Справка за всички докторанти

Справката съдържа 284 записа.

Адриана Любомирова Симеонова
Професионално направление
3.7 Администрация и управление
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Мениджмънт и бизнес развитие
Специалност
Организация и управление на производството (индустрия)
Научен ръководител
доц. д-р Антон Недялков
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2018
Айхан Юмеров Топал
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Наказателно​правни науки
Специалност
Криминология
Научен ръководител
проф. д-р Петя Шопова
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2017
АКМАРАЛ ДАНАБЕКОВНА СИГИНДИКОВА
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Земеделска техника
Специалност
Механизация и електрификация на растениевъдството
Научен ръководител
проф. д.т.н. Христо Белоев ; доц. д-р Марат Алдабергенов
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2016
АЛЕКСАНДЪР БОРЯНОВ ЦЕКОВ
Професионално направление
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Факултет
Транспортен
Катедра
Транспорт
Специалност
Управление и организация на автомобилния транспорт
Научен ръководител
проф. д-р Велизара Пенчева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2015
АЛЕКСАНДЪР РУМЕНОВ ДИНОВ
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Телекомуникации
Специалност
Теоретични основи на комуникационната техника
Научен ръководител
доц. д-р Теодор Илиев ; гл. ас. д-р Елена Иванова
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2016
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ЕВТИМОВ
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Електроснабдяване и електрообзавеждане
Специалност
Механизация и електрификация на растениевъдството
Научен ръководител
проф. д-р Николай Михайлов ; доц. д-р Цветозар Георгиев
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2013
АЛЕКСАНДЪР ИВОВ БОЖИНОВ
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Топлотехника, хидравлика и екология
Специалност
Хидравлични машини, системи и хидромеханика
Научен ръководител
проф. д-р Генчо Попов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2016
АЛМАРИН АГРОН ФРАКУЛИ
Професионално направление
3.8 Икономика
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Икономика
Специалност
Политическа икономия
Научен ръководител
доц. д.ик.н Дянко Минчев
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2012
АНА ЛЮБЧЕВА ДИМИТРОВА
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Частно​правни науки
Специалност
Гражданско и семейно право
Научен ръководител
доц. д-р Венцислава Григорова
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2012
АНА ЙОРДАНОВА АНЧЕВА
Професионално направление
1.2 Педагогика
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Педагогика, психология и история
Специалност
Теория на възпитанието и дидактика
Научен ръководител
доц. д-р Йорданка Факирска
Форма на обучение
Свободна
Година на зачисляване
2014
АНА КЪНЧЕВА КЪНЕВА
Професионално направление
4.6 Информатика и компютърни науки
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Информатика и информационни технологии
Специалност
Информатика
Научен ръководител
доц. д-р Десислава Атанасова
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2016
АНГЕЛ ИВАНОВ ГЕНОВ
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Машинно-технологичен
Катедра
Материалознание и технология на материалите
Специалност
Материалознание и технология на машиностроителните материали
Научен ръководител
гл. ас. д-р Мария Николова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2015
АНЖЕЛА КАМЕНОВА ПЕТРОВА
Професионално направление
3.8 Икономика
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Икономика
Специалност
Икономика и управление (индустрия)
Научен ръководител
доц. д-р Любомир Любенов ; проф. д.ик.н. Лилия Каракашева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2016
АНИ СТАНЧЕВА ГЕРАСИМОВА
Професионално направление
3.3 Политически науки
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Мениджмънт и бизнес развитие
Специалност
Организация и управление извън сферата на материалното производство (външна политика и многостепенно управление в ЕС)
Научен ръководител
доц. д-р Александър Петков ; доц. д-р Мими Корнажева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2013
АНТОАНЕТА АЛЕКСАНДРОВА ЯБАНОЗОВА
Професионално направление
3.7 Администрация и управление
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Мениджмънт и бизнес развитие
Специалност
Социално управление
Научен ръководител
доц. д-р Свилена Рускова
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2016
АНТОАНЕТА СТЕФАНОВА СТЕФАНОВА
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Топлотехника, хидравлика и екология
Специалност
Системи и устройства за опазване на околната среда
Научен ръководител
доц. д-р Маргаритка Филипова ; доц. дмн Иванка Желева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2016
АНТОНИ МАРИНОВ ПЕНЧЕВ
Професионално направление
2.2 История и археология
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Педагогика, психология и история
Специалност
История на България
Научен ръководител
проф. д-р Златоживка Здравкова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2013
АТАНАС СЪБОТИНОВ АТАНАСОВ
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Машинно-технологичен
Катедра
Технология на машиностроенето и металорежещи машини
Специалност
Технология на машиностроенето
Научен ръководител
доц. дтн Веселин Григоров
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2013
Ахмед Яшаров Яшаров
Професионално направление
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Електроснабдяване и електрообзавеждане
Специалност
Електроснабдяване и електрообзавеждане
Научен ръководител
доц. д-р Орлин Петров
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2018
БЕЛМА БЕХАТ ГААЗИ
Професионално направление
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Автоматика и мехатроника
Специалност
Автоматизация на производството
Научен ръководител
проф. д-р Пламен Даскалов ; доц. д-р Цветелина Георгиева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2013
БЛАГОВЕСТ ВАЛЕНТИНОВ НИКОЛОВ
Професионално направление
3.3 Политически науки
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Европеистика и международни отношения​
Специалност
Организация и управление извън сферата на материалното производство (външна политика и многостепенно управление в ЕС)
Научен ръководител
проф. д.ик.н. Владимир Чуков
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2014
БОЖИДАР ХАРАЛАМБИЕВ ЯНКОВ
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Топлотехника, хидравлика и екология
Специалност
Системи и устройства за опазване на околната среда
Научен ръководител
доц. д.н. Любомир Владимиров
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2015
БОРИЛ ДОНЕВ ИВАНОВ
Професионално направление
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Факултет
Транспортен
Катедра
Транспорт
Специалност
Управление и организация на автомобилния транспорт
Научен ръководител
проф. д-р Велизара Пенчева ; доц. д-р Асен Асенов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2015
Борислав Иванов Тонковски
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Машинно-технологичен
Катедра
Технология на машиностроенето и металорежещи машини
Специалност
Рязане на материалите и режещи инструменти
Научен ръководител
доц. д-р Красимир Иванов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2018
БОРИСЛАВ НИКОЛАЕВ БАНЧЕВ
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Компютърни системи и технологии
Специалност
Автоматизация на области от нематериалната сфера
Научен ръководител
доц. д-р Лидия Георгиева ; доц. д-р Цветозар Георгиев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2012
БОРЯНА ПЕТРОВА ДЖУМАЛИЙСКА
Професионално направление
3.8 Икономика
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Икономика
Специалност
Политическа икономия
Научен ръководител
доц. д-р Емил Трифонов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2012
БОРЯНА КОЛЕВА СТАНЧЕВА
Професионално направление
3.3 Политически науки
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Европеистика и международни отношения​
Специалност
Организация и управление извън сферата на материалното производство (външна политика и многостепенно управление в ЕС)
Научен ръководител
доц. д-р Мими Корнажева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2013
БОЯН ДИМИТРОВ БОГОМИЛОВ
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Земеделска техника
Специалност
Селскостопански и хидромелиоративни машини
Научен ръководител
проф. д-р Борис Борисов ; доц. д-р Божидар Колев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2015
БОЯН АРКАДИЕВ ДЕНИЗОВ
Професионално направление
2.1 Филология
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Европеистика и международни отношения​
Специалност
Общо и сравнително езикознание
Научен ръководител
доц. д-р Румяна Петрова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2014
ВАЛЕНТИН ТОНЕВ АТАНАСОВ
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Компютърни системи и технологии
Специалност
Автоматизация на области от нематериалната сфера
Научен ръководител
доц. д-р Анелия Иванова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2012
ВАЛЕНТИН ИГОР ПОПОВ
Професионално направление
3.3 Политически науки
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Европеистика и международни отношения​
Специалност
Организация и управление извън сферата на материалното производство (външна политика и многостепенно управление в ЕС)
Научен ръководител
проф. д.ик.н. Владимир Чуков
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2014
Валентин Димитров Михов
