи за обработка на информация и управление
Научен ръководител
доц. д-р инж. Милко Маринов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2017
Гергана Моллова
Професионално направление
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Факултет
Транспортен
Катедра
Машинознание, машинни елементи и инженерна графика
Специалност
Машинознание и машинни елементи
Научен ръководител
доц. д-р Васко Добрев ; проф. д-р Антоанета Добрева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2018
Гергана Стаевска
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Телекомуникации
Специалност
Комуникационни мрежи и системи
Научен ръководител
доц. д-р Пламен Захариев ; доц. д-р Георги Христов
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2019
Гергана Атанасова
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Ремонт, надеждност, механизми, машини, логистични и химични технологии
Специалност
Механизация и електрификация на растениевъдството
Научен ръководител
доц. д-р Даниел Бекана
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2020
Гергана Симеонова
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Земеделска техника
Специалност
Механизация и електрификация на растениевъдството
Научен ръководител
гл. ас. д-р Красимир Братоев ; доц. д-р Георги Митев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2017
Гергана Илиева
Професионално направление
2.1 Филология
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Европеистика и международни отношения​
Специалност
Общо и сравнително езикознание
Научен ръководител
проф. д-р Юлиана Попова ; гл. ас. д-р Наталия Венелинова
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2018
Гюлдан Еркянова
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Частно​правни науки
Специалност
Гражданско и семейно право
Научен ръководител
доц. д-р Красимир Димитров
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2019
ДАМЯН ПЕЙКОВ
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Телекомуникации
Специалност
Комуникационни мрежи и системи
Научен ръководител
доц. д-р Красимир Манев
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2012
ДАНАИЛ НИКОЛОВ
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Машинно-технологичен
Катедра
Материалознание и технология на материалите
Специалност
Материалознание и технология на машиностроителните материали
Научен ръководител
проф. д-р Пламен Данев ; доц. д-р Иван Дерменджиев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2013
ДАНИЕЛ ТОДОРОВ
Професионално направление
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Електроснабдяване и електрообзавеждане
Специалност
Електроснабдяване и електрообзавеждане
Научен ръководител
проф. д-р Николай Михайлов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2013
ДАНИЕЛА СТАНЕВА
Професионално направление
1.3 Педагогика на обучението по ...
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Педагогика, психология и история
Специалност
Методика на обучението по (математика, физика и информатика и информационни технологии)
Научен ръководител
доц. д-р Виолета Ванева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2012
Даниела Стоянова
Професионално направление
1.3 Педагогика на обучението по ...
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Информатика и информационни технологии
Специалност
Методика на обучението по (математика, физика и информатика и информационни технологии)
Научен ръководител
доц. д-р Десислава Атанасова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2020
ДАНИЕЛА ЙОРДАНОВА
Професионално направление
3.7 Администрация и управление
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Мениджмънт и бизнес развитие
Специалност
Организация и управление на производството (индустрия)
Научен ръководител
проф. дтн Николай Найденов
Форма на обучение
Свободна
Година на зачисляване
2013
ДАРИНКА ИЛИЕВА-СТЕФАНОВА
Професионално направление
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Автоматика и мехатроника
Специалност
Автоматизация на производството
Научен ръководител
доц. д-р Донка Иванова ; проф. дн Миролюб Младенов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2016
ДАЯН ТАЧЕВ
Професионално направление
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Автоматика и мехатроника
Специалност
Автоматизация на производството
Научен ръководител
доц. д-р Венелин Яков ; доц. д-р Емил Кузманов
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2014
Деан Денев
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Телекомуникации
Специалност
Комуникационни мрежи и системи
Научен ръководител
проф. дн Михаил Илиев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2019
ДЕАН ТОДОРОВ
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Земеделска техника
Специалност
Селскостопански и хидромелиоративни машини
Научен ръководител
проф. д-р Борис Борисов ; доц. д-р Божидар Колев
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2015
ДЕЛЯН ЕНЧЕВ
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Компютърни системи и технологии
Специалност
Автоматизация на области от нематериалната сфера
Научен ръководител
доц. д-р Цветозар Георгиев ; проф. д-р Борис Борисов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2014
Делян Пасев
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Ремонт, надеждност, механизми, машини, логистични и химични технологии
Специалност
Механизация и електрификация на растениевъдството
Научен ръководител
доц. д-р Даниел Бекана
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2020
Дениз Чакър
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Машинно-технологичен
Катедра
Технология на машиностроенето и металорежещи машини
Специалност
Технология на машиностроенето
Научен ръководител
доц. д-р Тихомир Тодоров
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2018
Деница Хвърчилкова
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Топлотехника, хидравлика и екология
Специалност
Системи и устройства за опазване на околната среда
Научен ръководител
доц. д-р Маргаритка Филипова ; доц. дмн Иванка Желева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2018
ДЕНИЦА МИТЕВА
Професионално направление
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Факултет
Транспортен
Катедра
Транспорт
Специалност
Управление и организация на автомобилния транспорт
Научен ръководител
проф. д-р Велизара Пенчева ; доц. д-р Асен Асенов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2013
ДЕНИЦА ПЕЛОВСКА
Професионално направление
3.8 Икономика
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Икономика
Специалност
Икономика и управление (индустрия)
Научен ръководител
доц. д-р Любомир Любенов ; проф. д.ик.н. Лилия Каракашева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2014
ДЕНИЦА ЙОРДАНОВА
Професионално направление
2.1 Филология
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Европеистика и международни отношения​
Специалност
Общо и сравнително езикознание
Научен ръководител
проф. д-р Юлиана Попова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2013
Деница Транчева-Цекова
Професионално направление
3.7 Администрация и управление
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Мениджмънт и бизнес развитие
Специалност
Организация и управление на производството (индустрия)
Научен ръководител
доц. д-р инж. Милена Кирова ; доц. дн. Никола Събев
Форма на обучение
Свободна
Година на зачисляване
2019
Деница Филева
Професионално направление
3.7 Администрация и управление
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Мениджмънт и бизнес развитие
Специалност
Организация и управление на производството (индустрия)
Научен ръководител
доц. д-р Даниел Павлов ; доц. д-р Антон Недялков
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2020
Деница Петрова
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Частно​правни науки
Специалност
Гражданско и семейно право
Научен ръководител
доц. д-р Красимир Димитров
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2020
ДЕНИЦА ЗАГОРЧЕВА-КОЙЧЕВА
Професионално направление
3.8 Икономика
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Мениджмънт и бизнес развитие
Специалност
Икономика и управление (индустрия)
Научен ръководител
доц. д-р Даниел Павлов ; доц. д-р Йорданка Велчева
Форма на обучение
Свободна
Година на зачисляване
2016
ДЕСИСЛАВ СТЕФАНОВ
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Ремонт, надеждност, механизми, машини, логистични и химични технологии
Специалност
Механизация и електрификация на растениевъдството
Научен ръководител
проф. дтн Николай Найденов ; доц. дн Митко Николов
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2014
ДЕСИСЛАВ ИВАНОВ
Професионално направление
5.13 Общо инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Промишлен дизайн
Специалност
Ергономия и промишлен дизайн
Научен ръководител
доц. д-р Милен Минчев
Форма на обучение
Свободна
Година на зачисляване
2015
ДЕСИСЛАВА БЕЛЕВА
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Ремонт, надеждност, механизми, машини, логистични и химични технологии
Специалност
Механизация и електрификация на растениевъдството
Научен ръководител
проф. д-р Пламен Кангалов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2012
ДЕСИСЛАВА МИЛАНОВА
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Машинно-технологичен
Катедра
Материалознание и технология на материалите
Специалност
Материалознание и технология на машиностроителните материали
Научен ръководител
доц. д-р Иван Дерменджиев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2013
ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА
Професионално направление
3.8 Икономика
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Икономика
Специалност
Политическа икономия
Научен ръководител
проф. д.ик.н Дянко Минчев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2015
ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА
Професионално направление
1.3 Педагогика на обучението по ...