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Машинно-технологичен
Катедра
Технология на машиностроенето и металорежещи машини
Специалност
Технология на машиностроенето
Научен ръководител
гл. ас. д-р Димитър Димитров ; доц. д-р Георги Ненов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2017
ВАЛЕРИ ГАНЧЕВ СПИРИДОНОВ
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Земеделска техника
Специалност
Механизация и електрификация на растениевъдството
Научен ръководител
доц. д-р Чавдар Везиров ; доц. д-р Атанас Атанасов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2015
ВАСИЛ БОРИСОВ ИВАНОВ
Професионално направление
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Електроснабдяване и електрообзавеждане
Специалност
Електроснабдяване и електрообзавеждане
Научен ръководител
доц. д-р Ивайло Стоянов
Форма на обучение
Свободна
Година на зачисляване
2016
Васил Веселинов Козов
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Компютърни системи и технологии
Специалност
Автоматизация на области от нематериалната сфера
Научен ръководител
доц. д-р инж. Галина Иванова ; доц. д-р инж. Александър Иванов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2017
Велислава Атанасова Ачева
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Публично​правни науки
Специалност
Теория на държавата и правото. Политически и правни учения
Научен ръководител
доц. д-р Елица Куманова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2018
ВЕНЦИСЛАВА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА-ХРИСТОВА
Професионално направление
3.7 Администрация и управление
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Мениджмънт и бизнес развитие
Специалност
Социално управление
Научен ръководител
доц. д-р Емил Коцев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2015
Весела Младенова Христова
Професионално направление
5.13 Общо инженерство
Факултет
Машинно-технологичен
Катедра
Технология на машиностроенето и металорежещи машини
Специалност
Метрология и метрологично осигуряване
Научен ръководител
доц. д-р Борис Сакакушв ; гл. ас. д-р Светлин Първанов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2018
ВЕСЕЛА АТАНАСОВА МИХОВА
Професионално направление
4.5 Математика
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Приложна математика​ и статистика
Специалност
Математическо моделиране и приложение на математиката
Научен ръководител
проф. д-р Велизар Павлов
Форма на обучение
Свободна
Година на зачисляване
2016
Веселин Методиев Русинов
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Ремонт, надеждност, механизми, машини, логистични и химични технологии
Специалност
Механизация и електрификация на растениевъдството
Научен ръководител
доц. д-р Тодор Деликостов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2018
ВИКТОРИЯ ВЕСЕЛИНОВА КАРАЧОРОВА
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Машинно-технологичен
Катедра
Технология на машиностроенето и металорежещи машини
Специалност
Технология на машиностроенето
Научен ръководител
доц. д-р Георги Ненов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2012
ВИОЛЕТА СТОЙЧЕВА АНДРЕЕВА
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Земеделска техника
Специалност
Механизация и електрификация на растениевъдството
Научен ръководител
проф. д.т.н. Христо Белоев ; проф. д.т.н Петър Димитров
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2013
ВЛАДИМИР ЗДРАВКОВ БОНЕВ
Професионално направление
5.13 Общо инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Промишлен дизайн
Специалност
Ергономия и промишлен дизайн
Научен ръководител
проф. д-р Никола Орлоев ; проф. д.т.н. Христо Белоев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2016
Владислав Стоянов Иванов
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Ремонт, надеждност, механизми, машини, логистични и химични технологии
Специалност
Механизация и електрификация на растениевъдството
Научен ръководител
доц. д-р Петър Копчев ; гл. ас. д-р Васил Копчев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2018
ВЛАДИСЛАВ НИКОЛАЕВ ВЛАДОВ
Професионално направление
3.8 Икономика
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Икономика
Специалност
Политическа икономия
Научен ръководител
доц. д-р Дафина Донева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2012
Владислав Росенов Иванов
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Частно​правни науки
Специалност
Гражданско и семейно право
Научен ръководител
доц. д-р Венцислава Григорова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2017
ВЪЛЮ ГЕОРГИЕВ ДЖАДЖЕВ
Професионално направление
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Факултет
Транспортен
Катедра
Машинознание, машинни елементи и инженерна графика
Специалност
Машинознание и машинни елементи
Научен ръководител
доц. д-р Емилия Ангелова
Форма на обучение
Свободна
Година на зачисляване
2015
ГАЛИН ИЛИЕВ ТИХАНОВ
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Земеделска техника
Специалност
Механизация и електрификация на растениевъдството
Научен ръководител
доц. д-р Божидар Колев
Форма на обучение
Свободна
Година на зачисляване
2017
ГАЛИНА ЛЮДМИЛОВА РУСЕВА
Професионално направление
3.8 Икономика
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Икономика
Специалност
Политическа икономия
Научен ръководител
доц. д-р Вера Пиримова ; доц. д-р Вера Пиримова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2015
Геновева Константинова Милушева
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Телекомуникации
Специалност
Комуникационни мрежи и системи
Научен ръководител
доц. д-р Георги Христов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2018
Георги Митков Петров
Професионално направление
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Факултет
Транспортен
Катедра
Двигатели и транспортна техника
Специалност
Системи и технологии в транспорта за опазване на околната среда
Научен ръководител
проф. д-р Росен Иванов
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2018
ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ
Професионално направление
5.13 Общо инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Промишлен дизайн
Специалност
Ергономия и промишлен дизайн
Научен ръководител
проф. д-р Никола Орлоев ; проф. д.т.н. Христо Белоев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2012
ГЕОРГИ ВЛАДИМИРОВ ДЕМИРЕВ
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Машинно-технологичен
Катедра
Технология на машиностроенето и металорежещи машини
Специалност
Рязане на материалите и режещи инструменти
Научен ръководител
доц. д-р инж. Александър Иванов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2014
Георги Марианов Георгиев
Професионално направление
3.8 Икономика
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Икономика
Специалност
Политическа икономия
Научен ръководител
доц. д-р Емил Трифонов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2018
Георги Димитров Георгиев
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Телекомуникации
Специалност
Комуникационни мрежи и системи
Научен ръководител
доц. д-р Георги Христов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2018
ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ
Професионално направление
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Автоматика и мехатроника
Специалност
Автоматизация на производството
Научен ръководител
доц. д-р Георги Лехов ; доц. д-р Ивелин Иванов
Форма на обучение
Свободна
Година на зачисляване
2015
Георги Иванов Георгиев
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Компютърни системи и технологии
Специалност
Автоматизирани системи за обработка на информация и управление
Научен ръководител
доц. д-р инж. Милко Маринов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2017
Гергана Сашева Моллова
Професионално направление
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Факултет
Транспортен
Катедра
Машинознание, машинни елементи и инженерна графика
Специалност
Машинознание и машинни елементи
Научен ръководител
доц. д-р Васко Добрев ; проф. д-р Антоанета Добрева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2018
Гергана Огнянова Везирска
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Земеделска техника
Специалност
Механизация и електрификация на растениевъдството
Научен ръководител
гл. ас. д-р Красимир Братоев ; доц. д-р Георги Митев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2017
Гергана Димитрова Илиева
Професионално направление
2.1 Филология
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Европеистика и международни отношения​
Специалност
Общо и сравнително езикознание
Научен ръководител
проф. д-р Юлиана Попова ; гл. ас. д-р Наталия Венелинова
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2018
ДАМЯН ПЕНЧЕВ ПЕЙКОВ
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Телекомуникации
Специалност
Комуникационни мрежи и системи
Научен ръководител
доц. д-р Красимир Манев
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2012
ДАНАИЛ РУМЕНОВ НИКОЛОВ
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Машинно-технологичен
Катедра
Материалознание и технология на материалите
Специалност
Материалознание и технология на машиностроителните материали
Научен ръководител
проф. д-р Пламен Данев ; доц. д-р Иван Дерменджиев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2013
ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ ТОДОРОВ
Професионално направление
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Електроснабдяване и електрообзавеждане
Специалност
Електроснабдяване и електрообзавеждане
Научен ръководител
проф. д-р Николай Михайлов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2013
ДАНИЕЛА НАКОВА СТАНЕВА
Професионално направление
1.3 Педагогика на обучението по ...