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Математика
Специалност
Методика на обучението по (математика, физика и информатика и информационни технологии)
Научен ръководител
доц. д-р Емилия Великова ; проф. д.п.н. Сава Гроздев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2013
Десислава Николова
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Топлотехника, хидравлика и екология
Специалност
Хидравлични машини, системи и хидромеханика
Научен ръководител
проф. д-р Генчо Попов ; доц. Климент Климентов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2020
Деян Атанасов
Професионално направление
4.6 Информатика и компютърни науки
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Информатика и информационни технологии
Специалност
Информатика
Научен ръководител
проф. д-р Цветомир Василев
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2017
Деян Стайков
Професионално направление
1.2 Педагогика
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Педагогика, психология и история
Специалност
Теория на възпитанието и дидактика
Научен ръководител
доц. д-р   Валентина Василева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2017
ДЖЕМАЛ ТОПЧУ
Професионално направление
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Факултет
Транспортен
Катедра
Транспорт
Специалност
Управление и организация на автомобилния транспорт
Научен ръководител
проф. д-р Велизара Пенчева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2013
ДЖИХАН МЕНСЕИДОВ
Професионално направление
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Топлотехника, хидравлика и екология
Специалност
Системи и технологии в транспорта за опазване на околната среда
Научен ръководител
доц. д-р Маргаритка Филипова ; доц. дмн Иванка Желева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2014
ДИАНА ЯНКОВА
Професионално направление
3.8 Икономика
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Икономика
Специалност
Икономика и управление (индустрия)
Научен ръководител
проф. д-р Георги Баташки ; доц. д-р Йорданка Велчева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2014
ДИАНА БЕБЕНОВА-НИКОЛОВА
Професионално направление
2.1 Филология
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Европеистика и международни отношения​
Специалност
Общо и сравнително езикознание
Научен ръководител
проф. д-р Юлиана Попова ; доц. д-р Людмила Михайлова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2014
ДИАНА АВРАМОВА
Професионално направление
3.8 Икономика
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Мениджмънт и бизнес развитие
Специалност
Икономика и управление (индустрия)
Научен ръководител
доц. д-р Даниел Павлов
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2016
Диана Шаханова
Професионално направление
1.2 Педагогика
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Педагогика, психология и история
Специалност
Теория на възпитанието и дидактика
Научен ръководител
доц. д-р   Валентина Василева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2020
ДИАНА СТЕФАНОВА
Професионално направление
2.1 Филология
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Европеистика и международни отношения​
Специалност
Общо и сравнително езикознание
Научен ръководител
доц. д-р Румяна Петрова
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2014
Диана Георгиева
Професионално направление
3.8 Икономика
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Икономика
Специалност
Икономика и управление (индустрия)
Научен ръководител
доц. д-р Наталия Неделчева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2021
Дима Спасова
Професионално направление
3.7 Администрация и управление
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Мениджмънт и бизнес развитие
Специалност
Социално управление
Научен ръководител
доц. д-р Свилена Рускова
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2020
ДИМИТРИНКА КОСТАДИНОВА-МЛАДЕНОВА
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Частно​правни науки
Специалност
Гражданско и семейно право
Научен ръководител
проф. д.н. Георги Стефанов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2016
Димитър Камаринчев
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Машинно-технологичен
Катедра
Материалознание и технология на материалите
Специалност
Материалознание и технология на машиностроителните материали
Научен ръководител
доц. д-р инж. Руси Минев ; гл. ас. д-р инж. Емил Янков
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2018
Димитър Димитров
Професионално направление
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Факултет
Транспортен
Катедра
Транспорт
Специалност
Управление и организация на автомобилния транспорт
Научен ръководител
проф. д-р Велизара Пенчева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2019
Димитър Димитров
Професионално направление
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Автоматика и мехатроника
Специалност
Автоматизация на производството
Научен ръководител
проф. д-р Пламен Даскалов ; доц. д-р Цветелина Георгиева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2020
Димитър Обретенов
Професионално направление
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Факултет
Транспортен
Катедра
Двигатели и транспортна техника
Специалност
Двигатели с вътрешно горене
Научен ръководител
доц. д-р инж. Симеон Илиев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2020
ДИМИТЪР ТРИФОНОВ
Професионално направление
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Теоретична и измервателна електротехника
Специалност
Електронизация
Научен ръководител
проф. д-р Георги Рашков ; доц. д-р Надежда Евстатиева
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2013
Димитър Маринов
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Телекомуникации
Специалност
Комуникационни мрежи и системи
Научен ръководител
проф. дн Михаил Илиев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2020
ДИМИТЪР ЦАНЕВ
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Машинно-технологичен
Катедра
Технология на машиностроенето и металорежещи машини
Специалност
Рязане на материалите и режещи инструменти
Научен ръководител
проф. д-р Иван Колев
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2012
Димитър Ескидаров
Професионално направление
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Факултет
Транспортен
Катедра
Транспорт
Специалност
Управление и организация на автомобилния транспорт
Научен ръководител
доц. д-р Асен Асенов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2021
ДИЯН ПЕТКОВ
Професионално направление
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Автоматика и мехатроника
Специалност
Автоматизация на производството
Научен ръководител
доц. д-р Валентин Стоянов ; проф. дн Миролюб Младенов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2013
Диян Стефанов
Професионално направление
3.7 Администрация и управление
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Мениджмънт и бизнес развитие
Специалност
Организация и управление на производството (индустрия)
Научен ръководител
проф. д-р Диана Антонова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2019
ДИЯНА КЮЧУКОВА
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Телекомуникации
Специалност
Комуникационни мрежи и системи
Научен ръководител
доц. д-р Георги Христов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2014
Доан Дйеп
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Земеделска техника
Специалност
Селскостопански и хидромелиоративни машини
Научен ръководител
проф. д.т.н. Христо Белоев
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2017
Донка Илиева
Професионално направление
2.1 Филология
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Български език, литература и изкуство
Специалност
Български език
Научен ръководител
доц. дфн Тодорка Георгиева
Форма на обучение
Свободна
Година на зачисляване
2020
ДОРОТЕЯ ДИМОВА-СЕВЕРИНОВА
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Частно​правни науки
Специалност
Теория на държавата и правото. История на политическите и правни учения
Научен ръководител
проф. д-р Лъчезар Дачев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2016
Ева Първанова
Професионално направление
3.3 Политически науки
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Европеистика и международни отношения​
Специалност
Организация и управление извън сферата на материалното производство (външна политика и многостепенно управление в ЕС)
Научен ръководител
доц. д-р Мими Корнажева
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2018
Евлоги Младенов
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Машинно-технологичен
Катедра
Материалознание и технология на материалите
Специалност
Материалознание и технология на машиностроителните материали
Научен ръководител
доц. д-р Росен Радев ; доц. д-р Данаил Господинов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2021
Екатерина Иванова
Професионално направление
1.2 Педагогика
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Педагогика, психология и история
Специалност
Теория на възпитанието и дидактика
Научен ръководител
доц. д-р Юлия Дончева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2017
Елена Тодорова
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Частно​правни науки
Специалност
Гражданско и семейно право
Научен ръководител
доц. д-р Красимир Димитров
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2018
ЕЛЕНА АНГЕЛОВА
Професионално направление
3.8 Икономика
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Икономика
Специалност
Икономика и управление (индустрия)
Научен ръководител
доц. д-р Любомир Любенов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2012
Елена Балджиева
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Публично​правни науки
Специалност
Теория на държавата и правото. История на политическите и правни учения
Научен ръководител
доц. д-р Елица Куманова
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2020
Елица Илиева
Професионално направление
3.3 Политически науки
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Европеистика и международни отношения​
Специалност
Организация и управление извън сферата на материалното производство (външна политика и многостепенно управление в ЕС)
Научен ръководител
проф. д.ик.н. Владимир Чуков ; гл. ас. д-р Наталия Венелинова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2018
ЕЛИЦА РАЕВА
Професионално направление
4.5 Математика
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Приложна математика​ и статистика
Специалност
Математическо моделиране и приложение на математиката
Научен ръководител
проф. д-р Велизар Павлов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2014
Елица Георгиева
Професионално направление
2.1 Филология
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Европеистика и международни отношения​
Специалност
Общо и сравнително езикознание
Научен ръководител
доц. д-р Румяна Петрова
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2017
ЕМИЛ БАРГАЗОВ
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Ремонт, надеждност, механизми, машини, логистични и химични технологии
Специалност
Подемно-транспортни машини
Научен ръководител
доц. д-р Тони Узунов ; проф. д-р Огнян Алипиев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2015
Емил Стефанов
Професионално направление
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Автоматика и мехатроника
Специалност
Автоматизация на производството
Научен ръководител
проф. д-р Пламен Даскалов ; доц. д-р Цветелина Георгиева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2019
Емил Митев
Професионално направление
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Факултет
Транспортен
Катедра
Двигатели и транспортна техника
Специалност
Двигатели с вътрешно горене
Научен ръководител
доц. д-р инж. Симеон Илиев ; проф. Христо Станчев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2019
ЕМИЛ КЬОСТЕБЕКОВ
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Телекомуникации
Специалност
Комуникационни мрежи и системи
Научен ръководител
доц. д-р Георги Христов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2016
Емил Бельов
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Машинно-технологичен
Катедра
Технология на машиностроенето и металорежещи машини
Специалност
Технология на машиностроенето
Научен ръководител
доц. д-р Милко Енчев ; гл. ас. д-р Светлана Колева
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2017
Емил Ковачев
Професионално направление
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Електроника
Специалност
Електронизация
Научен ръководител
доц. д-р Надежда Евстатиева
Форма на обучение
Свободна
Година на зачисляване
2017
Емилиан Велков
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Топлотехника, хидравлика и екология
Специалност
Промишлена топлотехника
Научен ръководител
проф. Илия Илиев ; доц. д-р Ангел Терзиев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2018
Есин Вейсалова
Професионално направление
3.3 Политически науки
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Европеистика и международни отношения​
Специалност
Организация и управление извън сферата на материалното производство (външна политика и многостепенно управление в ЕС)
Научен ръководител
доц. д-р Мими Корнажева ; проф. дфн Пенка Ангелова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2018
Живка Илиева
Професионално направление
1.2 Педагогика
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Педагогика, психология и история
Специалност
Теория на възпитанието и дидактика
Научен ръководител
доц. д-р Ася Велева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2019
Живко Желязков
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Телекомуникации
Специалност
Комуникационни мрежи и системи
Научен ръководител
доц. д-р Георги Христов ; доц. д-р Пламен Захариев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2020
Живко Димов
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Публично​правни науки
Специалност
Административно право и административен процес
Научен ръководител
доц. д-р Емануил Коларов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2017
ЖУЛИЕТА ИЛИЕВА
Професионално направление
5.13 Общо инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Промишлен дизайн
Специалност
Ергономия и промишлен дизайн
Научен ръководител
доц. д-р Златина Казлачева ; доц. д-р Милен Минчев
Форма на обучение
Свободна
Година на зачисляване
2015
ЗДРАВКО ХРИСТОВ
Професионално направление
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Електроснабдяване и електрообзавеждане
Специалност
Електроснабдяване и електрообзавеждане
Научен ръководител
доц. д-р Стефан Стефанов ; доц. д-р Вяра Русева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2014
Ива Симеонова
Професионално направление
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Автоматика и мехатроника
Специалност
Автоматизация на производството
Научен ръководител
проф. дн Миролюб Младенов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2017
ИВАЙЛО ЦОНЕВ
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Земеделска техника
Специалност
Механизация и електрификация на растениевъдството
Научен ръководител
проф. д.т.н. Христо Белоев ; доц. д-р Калоян Стоянов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2013
ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Машинно-технологичен
Катедра
Технология на машиностроенето и металорежещи машини
Специалност
Технология на машиностроенето
Научен ръководител
доц. д-р Милко Енчев ; доц. д-р Димитър Димитров
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2014
Ивайло Иванов
Професионално направление
3.7 Администрация и управление
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Мениджмънт и бизнес развитие
Специалност
Социално управление
Научен ръководител
доц. д-р Емил Коцев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2020
Ивайло Борисов
Професионално направление
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Факултет
Транспортен
Катедра
Двигатели и транспортна техника
Специалност
Двигатели с вътрешно горене
Научен ръководител
доц. д-р инж. Симеон Илиев ; проф. Христо Станчев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2020
Ивайло Икономов
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Частно​правни науки
Специалност
Гражданско и семейно право
Научен ръководител
проф. д-р Маргарита Йорданова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2020
ИВАЙЛО ЦОЧЕВ
Професионално направление
3.3 Политически науки
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Европеистика и международни отношения​
Специалност
Организация и управление извън сферата на материалното производство (външна политика и многостепенно управление в ЕС)
Научен ръководител
доц. д-р Мими Корнажева ; доц. Тодор Тодоров
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2013
ИВАЙЛО ИВАНОВ
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Частно​правни науки
Специалност
Гражданско и семейно право
Научен ръководител
проф. д-р Иван Русчев
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2012
Ивайло Иванов
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Наказателно​правни науки и сигурност
Специалност
Криминология
Научен ръководител
проф. д-р Петя Шопова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2017
Ивалина Русева
Професионално направление
3.7 Администрация и управление
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Мениджмънт и бизнес развитие
Специалност
Социално управление
Научен ръководител
доц. д-р Свилена Рускова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2019
Иван Иванов
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Наказателно​правни науки и сигурност
Специалност
Криминология
Научен ръководител
проф. д-р Петя Шопова
Форма на обучение
Свободна
Година на зачисляване
2018
Иван Колев
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Телекомуникации
Специалност
Комуникационни мрежи и системи
Научен ръководител
доц. д-р Георги Христов ; доц. д-р Пламен Захариев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2020
ИВАН ГРИГОРОВ
Професионално направление
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Електроснабдяване и електрообзавеждане
Специалност
Електроснабдяване и електрообзавеждане
Научен ръководител
проф. дтн Кондю Андонов ; доц. д-р Людмил Михайлов
Форма на обучение
Свободна
Година на зачисляване
2016
ИВАН ПЕТРОВ
Професионално направление
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Факултет
Транспортен
Катедра
Транспорт
Специалност
Управление и организация на автомобилния транспорт
Научен ръководител
доц. д-р Асен Асенов
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2016
Иван Ралев
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Компютърни системи и технологии
Специалност
Автоматизация на области от нематериалната сфера
Научен ръководител
проф. дн Георги Кръстев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2020
Иван Михов
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Телекомуникации
Специалност
Комуникационни мрежи и системи
Научен ръководител
проф. дн Михаил Илиев ; проф. д.т.н Борислав Беджев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2017
ИВЕЛИН ВЕЛЧЕВ
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Частно​правни науки
Специалност
Теория на държавата и правото. История на политическите и правни учения
Научен ръководител
доц. д-р Елица Куманова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2016
ИВЕЛИН ЗАНЕВ
Професионално направление
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Факултет
Транспортен
Катедра
Транспорт
Специалност
Управление и организация на автомобилния транспорт
Научен ръководител
проф. д-р Велизара Пенчева
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2014
Ивелин Илиев
Професионално направление
2.1 Филология
Факултет
Филиал Силистра
Катедра
Филологически науки
Специалност
Български език
Научен ръководител
доц. дфн Тодорка Георгиева ; доц. д-р Румяна Лебедова
Форма на обучение
Свободна
Година на зачисляване
2021
Ивелина Минкова
Професионално направление
1.3 Педагогика на обучението по ...
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Информатика и информационни технологии
Специалност
Методика на обучението по (математика, физика и информатика и информационни технологии)
Научен ръководител
доц. д-р Десислава Атанасова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2020
Ивелина Василева
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Частно​правни науки
Специалност
Гражданско и семейно право
Научен ръководител
доц. д-р Красимир Димитров
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2020
ИВЕЛИНА ЖЕЧКОВА
Професионално направление
2.1 Филология
Факултет
Филиал Силистра
Катедра
Филологически науки
Специалност
Общо и сравнително езикознание
Научен ръководител
доц. д-р Цветелина Харакчийска ; проф. д-р Юлиана Попова
Форма на обучение
Свободна
Година на зачисляване
2016
Ивелина Любенова
Професионално направление
3.7 Администрация и управление
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Мениджмънт и бизнес развитие
Специалност
Организация и управление на производството (индустрия)
Научен ръководител
доц. д-р инж. Милена Кирова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2017
Иво Балевски
Професионално направление
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Факултет
Транспортен
Катедра
Транспорт
Специалност
Управление и организация на автомобилния транспорт
Научен ръководител
доц. д-р Даниел Любенов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2018
Иво Русев
Професионално направление
4.6 Информатика и компютърни науки
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Информатика и информационни технологии
Специалност
Информатика
Научен ръководител
доц. д-р Румен Русев ; проф. д-р Милена Лазарова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2018
ИЛИАНА КОШАРОВА
Професионално направление
2.1 Филология
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Европеистика и международни отношения​
Специалност
Общо и сравнително езикознание
Научен ръководител
проф. д-р Юлиана Попова ; доц. д-р Рада Кършакова
Форма на обучение
Свободна
Година на зачисляване
2013
ИЛИЯ ГЕНЧЕВ
Професионално направление
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Електроника
Специалност
Електронизация
Научен ръководител
доц. д-р Красимира Щерева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2014
Илия Драганов
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Компютърни системи и технологии
Специалност
Автоматизация на области от нематериалната сфера
Научен ръководител
доц. д-р инж. Светлана Стефанова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2017
Илиян Данев
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Машинно-технологичен
Катедра
Материалознание и технология на материалите
Специалност
Материалознание и технология на машиностроителните материали
Научен ръководител
доц. д-р Данаил Господинов ; доц. д-р Росен Радев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2019
Илияна Иванова
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Земеделска техника
Специалност
Механизация и електрификация на животновъдството
Научен ръководител
доц. д-р Тодор Деликостов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2018
ИЛИЯНА МИНКОВСКА
Професионално направление
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Факултет
Транспортен
Катедра
Двигатели и транспортна техника
Специалност
Автомобили, трактори и кари
Научен ръководител
проф. д-р Росен Иванов ; доц. д-р Георги Кадикянов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2015
ИНА КИРИЛОВА
Професионално направление
3.3 Политически науки
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Европеистика и международни отношения​
Специалност
Организация и управление извън сферата на материалното производство (външна политика и многостепенно управление в ЕС)
Научен ръководител
доц. д-р Мими Корнажева
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2016
ИРЕНА КЕНАРОВА-ПЕНЧЕВА
Професионално направление
3.8 Икономика
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Мениджмънт и бизнес развитие
Специалност
Икономика и управление (индустрия)
Научен ръководител
проф. д-р Диана Антонова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2016
ИРЕНА ПЕТРОВА
Професионално направление
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Факултет
Транспортен
Катедра
Машинознание, машинни елементи и инженерна графика
Специалност
Машинознание и машинни елементи
Научен ръководител
доц. д-р Петър Пантилеев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2016
ИРЕНА ИВАНОВА
Професионално направление
3.7 Администрация и управление
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Икономика
Специалност
Организация и управление на производството (индустрия)
Научен ръководител
проф. дн Красимир Ениманев
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2012
ИРИНА ЦВЕТАНОВА
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Топлотехника, хидравлика и екология
Специалност
Системи и устройства за опазване на околната среда
Научен ръководител
доц. д-р Маргаритка Филипова ; доц. дмн Иванка Желева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2016
Ирина Петрова
Професионално направление
3.7 Администрация и управление
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Мениджмънт и бизнес развитие
Специалност
Организация и управление на производството (индустрия)
Научен ръководител
доц. д-р инж. Милена Кирова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2017
Искрен Петров
Професионално направление
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Факултет
Транспортен
Катедра
Транспорт
Специалност
Управление и организация на автомобилния транспорт
Научен ръководител
доц. д-р Асен Асенов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2018
Искрена Димитрова
Професионално направление
2.1 Филология
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Икономика
Специалност
Общо и сравнително езикознание
Научен ръководител
проф. д-р Юлиана Попова ; проф. д-р Димитрина Игнатова-Цонева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2021
ИСМАИЛ БИЛГИ
Професионално направление
3.8 Икономика
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Мениджмънт и бизнес развитие
Специалност
Икономика и управление (индустрия)
Научен ръководител
доц. д-р Емил Папазов ; доц. д-р Людмила Михайлова
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2014
Йоана Кънева
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Частно​правни науки
Специалност
Гражданско и семейно право
Научен ръководител
доц. д-р Красимир Димитров
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2017
Йоанна Ангелова
Професионално направление
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Автоматика и мехатроника
Специалност
Автоматизация на производството
Научен ръководител
проф. дн Миролюб Младенов
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2017
Йордан Петров
Професионално направление
3.3 Политически науки
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Европеистика и международни отношения​
Специалност
Организация и управление извън сферата на материалното производство (външна политика и многостепенно управление в ЕС)
Научен ръководител
доц. д-р Мими Корнажева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2018
Йордан Йорданов
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Публично​правни науки
Специалност
Теория на държавата и правото. История на политическите и правни учения
Научен ръководител
доц. д-р Елица Куманова
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2018
Йордан Вълчев