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Педагогика, психология и история
Специалност
Методика на обучението по (математика, физика и информатика и информационни технологии)
Научен ръководител
доц. д-р Виолета Ванева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2012
ДАНИЕЛА НИКОЛАЕВА ЙОРДАНОВА
Професионално направление
3.7 Администрация и управление
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Мениджмънт и бизнес развитие
Специалност
Организация и управление на производството (индустрия)
Научен ръководител
проф. дтн Николай Найденов
Форма на обучение
Свободна
Година на зачисляване
2013
ДАРИНКА ИВАНОВА ИЛИЕВА-СТЕФАНОВА
Професионално направление
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Автоматика и мехатроника
Специалност
Автоматизация на производството
Научен ръководител
доц. д-р Донка Иванова ; проф. дн Миролюб Младенов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2016
ДАЯН ВАЛЕРИЕВ ТАЧЕВ
Професионално направление
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Автоматика и мехатроника
Специалност
Автоматизация на производството
Научен ръководител
доц. д-р Венелин Яков ; доц. д-р Емил Кузманов
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2014
ДЕАН ЖИВКОВ ТОДОРОВ
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Земеделска техника
Специалност
Селскостопански и хидромелиоративни машини
Научен ръководител
проф. д-р Борис Борисов ; доц. д-р Божидар Колев
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2015
ДЕЛЯН АНТОНОВ ЕНЧЕВ
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Компютърни системи и технологии
Специалност
Автоматизация на области от нематериалната сфера
Научен ръководител
доц. д-р Цветозар Георгиев ; проф. д-р Борис Борисов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2014
Дениз Сюлейман Чакър
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Машинно-технологичен
Катедра
Технология на машиностроенето и металорежещи машини
Специалност
Технология на машиностроенето
Научен ръководител
доц. д-р Тихомир Тодоров
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2018
Деница Романова Филева
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Машинно-технологичен
Катедра
Техническа механика
Специалност
Приложна механика
Научен ръководител
доц. д-р Велина Боздуганова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2018
ДЕНИЦА ИЛИЕВА МИТЕВА
Професионално направление
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Факултет
Транспортен
Катедра
Транспорт
Специалност
Управление и организация на автомобилния транспорт
Научен ръководител
проф. д-р Велизара Пенчева ; доц. д-р Асен Асенов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2013
ДЕНИЦА НИКОЛАЕВА ПЕЛОВСКА
Професионално направление
3.8 Икономика
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Икономика
Специалност
Икономика и управление (индустрия)
Научен ръководител
доц. д-р Любомир Любенов ; проф. д.ик.н. Лилия Каракашева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2014
ДЕНИЦА ЦОНЕВА ЙОРДАНОВА
Професионално направление
2.1 Филология
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Европеистика и международни отношения​
Специалност
Общо и сравнително езикознание
Научен ръководител
проф. д-р Юлиана Попова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2013
ДЕНИЦА ПЕТКОВА ЗАГОРЧЕВА-КОЙЧЕВА
Професионално направление
3.8 Икономика
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Мениджмънт и бизнес развитие
Специалност
Икономика и управление (индустрия)
Научен ръководител
доц. д-р Даниел Павлов ; доц. д-р Йорданка Велчева
Форма на обучение
Свободна
Година на зачисляване
2016
ДЕСИСЛАВ ДИМИТРОВ СТЕФАНОВ
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Ремонт, надеждност, механизми, машини, логистични и химични технологии
Специалност
Механизация и електрификация на растениевъдството
Научен ръководител
проф. дтн Николай Найденов ; доц. д-р Митко Николов
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2014
ДЕСИСЛАВ ГЕЧЕВ ИВАНОВ
Професионално направление
5.13 Общо инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Промишлен дизайн
Специалност
Ергономия и промишлен дизайн
Научен ръководител
доц. д-р Милен Минчев
Форма на обучение
Свободна
Година на зачисляване
2015
ДЕСИСЛАВА ГЕНЧЕВА БЕЛЕВА
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Ремонт, надеждност, механизми, машини, логистични и химични технологии
Специалност
Механизация и електрификация на растениевъдството
Научен ръководител
проф. д-р Пламен Кангалов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2012
ДЕСИСЛАВА МИХАЙЛОВА МИЛАНОВА
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Машинно-технологичен
Катедра
Материалознание и технология на материалите
Специалност
Материалознание и технология на машиностроителните материали
Научен ръководител
доц. д-р Иван Дерменджиев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2013
ДЕСИСЛАВА ЛЕНКОВА ДИМИТРОВА
Професионално направление
3.8 Икономика
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Икономика
Специалност
Политическа икономия
Научен ръководител
доц. д.ик.н Дянко Минчев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2015
ДЕСИСЛАВА МАРИНОВА ГЕОРГИЕВА
Професионално направление
1.3 Педагогика на обучението по ...
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Математика
Специалност
Методика на обучението по (математика, физика и информатика и информационни технологии)
Научен ръководител
доц. д-р Емилия Великова ; проф. д.п.н. Сава Гроздев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2013
Деян Петров Атанасов
Професионално направление
4.6 Информатика и компютърни науки
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Информатика и информационни технологии
Специалност
Информатика
Научен ръководител
проф. д-р Цветомир Василев
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2017
Деян Ангелов Стайков
Професионално направление
1.2 Педагогика
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Педагогика, психология и история
Специалност
Теория на възпитанието и дидактика
Научен ръководител
доц. д-р Ася Велева ; гл. ас. д-р Валентина Василева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2017
ДЖЕМАЛ ЕРОЛ ТОПЧУ
Професионално направление
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Факултет
Транспортен
Катедра
Транспорт
Специалност
Управление и организация на автомобилния транспорт
Научен ръководител
проф. д-р Велизара Пенчева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2013
ДЖИХАН ИБРАХИМОВ МЕНСЕИДОВ
Професионално направление
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Топлотехника, хидравлика и екология
Специалност
Системи и технологии в транспорта за опазване на околната среда
Научен ръководител
доц. д-р Маргаритка Филипова ; доц. дмн Иванка Желева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2014
ДИАНА СТОЯНОВА ЯНКОВА
Професионално направление
3.8 Икономика
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Икономика
Специалност
Икономика и управление (индустрия)
Научен ръководител
проф. д-р Георги Баташки ; доц. д-р Йорданка Велчева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2014
ДИАНА НЕДЕЛЧЕВА БЕБЕНОВА-НИКОЛОВА
Професионално направление
2.1 Филология
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Европеистика и международни отношения​
Специалност
Общо и сравнително езикознание
Научен ръководител
проф. д-р Юлиана Попова ; доц. д-р Людмила Михайлова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2014
ДИАНА ИВАЙЛОВА АВРАМОВА
Професионално направление
3.8 Икономика
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Мениджмънт и бизнес развитие
Специалност
Икономика и управление (индустрия)
Научен ръководител
доц. д-р Даниел Павлов
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2016
ДИАНА ИЛИЕВА СТЕФАНОВА
Професионално направление
2.1 Филология
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Европеистика и международни отношения​
Специалност
Общо и сравнително езикознание
Научен ръководител
доц. д-р Румяна Петрова
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2014
ДИМИТРИНКА ИВАНОВА КОСТАДИНОВА-МЛАДЕНОВА
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Частно​правни науки
Специалност
Гражданско и семейно право
Научен ръководител
проф. д.н. Георги Стефанов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2016
Димитър Кирилов Камаринчев
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Машинно-технологичен
Катедра
Материалознание и технология на материалите
Специалност
Материалознание и технология на машиностроителните материали
Научен ръководител
доц. д-р инж. Руси Минев ; гл. ас. д-р инж. Емил Янков
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2018
ДИМИТЪР ТИНКОВ ТРИФОНОВ
Професионално направление
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Теоретична и измервателна електротехника
Специалност
Електронизация
Научен ръководител
проф. д-р Георги Рашков ; доц. д-р Надежда Евстатиева
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2013
ДИМИТЪР ПЕТКОВ ЦАНЕВ
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Машинно-технологичен
Катедра
Технология на машиностроенето и металорежещи машини
Специалност
Рязане на материалите и режещи инструменти
Научен ръководител
проф. д-р Иван Колев
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2012
ДИЯН ПЕТРОВ ПЕТКОВ
Професионално направление
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Автоматика и мехатроника
Специалност
Автоматизация на производството
Научен ръководител
доц. д-р Валентин Стоянов ; проф. дн Миролюб Младенов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2013
ДИЯНА ДИМИТРОВА КЮЧУКОВА
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Телекомуникации
Специалност
Комуникационни мрежи и системи
Научен ръководител
доц. д-р Георги Христов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2014
Доан Динх Дйеп
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Земеделска техника
Специалност
Селскостопански и хидромелиоративни машини
Научен ръководител
проф. д.т.н. Христо Белоев
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2017
ДОРОТЕЯ МЛАДЕНОВА ДИМОВА-СЕВЕРИНОВА
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Частно​правни науки
Специалност
Теория на държавата и правото. Политически и правни учения
Научен ръководител
проф. д-р Лъчезар Дачев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2016
Ева Петрова Първанова
Професионално направление
3.3 Политически науки
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Европеистика и международни отношения​
Специалност
Организация и управление извън сферата на материалното производство (външна политика и многостепенно управление в ЕС)
Научен ръководител
доц. д-р Мими Корнажева
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2018
Екатерина Емилова Иванова
Професионално направление
1.2 Педагогика
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Педагогика, психология и история
Специалност
Теория на възпитанието и дидактика
Научен ръководител
доц. д-р Юлия Дончева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2017
Елена Веселинова Тодорова
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Частно​правни науки
Специалност
Гражданско и семейно право
Научен ръководител
доц. д-р Красимир Димитров