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Ремонт, надеждност, механизми, машини, логистични и химични технологии
Специалност
Механизация и електрификация на растениевъдството
Научен ръководител
проф. д-р Пламен Кангалов ; доц. дн Митко Николов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2018
ЙОРДАН СТОЕВ
Професионално направление
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Електроника
Специалност
Електронизация
Научен ръководител
доц. д-р Валентин Мутков ; доц. д-р Валентин Димов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2016
ЙОРДАН РАЙЧЕВ
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Телекомуникации
Специалност
Комуникационни мрежи и системи
Научен ръководител
доц. д-р Георги Христов ; доц. д-р Пламен Захариев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2016
Йордан Симеонов
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Частно​правни науки
Специалност
Гражданско и семейно право
Научен ръководител
доц. Антон Грозданов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2020
Йордан Пенев
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Топлотехника, хидравлика и екология
Специалност
Промишлена топлотехника
Научен ръководител
доц. д-р инж. Валентин Бобилов ; гл. ас. д-р инж. Пенчо Златев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2017
Йорданка Димитрова
Професионално направление
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Факултет
Транспортен
Катедра
Машинознание, машинни елементи и инженерна графика
Специалност
Машинознание и машинни елементи
Научен ръководител
доц. д-р Васко Добрев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2018
Калоян Николаев
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Ремонт, надеждност, механизми, машини, логистични и химични технологии
Специалност
Механизация и електрификация на растениевъдството
Научен ръководител
доц. д-р Даниел Бекана ; доц. дн Митко Николов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2019
КАЛОЯН МИРОНОВ
Професионално направление
4.6 Информатика и компютърни науки
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Информатика и информационни технологии
Специалност
Информатика
Научен ръководител
проф. д-р Каталина Григорова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2014
Калчо Петков
Професионално направление
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Факултет
Транспортен
Катедра
Транспорт
Специалност
Управление и организация на автомобилния транспорт
Научен ръководител
проф. д-р Велизара Пенчева ; доц. д-р Иван Белоев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2021
Камелия Димитрова
Професионално направление
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Факултет
Транспортен
Катедра
Двигатели и транспортна техника
Специалност
Системи и технологии в транспорта за опазване на околната среда
Научен ръководител
проф. д-р Росен Иванов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2018
КАМЕЛИЯ ДОБРЕВА
Професионално направление
4.6 Информатика и компютърни науки
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Информатика и информационни технологии
Специалност
Информатика
Научен ръководител
доц. д-р Пламенка Христова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2015
КАМЕН КРЪСТЕВ
Професионално направление
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Електроника
Специалност
Електронизация
Научен ръководител
доц. д-р Анелия Манукова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2013
КАМЕН ИВАНОВ
Професионално направление
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Факултет
Транспортен
Катедра
Транспорт
Специалност
Управление и организация на автомобилния транспорт
Научен ръководител
доц. д-р Асен Асенов
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2015
КАПКА ИВАНОВА
Професионално направление
2.2 История и археология
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Педагогика, психология и история
Специалност
История на България
Научен ръководител
доц. д.и.н. Любомир Златев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2013
Красимир Корнажев
Професионално направление
3.3 Политически науки
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Европеистика и международни отношения​
Специалност
Организация и управление извън сферата на материалното производство (външна политика и многостепенно управление в ЕС)
Научен ръководител
проф. д.ик.н. Владимир Чуков ; доц. д-р Емануил Коларов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2018
Красимир Радев
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Ремонт, надеждност, механизми, машини, логистични и химични технологии
Специалност
Механизация и електрификация на растениевъдството
Научен ръководител
доц. д-р Даниел Бекана
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2018
Красимир Кирилов
Професионално направление
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Факултет
Транспортен
Катедра
Двигатели и транспортна техника
Специалност
Системи и технологии в транспорта за опазване на околната среда
Научен ръководител
проф. д-р Росен Иванов ; доц. д-р Иван Евтимов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2020
Красимир Пантелеев
Професионално направление
3.7 Администрация и управление
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Мениджмънт и бизнес развитие
Специалност
Социално управление
Научен ръководител
доц. д-р Емил Коцев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2021
Кремена Дюлгерова
Професионално направление
1.3 Педагогика на обучението по ...
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Информатика и информационни технологии
Специалност
Методика на обучението по (математика, физика и информатика и информационни технологии)
Научен ръководител
доц. д-р Десислава Атанасова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2019
КРЕМЕНА ТОДОРОВА
Професионално направление
2.2 История и археология
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Педагогика, психология и история
Специалност
История на България
Научен ръководител
доц. д.и.н. Любомир Златев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2016
Кремена Минева
Професионално направление
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Факултет
Транспортен
Катедра
Транспорт
Специалност
Управление и организация на автомобилния транспорт
Научен ръководител
проф. д-р Велизара Пенчева ; доц. д-р Асен Асенов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2021
Кристиан Велковски
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Телекомуникации
Специалност
Комуникационни мрежи и системи
Научен ръководител
доц. д-р Георги Христов ; доц. д-р Пламен Захариев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2021
КРИСТИНА ДЯКОВА-ДИМИТРОВА
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Ремонт, надеждност, механизми, машини, логистични и химични технологии
Специалност
Механизация и електрификация на растениевъдството
Научен ръководител
проф. д-р Пламен Кангалов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2015
Кристина Стоянова
Професионално направление
2.1 Филология
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Икономика
Специалност
Общо и сравнително езикознание
Научен ръководител
проф. д-р Юлиана Попова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2021
КРИСТИЯН РАДЕВ
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Компютърни системи и технологии
Специалност
Автоматизация на области от нематериалната сфера
Научен ръководител
доц. д-р Цветозар Георгиев ; проф. дн Георги Кръстев
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2015
КРИСТИЯН ВЪЛЧЕВ
Професионално направление
3.8 Икономика
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Икономика
Специалност
Политическа икономия
Научен ръководител
проф. д.ик.н Дянко Минчев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2012
Кристиян Велев
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Машинно-технологичен
Катедра
Технология на машиностроенето и металорежещи машини
Специалност
Технология на машиностроенето
Научен ръководител
доц. д-р Милко Енчев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2021
ЛОРА ХРИСТОВА
Професионално направление
3.8 Икономика
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Икономика
Специалност
Политическа икономия
Научен ръководител
доц. д-р Дафина Донева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2014
Лъчезар Апостолов
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Топлотехника, хидравлика и екология
Специалност
Хидравлични машини, системи и хидромеханика
Научен ръководител
проф. д-р Генчо Попов ; доц. д-р Красимир Орманджиев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2019
ЛЪЧЕЗАР АТАНАСОВ
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Ремонт, надеждност, механизми, машини, логистични и химични технологии
Специалност
Механизация и електрификация на растениевъдството
Научен ръководител
доц. д-р Даниел Бекана
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2016
Лъчезар Каменов
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Топлотехника, хидравлика и екология
Специалност
Хидравлични машини, системи и хидромеханика
Научен ръководител
проф. д-р Генчо Попов ; доц. Климент Климентов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2021
ЛЮБА ВАСИЛЕВА
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Земеделска техника
Специалност
Селскостопански и хидромелиоративни машини
Научен ръководител
проф. д-р Борис Борисов ; доц. д-р Божидар Колев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2015
ЛЮБЕН ИЛИЕВ
Професионално направление
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Електроснабдяване и електрообзавеждане
Специалност
Електроснабдяване и електрообзавеждане
Научен ръководител
проф. д-р Николай Михайлов ; доц. д-р Николай Панталеев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2012
Любен Делчев
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Частно​правни науки
Специалност
Гражданско и семейно право
Научен ръководител
доц. Радослав Рачев
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2020
Любослав Любенов
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Наказателно​правни науки и сигурност
Специалност
Наказателен процес
Научен ръководител
проф. Иван Сълов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2017
ЛЮДМИЛ СТОЯНОВ
Професионално направление
3.7 Администрация и управление
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Мениджмънт и бизнес развитие
Специалност
Социално управление
Научен ръководител
доц. д-р Емил Коцев
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2016
Людмил Андреев
Професионално направление
3.8 Икономика
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Мениджмънт и бизнес развитие
Специалност
Икономика и управление (индустрия)
Научен ръководител
доц. д-р Людмила Михайлова
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2021
Людмила Димитрова
Професионално направление
1.2 Педагогика
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Педагогика, психология и история
Специалност
Теория на възпитанието и дидактика
Научен ръководител
доц.д-р Багряна Илиева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2021
МАГДАЛИНА БЕНИНА
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Телекомуникации
Специалност
Комуникационни мрежи и системи
Научен ръководител
доц. д-р Георги Христов ; доц. д-р Пламен Захариев
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2014
МАРИАН ЗЛАТЕВ
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Компютърни системи и технологии
Специалност
Автоматизация на области от нематериалната сфера
Научен ръководител
проф. дн Георги Кръстев ; доц. д-р Цветозар Георгиев
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2016
Мариела Великова
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Публично​правни науки
Специалност
Административно право и административен процес
Научен ръководител
доц. д-р Емануил Коларов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2020
МАРИЕТА СТАНОЕВА
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Машинно-технологичен
Катедра
Материалознание и технология на материалите
Специалност
Материалознание и технология на машиностроителните материали
Научен ръководител
доц. д-р Росен Радев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2013
Марин Николов
Професионално направление
3.3 Политически науки
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Икономика
Специалност
Организация и управление извън сферата на материалното производство (външна политика и многостепенно управление в ЕС)
Научен ръководител
доц. д-р Мими Корнажева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2021
Мария Петрова
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Наказателно​правни науки и сигурност
Специалност
Наказателно право
Научен ръководител
проф. д-р Пламен Панайотов
Форма на обучение
Свободна
Година на зачисляване
2018
МАРИЯ КАБЛЕШКОВА
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Публично​правни науки
Специалност
Теория на държавата и правото. История на политическите и правни учения
Научен ръководител
доц. д-р Елица Куманова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2014
МАРИЯ ПЕТРОВА
Професионално направление
4.6 Информатика и компютърни науки
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Информатика и информационни технологии
Специалност
Информатика
Научен ръководител
доц. д-р Десислава Атанасова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2015
МАРИЯ КОЛЕВА
Професионално направление
4.6 Информатика и компютърни науки
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Информатика и информационни технологии
Специалност
Информатика
Научен ръководител
проф. д-р Каталина Григорова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2015
МАРИЯ МИХАЙЛОВА
Професионално направление
1.3 Педагогика на обучението по ...
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Математика
Специалност
Методика на обучението по (математика, физика и информатика и информационни технологии)
Научен ръководител
доц. д-р Емилия Великова ; проф. д.п.н. Сава Гроздев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2013
МАРИЯ ТОМОВА-МИХНЕВА
Професионално направление
2.1 Филология
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Педагогика, психология и история
Специалност
Български език
Научен ръководител
доц. дфн Тодорка Георгиева
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2013
Марияна Ширванян
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Частно​правни науки
Специалност
Трудово право и обществено осигуряване
Научен ръководител
доц. Галина Йолова
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2020
Марияна Караилиева
Професионално направление
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Факултет
Транспортен
Катедра
Машинознание, машинни елементи и инженерна графика
Специалност
Машинознание и машинни елементи
Научен ръководител
доц. д-р Васко Добрев ; проф. д-р Антоанета Добрева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2021
Мартин Калоев
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Компютърни системи и технологии
Специалност
Автоматизация на области от нематериалната сфера
Научен ръководител
проф. дн Георги Кръстев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2019
Мартина Георгиева
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Наказателно​правни науки и сигурност
Специалност
Наказателно право
Научен ръководител
проф. д-р Пламен Панайотов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2020
МАРЧЕЛА ПОМАКОВА
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Частно​правни науки
Специалност
Гражданско и семейно право
Научен ръководител
доц. д-р Красимир Димитров
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2015
Махмуд Захра
Професионално направление
3.3 Политически науки
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Европеистика и международни отношения​
Специалност
Организация и управление извън сферата на материалното производство (външна политика и многостепенно управление в ЕС)
Научен ръководител
проф. д.ик.н. Владимир Чуков
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2018
МАЯ ГРОЗЕВА
Професионално направление
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Електроника
Специалност
Електронизация
Научен ръководител
доц. д-р Анелия Манукова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2015
МАЯ MИЦОВА
Професионално направление
2.1 Филология
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Европеистика и международни отношения​
Специалност
Общо и сравнително езикознание
Научен ръководител
проф. д-р Юлиана Попова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2014
Мая Петкова
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Наказателно​правни науки и сигурност
Специалност
Наказателен процес
Научен ръководител
доц. д-р Екатерина Салкова
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2017
Мелине Апрахамян
Професионално направление
4.5 Математика
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Математика
Специалност
Диференциални уравнения
Научен ръководител
проф. дмн Степан Терзиян
Форма на обучение
Свободна
Година на зачисляване
2020
МЕРЯЛ САБРИЕВА
Професионално направление
2.1 Филология
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Европеистика и международни отношения​
Специалност
Общо и сравнително езикознание
Научен ръководител
доц. д-р Румяна Петрова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2013
Метин Ибрямов
Професионално направление
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Електроснабдяване и електрообзавеждане
Специалност
Електроснабдяване и електрообзавеждане
Научен ръководител
доц. д-р Орлин Петров
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2020
Миглена Кисьова
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Публично​правни науки
Специалност
Административно право и административен процес
Научен ръководител
проф. д-р Димитър Костов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2018
МИГЛЕНА АНГЕЛОВА
Професионално направление
5.13 Общо инженерство
Факултет
Машинно-технологичен
Катедра
Технология на машиностроенето и металорежещи машини
Специалност
Метрология и метрологично осигуряване
Научен ръководител
доц. дтн Веселин Григоров
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2016
МИГЛЕНА ПЕНЧЕВА
Професионално направление
3.7 Администрация и управление
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Мениджмънт и бизнес развитие
Специалност
Социално управление
Научен ръководител
доц. д-р Емил Коцев
Форма на обучение
Свободна
Година на зачисляване
2015
Микаел Чакълджиян
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Публично​правни науки
Специалност
Административно право и административен процес
Научен ръководител
доц. д-р Емануил Коларов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2018
МИЛЕН ПЕТРОВ
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Земеделска техника
Специалност
Механизация и електрификация на животновъдството
Научен ръководител
доц. д-р Атанас Атанасов ; гл. ас. д-р Ивайло Христаков
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2015
МИЛЕН ОВЧАРОВ
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Земеделска техника
Специалност
Селскостопански и хидромелиоративни машини
Научен ръководител
проф. д-р Борис Борисов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2013
МИЛЕН САПУНДЖИЕВ
Професионално направление
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Факултет
Транспортен
Катедра
Двигатели и транспортна техника
Специалност
Автомобили, трактори и кари
Научен ръководител
проф. д-р Росен Иванов ; доц. д-р Иван Евтимов
Форма на обучение
Свободна
Година на зачисляване
2016
Милена Димова
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Частно​правни науки
Специалност
Гражданско и семейно право
Научен ръководител
доц. д-р Красимир Димитров
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2020
Милена Димитрова
Професионално направление
3.3 Политически науки
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Европеистика и международни отношения​
Специалност
Организация и управление извън сферата на материалното производство (външна политика и многостепенно управление в ЕС)
Научен ръководител
проф. д.ик.н. Владимир Чуков
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2017
Мирослав Маринов
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Компютърни системи и технологии
Специалност
Автоматизирани системи за обработка на информация и управление
Научен ръководител
доц. д-р Ирена Вълова ; гл. ас. д-р Йордан Калмуков
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2018
Мирослав Кокаларов
Професионално направление
5.13 Общо инженерство
Факултет
Машинно-технологичен
Катедра
Технология на машиностроенето и металорежещи машини
Специалност
Метрология и метрологично осигуряване
Научен ръководител
доц. д-р Данко Тонев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2018
МИРОСЛАВ ПЕТРОВ
Професионално направление
3.8 Икономика
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Икономика
Специалност
Икономика и управление (индустрия)
Научен ръководител
доц. д-р Наталия Неделчева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2014
Мирослав Мартинов
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Телекомуникации
Специалност
Комуникационни мрежи и системи
Научен ръководител
доц. д-р Георги Христов ; доц. д-р Пламен Захариев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2020
Мирослав Христов
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Публично​правни науки
Специалност
Теория на държавата и правото. История на политическите и правни учения
Научен ръководител
проф. Николай Проданов
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2020
Мирослав Александров
Професионално направление
2.1 Филология
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Икономика
Специалност
Общо и сравнително езикознание
Научен ръководител
проф. д-р Юлиана Попова ; доц. д-р Цветелина Харакчийска
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2021
МИРОСЛАВА ЧАТАЛБАШЕВА
Професионално направление
5.13 Общо инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Промишлен дизайн
Специалност
Ергономия и промишлен дизайн
Научен ръководител
доц. д-р Цветомир Конов ; доц. д-р Милен Минчев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2013
Миряна Машева
Професионално направление
5.13 Общо инженерство
Факултет
Машинно-технологичен
Катедра
Технология на машиностроенето и металорежещи машини
Специалност
Метрология и метрологично осигуряване
Научен ръководител
проф. д-р Бранко Сотиров
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2021
Михаела Иванова
Професионално направление
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Автоматика и мехатроника
Специалност
Автоматизация на производството
Научен ръководител
доц. д-р Цветелина Георгиева ; доц. д-р инж. Александър Иванов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2020
Михаил Милчев
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Земеделска техника
Специалност
Селскостопански и хидромелиоративни машини
Научен ръководител
проф. д.т.н. Христо Белоев ; проф. д.т.н Петър Димитров
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2018
Михаил Миланов
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Частно​правни науки
Специалност
Гражданско и семейно право
Научен ръководител
проф. д.н. Георги Стефанов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2019
Момчил Костадинов
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Наказателно​правни науки и сигурност
Специалност
Криминология
Научен ръководител
проф. д-р Петя Шопова
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2017
Моника Върбанова
Професионално направление
3.7 Администрация и управление
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Мениджмънт и бизнес развитие
Специалност
Организация и управление на производството (индустрия)
Научен ръководител
доц. д-р инж. Милена Кирова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2020
НАДЕЖДА ПАСКОВА
Професионално направление
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Автоматика и мехатроника
Специалност
Автоматизация на производството
Научен ръководител
проф. д-р Пламен Даскалов ; доц. д-р Цветелина Георгиева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2016
НАДИЕ КАРАГЬОЗОВА
Професионално направление
1.2 Педагогика
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Педагогика, психология и история
Специалност
Теория на възпитанието и дидактика
Научен ръководител
доц. д-р Йорданка Факирска
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2013
Невена Иванова
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Топлотехника, хидравлика и екология
Специалност
Системи и устройства за опазване на околната среда
Научен ръководител
доц. д-р Маргаритка Филипова ; доц. дмн Иванка Желева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2018
Невена Ненова
Професионално направление
1.2 Педагогика
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Педагогика, психология и история
Специалност
Теория на възпитанието и дидактика
Научен ръководител
доц.д-р Багряна Илиева
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2019
НЕДКО ИВАНОВ
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Ремонт, надеждност, механизми, машини, логистични и химични технологии
Специалност
Механизация и електрификация на растениевъдството
Научен ръководител
доц. д-р Даниел Бекана ; проф. д-р инж. Ангел Смрикаров
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2015
НЕДЯЛКО НОВАКОВ
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Топлотехника, хидравлика и екология
Специалност
Хидравлични машини, системи и хидромеханика
Научен ръководител
проф. д-р Генчо Попов ; доц. д-р Венелин Яков
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2015
Нейко Нейков
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Компютърни системи и технологии
Специалност
Автоматизация на области от нематериалната сфера
Научен ръководител
доц. д-р инж. Светлана Стефанова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2021
Нели Кръстева
Професионално направление
1.2 Педагогика
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Педагогика, психология и история
Специалност
Теория на възпитанието и дидактика
Научен ръководител
доц. д-р Юлия Дончева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2019
Нели Тихомирова
Професионално направление
1.3 Педагогика на обучението по ...