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2018
ЕЛЕНА ХРИСТОВА АНГЕЛОВА
Професионално направление
3.8 Икономика
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Икономика
Специалност
Икономика и управление (индустрия)
Научен ръководител
доц. д-р Любомир Любенов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2012
Елица Стоянова Илиева
Професионално направление
3.3 Политически науки
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Европеистика и международни отношения​
Специалност
Организация и управление извън сферата на материалното производство (външна политика и многостепенно управление в ЕС)
Научен ръководител
проф. д.ик.н. Владимир Чуков ; гл. ас. д-р Наталия Венелинова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2018
ЕЛИЦА РУМЕНОВА РАЕВА
Професионално направление
4.5 Математика
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Приложна математика​ и статистика
Специалност
Математическо моделиране и приложение на математиката
Научен ръководител
проф. д-р Велизар Павлов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2014
Елица Димитрова Георгиева
Професионално направление
2.1 Филология
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Европеистика и международни отношения​
Специалност
Общо и сравнително езикознание
Научен ръководител
доц. д-р Румяна Петрова
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2017
ЕМИЛ ИВАНОВ БАРГАЗОВ
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Ремонт, надеждност, механизми, машини, логистични и химични технологии
Специалност
Подемно-транспортни машини
Научен ръководител
доц. д-р Тони Узунов ; проф. д-р Огнян Алипиев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2015
ЕМИЛ ИВАЙЛОВ КЬОСТЕБЕКОВ
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Телекомуникации
Специалност
Комуникационни мрежи и системи
Научен ръководител
доц. д-р Георги Христов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2016
Емил Ризанов Бельов
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Машинно-технологичен
Катедра
Технология на машиностроенето и металорежещи машини
Специалност
Технология на машиностроенето
Научен ръководител
доц. д-р Милко Енчев ; гл. ас. д-р Светлана Колева
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2017
Емил Николов Ковачев
Професионално направление
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Електроника
Специалност
Електронизация
Научен ръководител
доц. д-р Надежда Евстатиева
Форма на обучение
Свободна
Година на зачисляване
2017
Емилиан Велков Велков
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Топлотехника, хидравлика и екология
Специалност
Промишлена топлотехника
Научен ръководител
проф. Илия Илиев ; доц. д-р Ангел Терзиев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2018
Есин Ебадулова Вейсалова
Професионално направление
3.3 Политически науки
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Европеистика и международни отношения​
Специалност
Организация и управление извън сферата на материалното производство (външна политика и многостепенно управление в ЕС)
Научен ръководител
доц. д-р Мими Корнажева ; проф. дфн Пенка Ангелова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2018
Живко Георгиев Димов
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Публично​правни науки
Специалност
Административно право и административен процес
Научен ръководител
доц. д-р Емануил Коларов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2017
ЖУЛИЕТА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА
Професионално направление
5.13 Общо инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Промишлен дизайн
Специалност
Ергономия и промишлен дизайн
Научен ръководител
доц. д-р Златина Казлачева ; доц. д-р Милен Минчев
Форма на обучение
Свободна
Година на зачисляване
2015
ЗДРАВКО ХРИСТОМИРОВ ХРИСТОВ
Професионално направление
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Електроснабдяване и електрообзавеждане
Специалност
Електроснабдяване и електрообзавеждане
Научен ръководител
доц. д-р Стефан Стефанов ; доц. д-р Вяра Русева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2014
Ива Руменова Челик
Професионално направление
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Автоматика и мехатроника
Специалност
Автоматизация на производството
Научен ръководител
проф. дн Миролюб Младенов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2017
ИВАЙЛО АТАНАСОВ ЦОНЕВ
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Земеделска техника
Специалност
Механизация и електрификация на растениевъдството
Научен ръководител
проф. д.т.н. Христо Белоев ; доц. д-р Калоян Стоянов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2013
ИВАЙЛО ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Машинно-технологичен
Катедра
Технология на машиностроенето и металорежещи машини
Специалност
Технология на машиностроенето
Научен ръководител
доц. д-р Милко Енчев ; гл. ас. д-р Димитър Димитров
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2014
ИВАЙЛО МИНКОВ ЦОЧЕВ
Професионално направление
3.3 Политически науки
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Европеистика и международни отношения​
Специалност
Организация и управление извън сферата на материалното производство (външна политика и многостепенно управление в ЕС)
Научен ръководител
доц. д-р Мими Корнажева ; доц. Тодор Тодоров
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2013
ИВАЙЛО ЙОСИФОВ ИВАНОВ
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Частно​правни науки
Специалност
Гражданско и семейно право
Научен ръководител
проф. д-р Иван Русчев
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2012
Ивайло Минчев Иванов
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Наказателно​правни науки
Специалност
Криминология
Научен ръководител
проф. д-р Петя Шопова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2017
ИВАН АНФИМОВ ГРИГОРОВ
Професионално направление
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Електроснабдяване и електрообзавеждане
Специалност
Електроснабдяване и електрообзавеждане
Научен ръководител
проф. дтн Кондю Андонов ; доц. д-р Людмил Михайлов
Форма на обучение
Свободна
Година на зачисляване
2016
ИВАН ПЕТРОВ ПЕТРОВ
Професионално направление
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Факултет
Транспортен
Катедра
Транспорт
Специалност
Управление и организация на автомобилния транспорт
Научен ръководител
доц. д-р Асен Асенов
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2016
Иван Драгомиров Михов
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Телекомуникации
Специалност
Комуникационни мрежи и системи
Научен ръководител
проф. д-р Михаил Илиев ; проф. д.т.н Борислав Беджев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2017
ИВЕЛИН ТЕОДОРОВ ВЕЛЧЕВ
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Частно​правни науки
Специалност
Теория на държавата и правото. Политически и правни учения
Научен ръководител
доц. д-р Елица Куманова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2016
ИВЕЛИН ВЕНЦИСЛАВОВ ЗАНЕВ
Професионално направление
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Факултет
Транспортен
Катедра
Транспорт
Специалност
Управление и организация на автомобилния транспорт
Научен ръководител
проф. д-р Велизара Пенчева
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2014
ИВЕЛИНА БОБЧЕВА ЖЕЧКОВА
Професионално направление
2.1 Филология
Факултет
Филиал Силистра
Катедра
Филологически науки
Специалност
Общо и сравнително езикознание
Научен ръководител
доц. д-р Цветелина Харакчийска ; проф. д-р Юлиана Попова
Форма на обучение
Свободна
Година на зачисляване
2016
Ивелина Пламенова Любенова
Професионално направление
3.7 Администрация и управление
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Мениджмънт и бизнес развитие
Специалност
Организация и управление на производството (индустрия)
Научен ръководител
доц. д-р инж. Милена Кирова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2017
Иво Цаков Балевски
Професионално направление
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Факултет
Транспортен
Катедра
Транспорт
Специалност
Управление и организация на автомобилния транспорт
Научен ръководител
доц. д-р Даниел Любенов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2018
ИЛИАНА ЙОРДАНОВА КОШАРОВА
Професионално направление
2.1 Филология
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Европеистика и международни отношения​
Специалност
Общо и сравнително езикознание
Научен ръководител
проф. д-р Юлиана Попова ; доц. д-р Рада Кършакова
Форма на обучение
Свободна
Година на зачисляване
2013
ИЛИЯ СТЕФАНОВ ГЕНЧЕВ
Професионално направление
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Електроника
Специалност
Електронизация
Научен ръководител
доц. д-р Красимира Щерева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2014
Илия Евгениев Драганов
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Компютърни системи и технологии
Специалност
Автоматизация на области от нематериалната сфера
Научен ръководител
доц. д-р инж. Светлана Стефанова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2017
Илияна Теодорова Иванова
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Земеделска техника
Специалност
Механизация и електрификация на животновъдството
Научен ръководител
доц. д-р Тодор Деликостов ; гл. ас. д-р Ивайло Христаков
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2018
ИЛИЯНА ИВАНЧЕВА МИНКОВСКА
Професионално направление
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Факултет
Транспортен
Катедра
Двигатели и транспортна техника
Специалност
Автомобили, трактори и кари
Научен ръководител
проф. д-р Росен Иванов ; гл. ас. д-р Георги Кадикянов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2015
ИНА ПЕТРОВА КИРИЛОВА
Професионално направление
3.3 Политически науки
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Европеистика и международни отношения​
Специалност
Организация и управление извън сферата на материалното производство (външна политика и многостепенно управление в ЕС)
Научен ръководител
доц. д-р Мими Корнажева
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2016
ИРЕНА МИЛКОВА КЕНАРОВА-ПЕНЧЕВА
Професионално направление
3.8 Икономика
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Мениджмънт и бизнес развитие
Специалност
Икономика и управление (индустрия)
Научен ръководител
проф. д-р Диана Антонова ; проф. д-р Петър Банчев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2016
ИРЕНА КИРИЛОВА ПЕТРОВА
Професионално направление
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Факултет
Транспортен
Катедра
Машинознание, машинни елементи и инженерна графика
Специалност
Машинознание и машинни елементи
Научен ръководител
доц. д-р Петър Пантилеев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2016
ИРЕНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
Професионално направление
3.7 Администрация и управление
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Икономика
Специалност
Организация и управление на производството (индустрия)
Научен ръководител
проф. дн Красимир Ениманев
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2012
ИРИНА ИВАНОВА ЦВЕТАНОВА
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Топлотехника, хидравлика и екология
Специалност
Системи и устройства за опазване на околната среда
Научен ръководител
доц. д-р Маргаритка Филипова ; доц. дмн Иванка Желева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2016
Ирина Милкова Петрова
Професионално направление
3.7 Администрация и управление
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Мениджмънт и бизнес развитие
Специалност
Организация и управление на производството (индустрия)
Научен ръководител
доц. д-р инж. Милена Кирова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2017
Искрен Цветелинов Петров
Професионално направление
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Факултет
Транспортен
Катедра
Транспорт
Специалност
Управление и организация на автомобилния транспорт
Научен ръководител
доц. д-р Асен Асенов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2018
ИСМАИЛ РАФЕТ БИЛГИ
Професионално направление
3.8 Икономика
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Мениджмънт и бизнес развитие
Специалност
Икономика и управление (индустрия)
Научен ръководител
доц. д-р Емил Папазов ; доц. д-р Людмила Михайлова
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2014
Йоана Иванова Кънева
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Частно​правни науки
Специалност
Гражданско и семейно право
Научен ръководител
доц. д-р Красимир Димитров
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2017
Йоанна Георгиева Ангелова
Професионално направление
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Автоматика и мехатроника
Специалност
Автоматизация на производството
Научен ръководител
проф. дн Миролюб Младенов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2017
Йордан Георгиев Петров
Професионално направление
3.3 Политически науки
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Европеистика и международни отношения​
Специалност
Организация и управление извън сферата на материалното производство (външна политика и многостепенно управление в ЕС)
Научен ръководител
доц. д-р Мими Корнажева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2018
Йордан Николов Йорданов
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Публично​правни науки
Специалност
Теория на държавата и правото. Политически и правни учения
Научен ръководител
доц. д-р Елица Куманова
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2018
Йордан Бисеров Вълчев
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Ремонт, надеждност, механизми, машини, логистични и химични технологии
Специалност
Механизация и електрификация на растениевъдството
Научен ръководител
доц. д-р Петър Копчев ; гл. ас. д-р Васил Копчев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2018
ЙОРДАН ИВАНОВ СТОЕВ
Професионално направление
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Електроника
Специалност
Електронизация
Научен ръководител
доц. д-р Валентин Мутков ; доц. д-р Валентин Димов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2016
ЙОРДАН ПАВЛИНОВ РАЙЧЕВ
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Телекомуникации
Специалност
Комуникационни мрежи и системи
Научен ръководител
доц. д-р Георги Христов ; доц. д-р Пламен Захариев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2016
Йордан Красимиров Пенев
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Топлотехника, хидравлика и екология
Специалност
Промишлена топлотехника
Научен ръководител
доц. д-р инж. Валентин Бобилов ; гл. ас. д-р инж. Пенчо Златев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2017
Йорданка Георгиева Димитрова
Професионално направление
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Факултет
Транспортен
Катедра
Машинознание, машинни елементи и инженерна графика
Специалност
Машинознание и машинни елементи
Научен ръководител
доц. д-р Васко Добрев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2018
КАЛОЯН МАРИНОВ МИРОНОВ
Професионално направление
4.6 Информатика и компютърни науки
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Информатика и информационни технологии
Специалност
Информатика
Научен ръководител
проф. д-р Каталина Григорова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2014
Камелия Богомилова Димитрова
Професионално направление
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Факултет
Транспортен
Катедра
Двигатели и транспортна техника
Специалност
Системи и технологии в транспорта за опазване на околната среда
Научен ръководител
проф. д-р Росен Иванов ; гл. ас. д-р Гергана Станева-Златкова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2018
КАМЕЛИЯ СИМЕОНОВА ДОБРЕВА
Професионално направление
4.6 Информатика и компютърни науки
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Информатика и информационни технологии
Специалност
Информатика
Научен ръководител
доц. д-р Пламенка Христова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2015
КАМЕН КОСТАДИНОВ КРЪСТЕВ
Професионално направление
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Електроника
Специалност
Електронизация
Научен ръководител
доц. д-р Анелия Манукова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2013
КАМЕН ЖЕКОВ ИВАНОВ
Професионално направление
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Факултет
Транспортен
Катедра
Транспорт
Специалност
Управление и организация на автомобилния транспорт
Научен ръководител
доц. д-р Асен Асенов
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2015
КАПКА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА
Професионално направление
2.2 История и археология
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Педагогика, психология и история
Специалност
История на България
Научен ръководител
доц. д.и.н. Любомир Златев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2013
Красимир Бориславов Корнажев
Професионално направление
3.3 Политически науки
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Европеистика и международни отношения​
Специалност
Организация и управление извън сферата на материалното производство (външна политика и многостепенно управление в ЕС)
Научен ръководител
проф. д.ик.н. Владимир Чуков ; доц. д-р Емануил Коларов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2018
Красимир Николов Радев
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Ремонт, надеждност, механизми, машини, логистични и химични технологии
Специалност
Механизация и електрификация на растениевъдството
Научен ръководител
доц. д-р Петър Копчев ; гл. ас. д-р Васил Копчев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2018
КРЕМЕНА АТАНАСОВА ТОДОРОВА
Професионално направление
2.2 История и археология
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Педагогика, психология и история
Специалност
История на България
Научен ръководител
доц. д.и.н. Любомир Златев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2016
КРИСТИНА КРАСИМИРОВА ДЯКОВА-ДИМИТРОВА
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Ремонт, надеждност, механизми, машини, логистични и химични технологии
Специалност
Механизация и електрификация на растениевъдството
Научен ръководител
проф. д-р Пламен Кангалов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2015
КРИСТИЯН ВЕСКОВ РАДЕВ
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Компютърни системи и технологии
Специалност
Автоматизация на области от нематериалната сфера
Научен ръководител
доц. д-р Цветозар Георгиев ; проф. д.т.н Георги Кръстев
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2015
КРИСТИЯН ПЛАМЕНОВ ВЪЛЧЕВ
Професионално направление
3.8 Икономика
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Икономика
Специалност
Политическа икономия
Научен ръководител
доц. д.ик.н Дянко Минчев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2012
ЛОРА ТОНЧЕВА ХРИСТОВА
Професионално направление
3.8 Икономика
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Икономика
Специалност
Политическа икономия
Научен ръководител
доц. д-р Дафина Донева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2014
ЛЪЧЕЗАР ВЛАДИМИРОВ АТАНАСОВ
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Ремонт, надеждност, механизми, машини, логистични и химични технологии
Специалност
Механизация и електрификация на растениевъдството
Научен ръководител
доц. д-р Даниел Бекана
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2016
ЛЮБА ГАНЧОВА ВАСИЛЕВА
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Земеделска техника
Специалност
Селскостопански и хидромелиоративни машини
Научен ръководител
проф. д-р Борис Борисов ; доц. д-р Божидар Колев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2015
ЛЮБЕН АТАНАСОВ ИЛИЕВ
Професионално направление
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Електроснабдяване и електрообзавеждане
Специалност
Електроснабдяване и електрообзавеждане
Научен ръководител
проф. д-р Николай Михайлов ; доц. д-р Николай Панталеев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2012
Любослав Валентинов Любенов
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Наказателно​правни науки
Специалност
Наказателен процес
Научен ръководител
доц. д-р Екатерина Салкова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2017
ЛЮДМИЛ ДОЧЕВ СТОЯНОВ
Професионално направление
3.7 Администрация и управление
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Мениджмънт и бизнес развитие
Специалност
Социално управление
Научен ръководител
доц. д-р Емил Коцев
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2016
МАГДАЛИНА НИКОЛОВА БЕНИНА
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Телекомуникации
Специалност
Комуникационни мрежи и системи
Научен ръководител
доц. д-р Георги Христов ; доц. д-р Пламен Захариев
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2014
МАРИАН ЗЛАТКОВ ЗЛАТЕВ
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Компютърни системи и технологии
Специалност
Автоматизация на области от нематериалната сфера
Научен ръководител
проф. д.т.н Георги Кръстев ; доц. д-р Цветозар Георгиев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2016
МАРИЕТА ВЕСЕЛИНОВА СТАНОЕВА
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Машинно-технологичен
Катедра
Материалознание и технология на материалите
Специалност
Материалознание и технология на машиностроителните материали
Научен ръководител
доц. д-р Росен Радев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2013
МАРИЯ КИРИЛОВА КАБЛЕШКОВА
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Публично​правни науки
Специалност
Теория на държавата и правото. Политически и правни учения
Научен ръководител
доц. д-р Елица Куманова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2014
МАРИЯ МИЛЧЕВА ПЕТРОВА
Професионално направление
4.6 Информатика и компютърни науки
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Информатика и информационни технологии
Специалност
Информатика
Научен ръководител
доц. д-р Десислава Атанасова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2015
МАРИЯ ПЕТКОВА КОЛЕВА
Професионално направление
4.6 Информатика и компютърни науки
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Информатика и информационни технологии
Специалност
Информатика
Научен ръководител
проф. д-р Каталина Григорова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2015
МАРИЯ ЛЪЧЕЗАРОВА МИХАЙЛОВА
Професионално направление
1.3 Педагогика на обучението по ...