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Информатика и информационни технологии
Специалност
Методика на обучението по (математика, физика и информатика и информационни технологии)
Научен ръководител
доц. д-р Десислава Атанасова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2019
Нели Бабекова
Професионално направление
3.7 Администрация и управление
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Мениджмънт и бизнес развитие
Специалност
Организация и управление на производството (индустрия)
Научен ръководител
доц. д-р инж. Павел Витлиемов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2020
НЕЛИ БЕШИРОВА
Професионално направление
3.3 Политически науки
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Европеистика и международни отношения​
Специалност
Организация и управление извън сферата на материалното производство (външна политика и многостепенно управление в ЕС)
Научен ръководител
проф. д.ик.н. Владимир Чуков
Форма на обучение
Свободна
Година на зачисляване
2016
Нели Рашева
Професионално направление
3.8 Икономика
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Мениджмънт и бизнес развитие
Специалност
Икономика и управление (индустрия)
Научен ръководител
доц. д-р Даниел Павлов
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2017
НИКОЛАЙ МАЛЧЕВ
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Машинно-технологичен
Катедра
Технология на машиностроенето и металорежещи машини
Специалност
Технология на машиностроенето
Научен ръководител
проф. д-р Иван Замфиров ; доц. д-р Димитър Димитров
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2014
Николай Цолев
Професионално направление
3.3 Политически науки
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Европеистика и международни отношения​
Специалност
Организация и управление извън сферата на материалното производство (външна политика и многостепенно управление в ЕС)
Научен ръководител
доц. д-р Мими Корнажева ; доц. д-р Катерина Гачевска
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2018
Николай Николаев
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Телекомуникации
Специалност
Теоретични основи на комуникационната техника
Научен ръководител
доц. д-р Теодор Илиев
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2018
Николай Паунов
Професионално направление
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Факултет
Транспортен
Катедра
Транспорт
Специалност
Управление и организация на автомобилния транспорт
Научен ръководител
проф. д-р Велизара Пенчева ; доц. д-р Асен Асенов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2019
Николай Димитров
Професионално направление
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Факултет
Транспортен
Катедра
Двигатели и транспортна техника
Специалност
Автомобили, трактори и кари
Научен ръководител
проф. д-р Росен Иванов ; доц. д-р Иван Евтимов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2020
Николай Петров
Професионално направление
3.8 Икономика
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Икономика
Специалност
Политическа икономия
Научен ръководител
проф. д.ик.н Дянко Минчев ; доц. д-р Камелия Асенова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2021
НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ
Професионално направление
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Факултет
Транспортен
Катедра
Двигатели и транспортна техника
Специалност
Двигатели с вътрешно горене
Научен ръководител
доц. д-р Кирил Хаджиев ; доц. д-р Емилиян Станков
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2013
НИКОЛАЙ ДАСКАЛОВ
Професионално направление
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Факултет
Транспортен
Катедра
Двигатели и транспортна техника
Специалност
Двигатели с вътрешно горене
Научен ръководител
доц. д-р Емилиян Станков ; доц. д-р Кирил Хаджиев
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2015
Николай Господинов
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Компютърни системи и технологии
Специалност
Автоматизация на области от нематериалната сфера
Научен ръководител
проф. дн Георги Кръстев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2021
Николай Николов
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Машинно-технологичен
Катедра
Технология на машиностроенето и металорежещи машини
Специалност
Технология на машиностроенето
Научен ръководител
проф. д-р Иван Замфиров ; доц. д-р Димитър Димитров
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2017
НИНА ТОПАЛСКА
Професионално направление
2.1 Филология
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Български език, литература и изкуство
Специалност
Български език
Научен ръководител
проф. д-р Димитрина Игнатова-Цонева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2013
Нина Димитрова
Професионално направление
5.13 Общо инженерство
Факултет
Машинно-технологичен
Катедра
Технология на машиностроенето и металорежещи машини
Специалност
Метрология и метрологично осигуряване
Научен ръководител
доц. д-р Данко Тонев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2017
НИЯ ПЕНЕВА
Професионално направление
2.1 Филология
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Български език, литература и изкуство
Специалност
Български език
Научен ръководител
доц. д-р Руси Русев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2013
Огнян Маладжиков
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Частно​правни науки
Специалност
Гражданско и семейно право
Научен ръководител
доц. д-р Красимир Димитров
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2018
ОКТАЙ КЪР
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Компютърни системи и технологии
Специалност
Автоматизирани системи за обработка на информация и управление
Научен ръководител
доц. д-р Цветозар Георгиев
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2011
Орлин Антонов
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Топлотехника, хидравлика и екология
Специалност
Системи и устройства за опазване на околната среда
Научен ръководител
доц. д-р Маргаритка Филипова ; доц. дмн Иванка Желева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2020
Павел Златаров
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Компютърни системи и технологии
Специалност
Автоматизация на области от нематериалната сфера
Научен ръководител
доц. д-р инж. Галина Иванова
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2018
ПАВЛИН ПЕТРОВ
Професионално направление
1.2 Педагогика
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Педагогика, психология и история
Специалност
Теория на възпитанието и дидактика
Научен ръководител
доц. д-р Петър Петров ; проф. д-р Тодор Минев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2015
ПАВЛИН КОДЖАХРИСТОВ
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Наказателно​правни науки и сигурност
Специалност
Криминология
Научен ръководител
проф. д-р Петя Шопова
Форма на обучение
Свободна
Година на зачисляване
2016
Павлина Христова
Професионално направление
4.6 Информатика и компютърни науки
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Информатика и информационни технологии
Специалност
Информатика
Научен ръководител
доц. д-р Румен Русев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2018
ПЕНЬО ПЕНЕВ
Професионално направление
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Електроснабдяване и електрообзавеждане
Специалност
Електроснабдяване и електрообзавеждане
Научен ръководител
доц. д-р Людмил Михайлов ; проф. дтн Кондю Андонов
Форма на обучение
Свободна
Година на зачисляване
2016
Петко Кючуков
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Телекомуникации
Специалност
Комуникационни мрежи и системи
Научен ръководител
доц. д-р Георги Христов ; доц. д-р Пламен Захариев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2019
Петър Стоилов
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Телекомуникации
Специалност
Комуникационни мрежи и системи
Научен ръководител
доц. д-р Георги Христов ; доц. д-р Пламен Захариев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2020
ПЕТЪР СЪБЕВ
Професионално направление
4.6 Информатика и компютърни науки
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Информатика и информационни технологии
Специалност
Информатика
Научен ръководител
проф. д-р Каталина Григорова
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2014
Петър Петров
Професионално направление
5.13 Общо инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Промишлен дизайн
Специалност
Ергономия и промишлен дизайн
Научен ръководител
доц. Данчо Гунев
Форма на обучение
Свободна
Година на зачисляване
2021
ПЕТЯ БОНЕВА
Професионално направление
5.13 Общо инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Промишлен дизайн
Специалност
Ергономия и промишлен дизайн
Научен ръководител
проф. д.т.н. Христо Белоев ; проф. д-р Никола Орлоев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2013
ПЕТЯ ПЕТРОВА
Професионално направление
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Електроснабдяване и електрообзавеждане
Специалност
Електроснабдяване и електрообзавеждане
Научен ръководител
доц. д-р Орлин Петров ; доц. д-р Вяра Русева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2014
Петя Райс
Професионално направление
1.2 Педагогика
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Педагогика, психология и история
Специалност
Теория на възпитанието и дидактика
Научен ръководител
доц. д-р Юлия Дончева
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2019
ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА
Професионално направление
3.3 Политически науки
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Европеистика и международни отношения​
Специалност
Организация и управление извън сферата на материалното производство (външна политика и многостепенно управление в ЕС)
Научен ръководител
доц. д-р Мими Корнажева ; доц. д.н. Любомир Владимиров
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2014
Пламен Петков
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Частно​правни науки
Специалност
Гражданско и семейно право
Научен ръководител
проф. д.н. Георги Стефанов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2019
Пламен Пенчев
Професионално направление
3.7 Администрация и управление
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Мениджмънт и бизнес развитие
Специалност
Организация и управление на производството (индустрия)
Научен ръководител
доц. д-р инж. Павел Витлиемов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2019
Пламен Пенчев
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Публично​правни науки
Специалност
Административно право и административен процес
Научен ръководител
проф. д-р Димитър Костов
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2020
ПОЛИНА АТАНАСОВА
Професионално направление
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Факултет
Транспортен
Катедра
Транспорт
Специалност
Управление и организация на автомобилния транспорт
Научен ръководител
доц. д-р Даниел Любенов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2016
Полина Неделчева
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Телекомуникации
Специалност
Комуникационни мрежи и системи
Научен ръководител
доц. д-р Георги Христов ; доц. д-р Пламен Захариев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2020
ПОЛЯ ЧЕРНЕВА
Професионално направление
2.2 История и археология
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Педагогика, психология и история
Специалност
История на България
Научен ръководител
доц. д.и.н. Любомир Златев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2016
Радослав Колев
Професионално направление
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Факултет
Транспортен
Катедра
Транспорт
Специалност
Управление и организация на автомобилния транспорт
Научен ръководител
проф. д-р Велизара Пенчева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2021
Радостин Колев
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Телекомуникации
Специалност
Комуникационни мрежи и системи
Научен ръководител
доц. д-р Георги Христов ; доц. д-р Пламен Захариев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2021
РАЛИЦА ЦВЕТКОВА
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Наказателно​правни науки и сигурност
Специалност
Наказателно право
Научен ръководител
проф. д-р Борис Велчев
Форма на обучение
Свободна
Година на зачисляване
2017
РАФИЕ ДЕМИРОВА
Професионално направление
2.1 Филология
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Европеистика и международни отношения​
Специалност
Общо и сравнително езикознание
Научен ръководител
проф. д-р Юлиана Попова ; доц. д-р Цветелина Харакчийска
Форма на обучение
Свободна
Година на зачисляване
2015
Ренета Димитрова
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Топлотехника, хидравлика и екология
Специалност
Хидравлични машини, системи и хидромеханика
Научен ръководител
проф. д-р Генчо Попов ; доц. Климент Климентов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2019
Розалина Божилова-Кунчева
Професионално направление
2.1 Филология
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Европеистика и международни отношения​
Специалност
Общо и сравнително езикознание
Научен ръководител
проф. д-р Юлиана Попова ; д-р Лиляна Славянова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2018
РОСИЦА ЦОНЕВА
Професионално направление
1.2 Педагогика
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Педагогика, психология и история
Специалност
Теория на възпитанието и дидактика
Научен ръководител
доц. д-р Петър Петров
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2013
РОСИЦА АНГЕЛОВА
Професионално направление
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Факултет
Транспортен
Катедра
Транспорт
Специалност
Управление и организация на автомобилния транспорт
Научен ръководител
проф. д-р Велизара Пенчева ; доц. д-р Асен Асенов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2016
РОСТИСЛАВ КАНДИЛАРОВ
Професионално направление
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Факултет
Транспортен
Катедра
Физика
Специалност
Електронизация
Научен ръководител
доц. д-р Петко Машков ; проф. д-р Тамара Пенчева
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2014
Ростислав Здравков
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Телекомуникации
Специалност
Комуникационни мрежи и системи
Научен ръководител
доц. д-р Георги Христов ; доц. д-р Пламен Захариев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2019
Румен Йочев
Професионално направление
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Факултет
Транспортен
Катедра
Машинознание, машинни елементи и инженерна графика
Специалност
Машинознание и машинни елементи
Научен ръководител
проф. д-р Антоанета Добрева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2019
РУМЯНА ЯНКОВА
Професионално направление
1.3 Педагогика на обучението по ...