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Математика
Специалност
Методика на обучението по (математика, физика и информатика и информационни технологии)
Научен ръководител
доц. д-р Емилия Великова ; проф. д.п.н. Сава Гроздев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2013
МАРИЯ МИХАЙЛОВА ТОМОВА-МИХНЕВА
Професионално направление
2.1 Филология
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Педагогика, психология и история
Специалност
Български език
Научен ръководител
доц. д-р Тодорка Георгиева
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2013
МАРЧЕЛА ИВОВА ПОМАКОВА
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Частно​правни науки
Специалност
Гражданско и семейно право
Научен ръководител
доц. д-р Красимир Димитров
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2015
МАЯ ДЕНКОВА ГРОЗЕВА
Професионално направление
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Електроника
Специалност
Електронизация
Научен ръководител
доц. д-р Анелия Манукова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2015
МАЯ ТОДОРОВА MИЦОВА
Професионално направление
2.1 Филология
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Европеистика и международни отношения​
Специалност
Общо и сравнително езикознание
Научен ръководител
проф. д-р Юлиана Попова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2014
Мая Петрова Петкова
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Наказателно​правни науки
Специалност
Наказателен процес
Научен ръководител
доц. д-р Екатерина Салкова
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2017
МЕРЯЛ ИЛИЯЗОВА САБРИЕВА
Професионално направление
2.1 Филология
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Европеистика и международни отношения​
Специалност
Общо и сравнително езикознание
Научен ръководител
доц. д-р Румяна Петрова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2013
Миглена Костова Нончева
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Публично​правни науки
Специалност
Административно право и административен процес
Научен ръководител
проф. д-р Димитър Костов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2018
МИГЛЕНА ЮЛИЯНОВА АНГЕЛОВА
Професионално направление
5.13 Общо инженерство
Факултет
Машинно-технологичен
Катедра
Технология на машиностроенето и металорежещи машини
Специалност
Метрология и метрологично осигуряване
Научен ръководител
доц. дтн Веселин Григоров
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2016
МИГЛЕНА ЦАНЕВА ПЕНЧЕВА
Професионално направление
3.7 Администрация и управление
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Мениджмънт и бизнес развитие
Специалност
Социално управление
Научен ръководител
доц. д-р Емил Коцев
Форма на обучение
Свободна
Година на зачисляване
2015
МИЛЕН СЪБЧЕВ ПЕТРОВ
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Земеделска техника
Специалност
Механизация и електрификация на животновъдството
Научен ръководител
доц. д-р Атанас Атанасов ; гл. ас. д-р Ивайло Христаков
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2015
МИЛЕН АЛЕКСАНДРОВ ОВЧАРОВ
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Земеделска техника
Специалност
Селскостопански и хидромелиоративни машини
Научен ръководител
проф. д-р Борис Борисов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2013
МИЛЕН ВАЛЕНТИНОВ САПУНДЖИЕВ
Професионално направление
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Факултет
Транспортен
Катедра
Двигатели и транспортна техника
Специалност
Автомобили, трактори и кари
Научен ръководител
проф. д-р Росен Иванов ; доц. д-р Иван Евтимов
Форма на обучение
Свободна
Година на зачисляване
2016
Милена Колева Димитрова
Професионално направление
3.3 Политически науки
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Европеистика и международни отношения​
Специалност
Организация и управление извън сферата на материалното производство (външна политика и многостепенно управление в ЕС)
Научен ръководител
проф. д.ик.н. Владимир Чуков
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2017
Мирослав Боянов Маринов
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Компютърни системи и технологии
Специалност
Автоматизирани системи за обработка на информация и управление
Научен ръководител
доц. д-р Ирена Вълова ; гл. ас. д-р Йордан Калмуков
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2018
Мирослав Левентов Кокаларов
Професионално направление
5.13 Общо инженерство
Факултет
Машинно-технологичен
Катедра
Технология на машиностроенето и металорежещи машини
Специалност
Метрология и метрологично осигуряване
Научен ръководител
доц. д-р Борис Сакакушв ; гл. ас. д-р Светлин Първанов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2018
МИРОСЛАВ НИКОЛОВ ПЕТРОВ
Професионално направление
3.8 Икономика
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Икономика
Специалност
Икономика и управление (индустрия)
Научен ръководител
доц. д-р Наталия Неделчева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2014
МИРОСЛАВА ЕМИЛИЯНОВА ЧАТАЛБАШЕВА
Професионално направление
5.13 Общо инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Промишлен дизайн
Специалност
Ергономия и промишлен дизайн
Научен ръководител
доц. д-р Цветомир Конов ; доц. д-р Милен Минчев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2013
Михаил Александров Милчев
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Земеделска техника
Специалност
Селскостопански и хидромелиоративни машини
Научен ръководител
проф. д.т.н. Христо Белоев ; проф. д.т.н Петър Димитров
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2018
Момчил Иванов Костадинов
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Наказателно​правни науки
Специалност
Криминология
Научен ръководител
проф. д-р Петя Шопова
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2017
НАДЕЖДА ПЛАМЕНОВА ПАСКОВА
Професионално направление
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Автоматика и мехатроника
Специалност
Автоматизация на производството
Научен ръководител
проф. д-р Пламен Даскалов ; доц. д-р Цветелина Георгиева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2016
НАДИЕ НАЗИФОВА КАРАГЬОЗОВА
Професионално направление
1.2 Педагогика
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Педагогика, психология и история
Специалност
Теория на възпитанието и дидактика
Научен ръководител
доц. д-р Йорданка Факирска
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2013
Невена Стефанова Иванова
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Топлотехника, хидравлика и екология
Специалност
Системи и устройства за опазване на околната среда
Научен ръководител
доц. д-р Маргаритка Филипова ; доц. дмн Иванка Желева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2018
НЕДКО БОРИСОВ ИВАНОВ
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Ремонт, надеждност, механизми, машини, логистични и химични технологии
Специалност
Механизация и електрификация на растениевъдството
Научен ръководител
доц. д-р Даниел Бекана ; проф. д-р инж. Ангел Смрикаров
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2015
НЕДЯЛКО ПАНЕВ НОВАКОВ
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Топлотехника, хидравлика и екология
Специалност
Хидравлични машини, системи и хидромеханика
Научен ръководител
проф. д-р Генчо Попов ; доц. д-р Венелин Яков
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2015
НЕЛИ СТОЯНОВА БЕШИРОВА
Професионално направление
3.3 Политически науки
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Европеистика и международни отношения​
Специалност
Организация и управление извън сферата на материалното производство (външна политика и многостепенно управление в ЕС)
Научен ръководител
проф. д.ик.н. Владимир Чуков
Форма на обучение
Свободна
Година на зачисляване
2016
Нели Керчева Рашева
Професионално направление
3.8 Икономика
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Мениджмънт и бизнес развитие
Специалност
Икономика и управление (индустрия)
Научен ръководител
доц. д-р Даниел Павлов
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2017
НИКОЛАЙ СЪБЕВ МАЛЧЕВ
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Машинно-технологичен
Катедра
Технология на машиностроенето и металорежещи машини
Специалност
Технология на машиностроенето
Научен ръководител
проф. д-р Иван Замфиров ; гл. ас. д-р Димитър Димитров
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2014
Николай Тодоров Цолев
Професионално направление
3.3 Политически науки
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Европеистика и международни отношения​
Специалност
Организация и управление извън сферата на материалното производство (външна политика и многостепенно управление в ЕС)
Научен ръководител
доц. д-р Мими Корнажева
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2018
Николай Цанков Николаев
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Телекомуникации
Специалност
Теоретични основи на комуникационната техника
Научен ръководител
доц. д-р Теодор Илиев ; гл. ас. д-р Елена Иванова
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2018
НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ
Професионално направление
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Факултет
Транспортен
Катедра
Двигатели и транспортна техника
Специалност
Двигатели с вътрешно горене
Научен ръководител
доц. д-р Кирил Хаджиев ; доц. д-р Емилиян Станков
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2013
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ ДАСКАЛОВ
Професионално направление
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Факултет
Транспортен
Катедра
Двигатели и транспортна техника
Специалност
Двигатели с вътрешно горене
Научен ръководител
доц. д-р Емилиян Станков ; доц. д-р Кирил Хаджиев
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2015
Николай Красимиров Николов
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Машинно-технологичен
Катедра
Технология на машиностроенето и металорежещи машини
Специалност
Технология на машиностроенето
Научен ръководител
проф. д-р Иван Замфиров ; гл. ас. д-р Димитър Димитров
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2017
НИНА ПЕТРОВА ТОПАЛСКА
Професионално направление
2.1 Филология
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Български език, литература и изкуство
Специалност
Български език
Научен ръководител
проф. д-р Димитрина Игнатова-Цонева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2013
Нина Венкова Димитрова
Професионално направление
5.13 Общо инженерство
Факултет
Машинно-технологичен
Катедра
Технология на машиностроенето и металорежещи машини
Специалност
Метрология и метрологично осигуряване
Научен ръководител
доц. д-р Борис Сакакушв ; гл. ас. д-р инж. Цветелин Георгиев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2017
НИЯ АТАНАСОВА ПЕНЕВА
Професионално направление
2.1 Филология
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Български език, литература и изкуство
Специалност
Български език
Научен ръководител
доц. д-р Руси Русев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2013
Огнян Кирилов Маладжиков
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Частно​правни науки
Специалност
Гражданско и семейно право
Научен ръководител
доц. д-р Красимир Димитров
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2018
ОКТАЙ КЪР