Факултет
Транспортен
Катедра
Физика
Специалност
Методика на обучението по (математика, физика и информатика и информационни технологии)
Научен ръководител
проф. д.п.н. Веска Шивачева ; проф. д-р Тодорка Стефанова
Форма на обучение
Свободна
Година на зачисляване
2015
Саад Салем Алансари
Професионално направление
3.8 Икономика
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Мениджмънт и бизнес развитие
Специалност
Икономика и управление (индустрия)
Научен ръководител
доц. д-р Людмила Михайлова ; доц. д-р Емил Папазов
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2020
Салъф Ибрахим
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Топлотехника, хидравлика и екология
Специалност
Хидравлични машини, системи и хидромеханика
Научен ръководител
проф. д-р Генчо Попов ; доц. Климент Климентов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2020
Сашо Илиев
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Машинно-технологичен
Катедра
Материалознание и технология на материалите
Специалност
Материалознание и технология на машиностроителните материали
Научен ръководител
доц. д-р инж. Руси Минев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2019
СВЕТЛА БАЕВА-СТОЯНОВА
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Топлотехника, хидравлика и екология
Специалност
Промишлена топлотехника
Научен ръководител
доц. д-р Веселка Камбурова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2015
СВЕТЛА ДЯКОВСКА-РАЙНОВА
Професионално направление
1.3 Педагогика на обучението по ...
Факултет
Транспортен
Катедра
Физика
Специалност
Методика на обучението по (математика, физика и информатика и информационни технологии)
Научен ръководител
проф. д-р Тодорка Стефанова
Форма на обучение
Свободна
Година на зачисляване
2014
СВЕТЛАНА КИРОВА
Професионално направление
3.3 Политически науки
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Европеистика и международни отношения​
Специалност
Организация и управление извън сферата на материалното производство (външна политика и многостепенно управление в ЕС)
Научен ръководител
проф. д.ик.н. Владимир Чуков ; доц. д-р Мими Корнажева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2013
СВЕТЛАНА СТАНЧЕВА
Професионално направление
1.2 Педагогика
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Педагогика, психология и история
Специалност
Теория на възпитанието и дидактика
Научен ръководител
доц. д-р Йорданка Факирска
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2013
Светлана Миланова-Петкова
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Публично​правни науки
Специалност
Теория на държавата и правото. История на политическите и правни учения
Научен ръководител
доц. д-р Елица Куманова ; доц. д-р Кремена Раянова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2019
Светлана Башева
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Частно​правни науки
Специалност
Трудово право и обществено осигуряване
Научен ръководител
проф. д-р Емил Мингов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2017
СВЕТЛИН ВАСИЛЕВ
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Телекомуникации
Специалност
Комуникационни мрежи и системи
Научен ръководител
проф. дн Михаил Илиев ; проф. д.т.н Борислав Беджев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2015
СВЕТЛИН МАРИНОВ
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Ремонт, надеждност, механизми, машини, логистични и химични технологии
Специалност
Теория на механизмите, машините и автоматичните линии
Научен ръководител
проф. д-р Огнян Алипиев ; доц. д-р Тони Узунов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2016
Светлозар Григоров
Професионално направление
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Електроснабдяване и електрообзавеждане
Специалност
Електроснабдяване и електрообзавеждане
Научен ръководител
доц. д-р Константин Коев
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2021
СВЕТОСЛАВ МАТЕЕВ
Професионално направление
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Факултет
Транспортен
Катедра
Двигатели и транспортна техника
Специалност
Машинознание и машинни елементи
Научен ръководител
доц. д-р Борислав Ангелов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2013
СВЕТОСЛАВ БОНАПАРТОВ
Професионално направление
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Електроснабдяване и електрообзавеждане
Специалност
Електроснабдяване и електрообзавеждане
Научен ръководител
доц. д-р Орлин Петров ; доц. д-р Вяра Русева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2016
Светослав Атанасов
Професионално направление
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Автоматика и мехатроника
Специалност
Автоматизация на производството
Научен ръководител
проф. д-р Пламен Даскалов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2017
СВЕТОСЛАВА ЕНИМАНЕВА
Професионално направление
3.8 Икономика
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Икономика
Специалност
Икономика и управление (индустрия)
Научен ръководител
проф. д-р Диана Антонова
Форма на обучение
Свободна
Година на зачисляване
2015
СВИЛЕН БОРИСОВ
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Телекомуникации
Специалност
Комуникационни мрежи и системи
Научен ръководител
доц. д-р Георги Христов ; доц. д-р Пламен Захариев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2015
СЕРГЕЙ КАЛИНКОВ
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Частно​правни науки
Специалност
Гражданско и семейно право
Научен ръководител
проф. д.н. Георги Стефанов
Форма на обучение
Свободна
Година на зачисляване
2017
СЕРДАР ДАЛГЪЧ
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Компютърни системи и технологии
Специалност
Автоматизация на области от нематериалната сфера
Научен ръководител
доц. д-р Цветозар Георгиев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2014
Сечкин Ремзи
Професионално направление
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Автоматика и мехатроника
Специалност
Автоматизация на производството
Научен ръководител
проф. д-р Пламен Даскалов ; доц. д-р Цветелина Георгиева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2019
СИЛВА ГАНЕВА
Професионално направление
3.3 Политически науки
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Европеистика и международни отношения​
Специалност
Организация и управление извън сферата на материалното производство (външна политика и многостепенно управление в ЕС)
Научен ръководител
проф. д.ик.н. Владимир Чуков ; доц. д-р Мими Корнажева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2013
Силвия Белоева
Професионално направление
3.7 Администрация и управление
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Мениджмънт и бизнес развитие
Специалност
Организация и управление на производството (индустрия)
Научен ръководител
проф. д-р Диана Антонова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2019
СИЛВИЯ АНГЕЛОВА
Професионално направление
2.1 Филология
Факултет
Филиал Силистра
Катедра
Филологически науки
Специалност
Български език
Научен ръководител
доц. д-р Петранка Трендафилова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2013
Симеон Маринов
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Земеделска техника
Специалност
Механизация и електрификация на растениевъдството
Научен ръководител
проф. д.т.н Петър Димитров ; доц. д-р Калоян Стоянов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2019
Симона Маринова
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Публично​правни науки
Специалност
Теория на държавата и правото. История на политическите и правни учения
Научен ръководител
проф. д-р Лъчезар Дачев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2018
Слави Георгиев
Професионално направление
4.5 Математика
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Математика
Специалност
Математическо моделиране и приложение на математиката
Научен ръководител
проф. д-р Любен Вълков
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2019
СЛАВИНА ИВАНОВА
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Компютърни системи и технологии
Специалност
Автоматизирани системи за обработка на информация и управление
Научен ръководител
доц. д-р Георги Георгиев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2015
Спас Геров
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Телекомуникации
Специалност
Комуникационни мрежи и системи
Научен ръководител
доц. д-р Георги Христов
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2018
Станимир Пенев
Професионално направление
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Факултет
Транспортен
Катедра
Транспорт
Специалност
Управление и организация на автомобилния транспорт
Научен ръководител
проф. д-р Велизара Пенчева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2018
Стела Куртева
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Публично​правни науки
Специалност
Теория на държавата и правото. История на политическите и правни учения
Научен ръководител
доц. д-р Елица Куманова ; доц. д-р Кремена Раянова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2019
СТЕФАН СТЕФАНОВ
Професионално направление
1.2 Педагогика
Факултет
Обществено здраве и здравни грижи
Катедра
Обществено здраве и социални дейности
Специалност
Теория на възпитанието и дидактика
Научен ръководител
доц. д-р Сашо Нунев
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2014
СТИЛИЯН МАНУШКОВ
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Земеделска техника
Специалност
Механизация и електрификация на растениевъдството
Научен ръководител
доц. д-р Чавдар Везиров ; гл. ас. д-р Красимир Братоев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2013
Стилияна Милева
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Машинно-технологичен
Катедра
Техническа механика
Специалност
Механика на деформируемото твърдо тяло
Научен ръководител
доц. д-р инж. Юлиян Ангелов ; гл. ас. д-р Иво Драганов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2017
СТОЯН ДИМИТРОВ
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Машинно-технологичен
Катедра
Технология на машиностроенето и металорежещи машини
Специалност
Материалознание и технология на машиностроителните материали
Научен ръководител
доц. д-р Данаил Господинов ; гл. ас. д-р Николай Фердинандов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2016
СУРАЙ ШАХИН
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Машинно-технологичен
Катедра
Технология на машиностроенето и металорежещи машини
Специалност
Технология на машиностроенето
Научен ръководител
доц. д-р Тихомир Тодоров
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2016
СЪБИ МИНЕВ
Професионално направление
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Факултет
Транспортен
Катедра
Двигатели и транспортна техника
Специалност
Двигатели с вътрешно горене
Научен ръководител
доц. д-р Кирил Бързев
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2013
Таня Борисова
Професионално направление
2.1 Филология
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Български език, литература и изкуство
Специалност
Общо и сравнително езикознание
Научен ръководител
доц. д-р Цветелина Харакчийска
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2018
Теодор Генев
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Частно​правни науки
Специалност
Гражданско и семейно право
Научен ръководител
проф. д.н. Георги Стефанов
Форма на обучение
Свободна
Година на зачисляване
2018
Теодор Ненов
Професионално направление