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Компютърни системи и технологии
Специалност
Автоматизирани системи за обработка на информация и управление
Научен ръководител
доц. д-р Цветозар Георгиев
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2011
Павел Стоянов Златаров
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Компютърни системи и технологии
Специалност
Автоматизация на области от нематериалната сфера
Научен ръководител
доц. д-р инж. Галина Иванова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2018
ПАВЛИН ВАЛЕНТИНОВ ПЕТРОВ
Професионално направление
1.2 Педагогика
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Педагогика, психология и история
Специалност
Теория на възпитанието и дидактика
Научен ръководител
доц. д-р Петър Петров ; проф. д-р Тодор Минев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2015
ПАВЛИН ИЛИЕВ КОДЖАХРИСТОВ
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Наказателно​правни науки
Специалност
Криминология
Научен ръководител
проф. д-р Петя Шопова
Форма на обучение
Свободна
Година на зачисляване
2016
Павлина Тончева Христова
Професионално направление
4.6 Информатика и компютърни науки
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Информатика и информационни технологии
Специалност
Информатика
Научен ръководител
доц. д-р Румен Русев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2018
ПЕНЬО ГЕОРГИЕВ ПЕНЕВ
Професионално направление
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Електроснабдяване и електрообзавеждане
Специалност
Електроснабдяване и електрообзавеждане
Научен ръководител
доц. д-р Людмил Михайлов ; проф. дтн Кондю Андонов
Форма на обучение
Свободна
Година на зачисляване
2016
ПЕТЪР СТОЯНОВ СЪБЕВ
Професионално направление
4.6 Информатика и компютърни науки
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Информатика и информационни технологии
Специалност
Информатика
Научен ръководител
проф. д-р Каталина Григорова
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2014
ПЕТЯ ЗДРАВКОВА БОНЕВА
Професионално направление
5.13 Общо инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Промишлен дизайн
Специалност
Ергономия и промишлен дизайн
Научен ръководител
проф. д.т.н. Христо Белоев ; проф. д-р Никола Орлоев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2013
ПЕТЯ ВАЛЕНТИНОВА ПЕТРОВА
Професионално направление
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Електроснабдяване и електрообзавеждане
Специалност
Електроснабдяване и електрообзавеждане
Научен ръководител
доц. д-р Орлин Петров ; доц. д-р Вяра Русева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2014
ПЕТЯ ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА
Професионално направление
3.3 Политически науки
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Европеистика и международни отношения​
Специалност
Организация и управление извън сферата на материалното производство (външна политика и многостепенно управление в ЕС)
Научен ръководител
доц. д-р Мими Корнажева ; доц. д.н. Любомир Владимиров
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2014
Полина Георгиева Христова
Професионално направление
3.7 Администрация и управление
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Мениджмънт и бизнес развитие
Специалност
Организация и управление на производството (индустрия)
Научен ръководител
доц. д-р Александър Петков ; доц. д-р Антон Недялков
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2018
ПОЛИНА КРАСИМИРОВА АТАНАСОВА
Професионално направление
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Факултет
Транспортен
Катедра
Транспорт
Специалност
Управление и организация на автомобилния транспорт
Научен ръководител
доц. д-р Даниел Любенов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2016
ПОЛЯ НАЙДЕНОВА ЧЕРНЕВА
Професионално направление
2.2 История и археология
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Педагогика, психология и история
Специалност
История на България
Научен ръководител
доц. д.и.н. Любомир Златев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2016
РАЛИЦА ГЕРАСИМОВА ЦВЕТКОВА
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Наказателно​правни науки
Специалност
Наказателно право
Научен ръководител
проф. д-р Борис Велчев
Форма на обучение
Свободна
Година на зачисляване
2017
РАФИЕ ФЕДАЙЕВА ДЕМИРОВА
Професионално направление
2.1 Филология
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Европеистика и международни отношения​
Специалност
Общо и сравнително езикознание
Научен ръководител
проф. д-р Юлиана Попова ; доц. д-р Цветелина Харакчийска
Форма на обучение
Свободна
Година на зачисляване
2015
Розалина Петрова Божилова-Кунчева
Професионално направление
2.1 Филология
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Европеистика и международни отношения​
Специалност
Общо и сравнително езикознание
Научен ръководител
проф. д-р Юлиана Попова ; д-р Лиляна Славянова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2018
РОСИЦА ЦЕНКОВА ЦОНЕВА
Професионално направление
1.2 Педагогика
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Педагогика, психология и история
Специалност
Теория на възпитанието и дидактика
Научен ръководител
доц. д-р Петър Петров
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2013
РОСИЦА ХРИСТОВА АНГЕЛОВА
Професионално направление
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Факултет
Транспортен
Катедра
Транспорт
Специалност
Управление и организация на автомобилния транспорт
Научен ръководител
проф. д-р Велизара Пенчева ; доц. д-р Асен Асенов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2016
РОСТИСЛАВ ЮРИЕВ КАНДИЛАРОВ
Професионално направление
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Факултет
Транспортен
Катедра
Физика
Специалност
Електронизация
Научен ръководител
доц. д-р Петко Машков ; проф. д-р Тамара Пенчева
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2014
РУМЯНА ЗЛАТИНОВА ЯНКОВА
Професионално направление
1.3 Педагогика на обучението по ...
Факултет
Транспортен
Катедра
Физика
Специалност
Методика на обучението по (математика, физика и информатика и информационни технологии)
Научен ръководител
проф. д.п.н. Веска Шивачева ; проф. д-р Тодорка Стефанова
Форма на обучение
Свободна
Година на зачисляване
2015
СВЕТЛА ДИМИТРОВА БАЕВА-СТОЯНОВА
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Топлотехника, хидравлика и екология
Специалност
Промишлена топлотехника
Научен ръководител
доц. д-р Веселка Камбурова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2015
СВЕТЛА НИКОЛОВА ДЯКОВСКА-РАЙНОВА
Професионално направление
1.3 Педагогика на обучението по ...
Факултет
Транспортен
Катедра
Физика
Специалност
Методика на обучението по (математика, физика и информатика и информационни технологии)
Научен ръководител
проф. д-р Тодорка Стефанова
Форма на обучение
Свободна
Година на зачисляване
2014
СВЕТЛАНА СЕВДАЛИНОВА КИРОВА
Професионално направление
3.3 Политически науки
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Европеистика и международни отношения​
Специалност
Организация и управление извън сферата на материалното производство (външна политика и многостепенно управление в ЕС)
Научен ръководител
проф. д.ик.н. Владимир Чуков ; доц. д-р Мими Корнажева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2013
СВЕТЛАНА ХРИСТОВА СТАНЧЕВА
Професионално направление
1.2 Педагогика
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Педагогика, психология и история
Специалност
Теория на възпитанието и дидактика
Научен ръководител
доц. д-р Йорданка Факирска
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2013
Светлана Иванова Башева
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Частно​правни науки
Специалност
Трудово право и обществено осигуряване
Научен ръководител
проф. д-р Емил Мингов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2017
СВЕТЛИН ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Телекомуникации
Специалност
Комуникационни мрежи и системи
Научен ръководител
проф. д-р Михаил Илиев ; проф. д.т.н Борислав Беджев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2015
СВЕТЛИН СВЕТОСЛАВОВ МАРИНОВ
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Ремонт, надеждност, механизми, машини, логистични и химични технологии
Специалност
Теория на механизмите, машините и автоматичните линии
Научен ръководител
проф. д-р Огнян Алипиев ; доц. д-р Тони Узунов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2016
СВЕТОСЛАВ КРАСИМИРОВ МАТЕЕВ
Професионално направление
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Факултет
Транспортен
Катедра
Двигатели и транспортна техника
Специалност
Машинознание и машинни елементи
Научен ръководител
доц. д-р Борислав Ангелов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2013
СВЕТОСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ БОНАПАРТОВ
Професионално направление
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Електроснабдяване и електрообзавеждане
Специалност
Електроснабдяване и електрообзавеждане
Научен ръководител
доц. д-р Орлин Петров ; доц. д-р Вяра Русева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2016
Светослав Стефанов Атанасов
Професионално направление
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Автоматика и мехатроника
Специалност
Автоматизация на производството
Научен ръководител
проф. д-р Пламен Даскалов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2017
СВЕТОСЛАВА КРАСИМИРОВА ЕНИМАНЕВА
Професионално направление
3.8 Икономика
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Икономика
Специалност
Икономика и управление (индустрия)
Научен ръководител
проф. д-р Диана Антонова
Форма на обучение
Свободна
Година на зачисляване
2015
СВИЛЕН МАРИАНОВ БОРИСОВ
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Телекомуникации
Специалност
Комуникационни мрежи и системи
Научен ръководител
доц. д-р Георги Христов ; доц. д-р Пламен Захариев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2015
СЕРГЕЙ ИГОРЕВ КАЛИНКОВ
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Частно​правни науки
Специалност
Гражданско и семейно право
Научен ръководител
проф. д.н. Георги Стефанов
Форма на обучение
Свободна
Година на зачисляване
2017
СЕРДАР ДАЛГЪЧ
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Компютърни системи и технологии
Специалност
Автоматизация на области от нематериалната сфера
Научен ръководител
доц. д-р Цветозар Георгиев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2014
СИЛВА СТАНИСЛАВОВА ГАНЕВА
Професионално направление
3.3 Политически науки
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Европеистика и международни отношения​
Специалност
Организация и управление извън сферата на материалното производство (външна политика и многостепенно управление в ЕС)
Научен ръководител
проф. д.ик.н. Владимир Чуков ; доц. д-р Мими Корнажева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2013
СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА
Професионално направление
2.1 Филология
Факултет
Филиал Силистра
Катедра
Филологически науки
Специалност
Български език
Научен ръководител
доц. д-р Петранка Трендафилова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2013
Симона Димитрова Маринова
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Публично​правни науки
Специалност
Теория на държавата и правото. Политически и правни учения
Научен ръководител