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Електроника
Специалност
Електронизация
Научен ръководител
доц. д-р Борис Евстатиев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2020
Теодор Гатев
Професионално направление
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Факултет
Транспортен
Катедра
Транспорт
Специалност
Управление и организация на автомобилния транспорт
Научен ръководител
проф. д-р Велизара Пенчева ; доц. д-р Иван Белоев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2021
Теодора Младенова
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Публично​правни науки
Специалност
Теория на държавата и правото. История на политическите и правни учения
Научен ръководител
проф. д-р Лъчезар Дачев
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2018
Теодора Игнатова
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Телекомуникации
Специалност
Комуникационни мрежи и системи
Научен ръководител
проф. дн Михаил Илиев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2019
Теодора Герганова
Професионално направление
1.2 Педагогика
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Педагогика, психология и история
Специалност
Теория на възпитанието и дидактика
Научен ръководител
доц. д-р   Валентина Василева
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2020
Тихомир Николов
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Частно​правни науки
Специалност
Гражданско и семейно право
Научен ръководител
проф. д.н. Георги Стефанов
Форма на обучение
Свободна
Година на зачисляване
2018
Тодор Йорданов
Професионално направление
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Електроснабдяване и електрообзавеждане
Специалност
Електроснабдяване и електрообзавеждане
Научен ръководител
доц. д-р Борис Евстатиев ; проф. д-р Николай Михайлов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2020
ТОДОР ДИМИТРОВ
Професионално направление
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Топлотехника, хидравлика и екология
Специалност
Системи и технологии в транспорта за опазване на околната среда
Научен ръководител
доц. д-р Маргаритка Филипова ; доц. дмн Иванка Желева
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2014
Тодор Гечев
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Телекомуникации
Специалност
Комуникационни мрежи и системи
Научен ръководител
доц. д-р Георги Христов ; доц. д-р Пламен Захариев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2017
Тодорка Димитрова
Професионално направление
3.7 Администрация и управление
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Мениджмънт и бизнес развитие
Специалност
Организация и управление на производството (индустрия)
Научен ръководител
проф. дн Красимир Ениманев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2017
Тони Тончев
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Телекомуникации
Специалност
Комуникационни мрежи и системи
Научен ръководител
доц. д-р Георги Христов ; доц. д-р Пламен Захариев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2021
Тошко Иванов
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Частно​правни науки
Специалност
Гражданско и семейно право
Научен ръководител
доц. д-р Красимир Димитров
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2020
ТУНДЖАЙ БИЛГЕ
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Машинно-технологичен
Катедра
Технология на машиностроенето и металорежещи машини
Специалност
Рязане на материалите и режещи инструменти
Научен ръководител
доц. д-р инж. Александър Иванов
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2014
УИСАМ МХАНА
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Топлотехника, хидравлика и екология
Специалност
Хидравлични машини, системи и хидромеханика
Научен ръководител
проф. д-р Генчо Попов ; проф. д-р Огнян Алипиев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2013
УИСАМ МХАНА
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Топлотехника, хидравлика и екология
Специалност
Хидравлични машини, системи и хидромеханика
Научен ръководител
проф. д-р Генчо Попов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2017
ФЕВЗИ ФЕЙЗУЛЛА
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Ремонт, надеждност, механизми, машини, логистични и химични технологии
Специалност
Механизация и електрификация на растениевъдството
Научен ръководител
доц. д-р Даниел Бекана
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2012
Филип Кирилов
Професионално направление
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Факултет
Транспортен
Катедра
Транспорт
Специалност
Управление и организация на автомобилния транспорт
Научен ръководител
доц. д-р Даниел Любенов
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2017
ХОВАНЕС АВАКЯН
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Компютърни системи и технологии
Специалност
Автоматизация на области от нематериалната сфера
Научен ръководител
доц. д-р Милен Луканчевски
Форма на обучение
Свободна
Година на зачисляване
2015
ХРИСТИНА СОКОЛОВА
Професионално направление
2.1 Филология
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Европеистика и международни отношения​
Специалност
Общо и сравнително езикознание
Научен ръководител
проф. д-р Юлиана Попова
Форма на обучение
Свободна
Година на зачисляване
2014
ХРИСТО ДИМИТРОВ
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Компютърни системи и технологии
Специалност
Автоматизация на области от нематериалната сфера
Научен ръководител
проф. дн Георги Кръстев ; доц. д-р Цветозар Георгиев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2014
Христо Георгиев
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Машинно-технологичен
Катедра
Технология на машиностроенето и металорежещи машини
Специалност
Рязане на материалите и режещи инструменти
Научен ръководител
доц. д-р инж. Александър Иванов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2019
Цанислав Момчев
Професионално направление
3.7 Администрация и управление
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Мениджмънт и бизнес развитие
Специалност
Организация и управление на производството (индустрия)
Научен ръководител
проф. дн Красимир Ениманев ; доц. д-р Свилена Рускова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2017
ЦАНЬО СТОЯНОВ
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Телекомуникации
Специалност
Комуникационни мрежи и системи
Научен ръководител
доц. д-р Красимир Манев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2012
ЦВЕТА ХРИСТОВА
Професионално направление
1.2 Педагогика
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Педагогика, психология и история
Специалност
Теория на възпитанието и дидактика
Научен ръководител
доц. д-р Десислава Стоянова ; доц. д-р Иваничка Сербезова
Форма на обучение
Свободна
Година на зачисляване
2017
Цветан Наумов
Професионално направление
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Електроснабдяване и електрообзавеждане
Специалност
Електроснабдяване и електрообзавеждане
Научен ръководител
проф. д-р Николай Михайлов ; доц. д-р Красимир Маринов
Форма на обучение
Свободна
Година на зачисляване
2018
ЦВЕТАНА ИВАНОВА
Професионално направление
1.2 Педагогика
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Педагогика, психология и история
Специалност
Теория на възпитанието и дидактика
Научен ръководител
доц. д-р Соня Георгиева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2014
Цветана Ненова
Професионално направление
2.1 Филология
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Икономика
Специалност
Общо и сравнително езикознание
Научен ръководител
проф. д-р Юлиана Попова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2021
ЦВЕТЕЛИН ВАСИЛЕВ
Професионално направление
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Факултет
Транспортен
Катедра
Двигатели и транспортна техника
Специалност
Автомобили, трактори и кари
Научен ръководител
доц. д-р Тотю Тотев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2013
Цветелина Младенова
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Компютърни системи и технологии
Специалност
Автоматизирани системи за обработка на информация и управление
Научен ръководител
доц. д-р Ирена Вълова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2019
Цветелина Цветанова - Цанева
Професионално направление
2.1 Филология
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Български език, литература и изкуство
Специалност
Общо и сравнително езикознание
Научен ръководител
доц. д-р Цветелина Харакчийска ; проф. д-р Юлиана Попова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2014
ЦВЕТОМИР ГОЦОВ
Професионално направление
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Електроника
Специалност
Електронизация
Научен ръководител
доц. д-р Анелия Манукова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2013
ЦВЕТОМИР ГЮРЕЦОВ
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Телекомуникации
Специалност
Комуникационни мрежи и системи
Научен ръководител
доц. д-р Георги Христов ; доц. д-р Пламен Захариев
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2016
ЦВЯТКО БИКОВ
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Телекомуникации
Специалност
Теоретични основи на комуникационната техника
Научен ръководител
доц. д-р Теодор Илиев ; гл. ас. д-р Елена Иванова
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2015
Юксел Алиев
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Компютърни системи и технологии
Специалност
Автоматизация на области от нематериалната сфера
Научен ръководител
доц. д-р инж. Галина Иванова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2019
ЮРИ ДИМИТРОВ
Професионално направление
4.5 Математика
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Приложна математика​ и статистика
Специалност
Математическо моделиране и приложение на математиката
Научен ръководител
проф. д-р Любен Вълков
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2013
ЯВОР СТЕФАНОВ
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Компютърни системи и технологии
Специалност
Автоматизация на области от нематериалната сфера
Научен ръководител
проф. д-р инж. Ангел Смрикаров ; проф. д-р Цветомир Василев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2015
ЯВОР ИВАНОВ
Професионално направление
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Факултет
Транспортен
Катедра
Двигатели и транспортна техника
Специалност
Автомобили, трактори и кари
Научен ръководител
проф. д-р Росен Иванов ; доц. д-р Тотю Тотев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2014
Явор Маринов
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Публично​правни науки
Специалност
Административно право и административен процес
Научен ръководител
проф. д-р Димитър Костов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2017
Якуб Алатееки
Професионално направление
3.3 Политически науки
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Европеистика и международни отношения​
Специалност
Организация и управление извън сферата на материалното производство (външна политика и многостепенно управление в ЕС)
Научен ръководител
проф. д.ик.н. Владимир Чуков
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2017
Янна Стоянова
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Телекомуникации
Специалност
Комуникационни мрежи и системи
Научен ръководител
доц. д-р Георги Христов ; доц. д-р Пламен Захариев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2019