проф. д-р Лъчезар Дачев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2018
СЛАВИНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Компютърни системи и технологии
Специалност
Автоматизирани системи за обработка на информация и управление
Научен ръководител
доц. д-р Георги Георгиев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2015
Спас Иванов Геров
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Телекомуникации
Специалност
Комуникационни мрежи и системи
Научен ръководител
доц. д-р Георги Христов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2018
Станимир Руменов Пенев
Професионално направление
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Факултет
Транспортен
Катедра
Транспорт
Специалност
Управление и организация на автомобилния транспорт
Научен ръководител
проф. д-р Велизара Пенчева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2018
СТЕФАН ЛЮБОМИРОВ СТЕФАНОВ
Професионално направление
1.2 Педагогика
Факултет
Обществено здраве и здравни грижи
Катедра
Обществено здраве и социални дейности
Специалност
Теория на възпитанието и дидактика
Научен ръководител
доц. д-р Сашо Нунев
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2014
СТИЛИЯН ПЕТРОВ МАНУШКОВ
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Земеделска техника
Специалност
Механизация и електрификация на растениевъдството
Научен ръководител
доц. д-р Чавдар Везиров ; гл. ас. д-р Красимир Братоев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2013
Стилияна Милева Милева
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Машинно-технологичен
Катедра
Техническа механика
Специалност
Механика на деформируемото твърдо тяло
Научен ръководител
доц. д-р инж. Юлиян Ангелов ; гл. ас. д-р Иво Драганов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2017
СТОЯН ПЕТКОВ ДИМИТРОВ
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Машинно-технологичен
Катедра
Технология на машиностроенето и металорежещи машини
Специалност
Материалознание и технология на машиностроителните материали
Научен ръководител
доц. д-р Данаил Господинов ; гл. ас. д-р Николай Фердинандов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2016
СУРАЙ КЕМАЛ ШАХИН
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Машинно-технологичен
Катедра
Технология на машиностроенето и металорежещи машини
Специалност
Технология на машиностроенето
Научен ръководител
доц. д-р Тихомир Тодоров
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2016
СЪБИ СТАЙКОВ МИНЕВ
Професионално направление
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Факултет
Транспортен
Катедра
Двигатели и транспортна техника
Специалност
Двигатели с вътрешно горене
Научен ръководител
доц. д-р Кирил Бързев
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2013
Таня Първанова Борисова
Професионално направление
2.1 Филология
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Български език, литература и изкуство
Специалност
Общо и сравнително езикознание
Научен ръководител
доц. д-р Цветелина Харакчийска
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2018
Теодора Боянова Младенова
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Публично​правни науки
Специалност
Теория на държавата и правото. Политически и правни учения
Научен ръководител
проф. д-р Лъчезар Дачев
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2018
ТОДОР РУМЕНОВ ДИМИТРОВ
Професионално направление
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Топлотехника, хидравлика и екология
Специалност
Системи и технологии в транспорта за опазване на околната среда
Научен ръководител
доц. д-р Маргаритка Филипова ; доц. дмн Иванка Желева
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2014
Тодор Емилов Гечев
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Телекомуникации
Специалност
Комуникационни мрежи и системи
Научен ръководител
доц. д-р Георги Христов ; доц. д-р Пламен Захариев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2017
Тодорка Иванова Димитрова
Професионално направление
3.7 Администрация и управление
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Мениджмънт и бизнес развитие
Специалност
Организация и управление на производството (индустрия)
Научен ръководител
проф. дн Красимир Ениманев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2017
ТУНДЖАЙ БИЛГЕ
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Машинно-технологичен
Катедра
Технология на машиностроенето и металорежещи машини
Специалност
Рязане на материалите и режещи инструменти
Научен ръководител
доц. д-р инж. Александър Иванов
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2014
УИСАМ РЕЙСАН МХАНА
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Топлотехника, хидравлика и екология
Специалност
Хидравлични машини, системи и хидромеханика
Научен ръководител
проф. д-р Генчо Попов ; проф. д-р Огнян Алипиев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2013
УИСАМ РЕЙСАН МХАНА
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Топлотехника, хидравлика и екология
Специалност
Хидравлични машини, системи и хидромеханика
Научен ръководител
проф. д-р Генчо Попов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2017
ФЕВЗИ ФЕЙЗУЛЛА ФЕЙЗУЛЛА
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Факултет
Аграрно-индустриален
Катедра
Ремонт, надеждност, механизми, машини, логистични и химични технологии
Специалност
Механизация и електрификация на растениевъдството
Научен ръководител
доц. д-р Даниел Бекана
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2012
Филип Валентинов Кирилов
Професионално направление
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Факултет
Транспортен
Катедра
Транспорт
Специалност
Управление и организация на автомобилния транспорт
Научен ръководител
доц. д-р Даниел Любенов
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2017
ХОВАНЕС МАРСИРОС АВАКЯН
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Компютърни системи и технологии
Специалност
Автоматизация на области от нематериалната сфера
Научен ръководител
доц. д-р Милен Луканчевски
Форма на обучение
Свободна
Година на зачисляване
2015
ХРИСТИНА ЕМИЛИЯНОВА СОКОЛОВА
Професионално направление
2.1 Филология
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Европеистика и международни отношения​
Специалност
Общо и сравнително езикознание
Научен ръководител
проф. д-р Юлиана Попова
Форма на обучение
Свободна
Година на зачисляване
2014
ХРИСТО ЖЕЛЯЗКОВ ДИМИТРОВ
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Компютърни системи и технологии
Специалност
Автоматизация на области от нематериалната сфера
Научен ръководител
проф. д.т.н Георги Кръстев ; доц. д-р Цветозар Георгиев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2014
Цанислав Магдаленов Момчев
Професионално направление
3.7 Администрация и управление
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Мениджмънт и бизнес развитие
Специалност
Организация и управление на производството (индустрия)
Научен ръководител
проф. дн Красимир Ениманев ; доц. д-р Свилена Рускова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2017
ЦАНЬО РАЧЕВ СТОЯНОВ
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Телекомуникации
Специалност
Комуникационни мрежи и системи
Научен ръководител
доц. д-р Красимир Манев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2012
ЦВЕТА АТАНАСОВА ХРИСТОВА
Професионално направление
1.2 Педагогика
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Педагогика, психология и история
Специалност
Теория на възпитанието и дидактика
Научен ръководител
доц. д-р Десислава Стоянова ; доц. д-р Иваничка Сербезова
Форма на обучение
Свободна
Година на зачисляване
2017
Цветан Трифонов Наумов
Професионално направление
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Електроснабдяване и електрообзавеждане
Специалност
Електроснабдяване и електрообзавеждане
Научен ръководител
проф. д-р Николай Михайлов ; доц. д-р Красимир Маринов
Форма на обучение
Свободна
Година на зачисляване
2018
ЦВЕТАНА ХРИСТОВА ИВАНОВА
Професионално направление
1.2 Педагогика
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Педагогика, психология и история
Специалност
Теория на възпитанието и дидактика
Научен ръководител
доц. д-р Соня Георгиева
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2014
ЦВЕТЕЛИН МИРЧЕВ ВАСИЛЕВ
Професионално направление
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Факултет
Транспортен
Катедра
Двигатели и транспортна техника
Специалност
Автомобили, трактори и кари
Научен ръководител
доц. д-р Тотю Тотев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2013
ЦВЕТЕЛИНА ПЕТКОВА ЦВЕТАНОВА-ЦАНЕВА
Професионално направление
2.1 Филология
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Български език, литература и изкуство
Специалност
Общо и сравнително езикознание
Научен ръководител
доц. д-р Цветелина Харакчийска ; проф. д-р Юлиана Попова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2014
ЦВЕТОМИР АНТОНОВ ГОЦОВ
Професионално направление
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Електроника
Специалност
Електронизация
Научен ръководител
доц. д-р Анелия Манукова
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2013
ЦВЕТОМИР ПЛАМЕНОВ ГЮРЕЦОВ
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Телекомуникации
Специалност
Комуникационни мрежи и системи
Научен ръководител
доц. д-р Георги Христов ; доц. д-р Пламен Захариев
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2016
ЦВЯТКО ДОБРИНКОВ БИКОВ
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Телекомуникации
Специалност
Теоретични основи на комуникационната техника
Научен ръководител
доц. д-р Теодор Илиев ; гл. ас. д-р Елена Иванова
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2015
ЮРИ МИТКОВ ДИМИТРОВ
Професионално направление
4.5 Математика
Факултет
Природни науки и образование
Катедра
Приложна математика​ и статистика
Специалност
Математическо моделиране и приложение на математиката
Научен ръководител
проф. д-р Любен Вълков
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2013
ЯВОР АЛДИНОВ СТЕФАНОВ
Професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Факултет
Електротехника, електроника и автоматика
Катедра
Компютърни системи и технологии
Специалност
Автоматизация на области от нематериалната сфера
Научен ръководител
проф. д-р инж. Ангел Смрикаров ; проф. д-р Цветомир Василев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2015
ЯВОР ИВАНОВ ИВАНОВ
Професионално направление
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Факултет
Транспортен
Катедра
Двигатели и транспортна техника
Специалност
Автомобили, трактори и кари
Научен ръководител
проф. д-р Росен Иванов ; доц. д-р Тотю Тотев
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2014
Явор Евгениев Маринов
Професионално направление
3.6 Право
Факултет
Юридически
Катедра
Публично​правни науки
Специалност
Административно право и административен процес
Научен ръководител
проф. д-р Димитър Костов
Форма на обучение
Редовна
Година на зачисляване
2017
Якуб Юсеф Алатееки
Професионално направление
3.3 Политически науки
Факултет
Бизнес и мениджмънт
Катедра
Европеистика и международни отношения​
Специалност
Организация и управление извън сферата на материалното производство (външна политика и многостепенно управление в ЕС)
Научен ръководител
проф. д.ик.н. Владимир Чуков
Форма на обучение
Задочна
Година на зачисляване
2017